30 september - 26ste Zondag door het jaar

 Peter Hemmes200   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Peter Hemmes
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img002bluebar

img001
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: Z.E.H. Mgr. Dirk Smet, rector Belgisch college 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Dhr. Rogier Moulen Janssen, Breda - (Noord-Brabant
Tweede lezing: Mevr. Liesbeth Blomjous, Vught - Noord-Brabant
Voorbeden: Kirsten Kristiansen 
Organist: Sander Evers 
Zangers: Zr. Elly fdnsc, Carine Woltring, E.P. Tiemen Brouwer O.P. en Jacob Winter, 

Intrede:  
img003
Intredezang:  Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere. ...
img004
img005

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img006
Eerste lezing:
  Uit het boek Numeri 11,25-29.

In die dagen
daalde de HEER neer in een wolk,
sprak tot Mozes en legde een deel van de geest
die op Mozes rustte, op de zeventig oudsten.
En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij,
maar later hebben zij het niet meer gedaan.
Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven.
De een heette Eldad, de ander Medad.
Ook op hen rustte de geest
- zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan -
en zij profeteerden in het kamp.
Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei:
“Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp.”
Jozua, de zoon van Nun,
die reeds als jongeman in dienst van Mozes gekomen was,
zei daarop tot Mozes:
“Mijn heer, dat moet u hun verbieden.”
Mozes zei hem:
“Waarom komt u voor mij op?
Ik zou willen dat heel het volk van de HEER profeteerde
en dat de HEER zijn geest op hen legde.”

Zang tussen de lezingen
Geest, die vuur en liefde zijt, Geest, die leeft van eeuwigheid, ...
img008
Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 5,1-6
img007
Broeders en zusters,

Gij die rijk zijt:
weent en jammert om de rampen die over u komen.
Uw rijkdom is verrot,
uw mooie kleren zijn door motten aangetast,
uw goud en zilver is verroest.
Die roest zal tegen u getuigen
en als een vuur uw vlees verteren.
Schatten hebt gij verzameld,
terwijl het de laatste dagen zijn.
Hoort,
het loon dat gij hebt onthouden
aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid
roept luid,
en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen
tot de oren van de Heer der heerscharen.
Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast,
gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting.
Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;
hij heeft geen verweer tegen u.

Alleluia voor het Evangelie. 
img009
Vers: Uw woord is waarheid Heer; wijd ons toe in uw liefde.  (Joh.17,17)

img010

img012
Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 9,38-43.45.47-48

In die tijd zei Johannes tot Jezus:
“Meester, we hebben iemand die ons niet volgt,
in uw naam duivels zien uitdrijven,
en we hebben getracht het hem te beletten
omdat hij geen volgeling van ons was.”
Maar Jezus zei:
“Belet het hem niet,
want iemand die een wonder doet in mijn Naam
zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken.
Wie niet tegen ons is, is voor ons.
Als iemand u een beker water te drinken geeft
omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u:
zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.
Maar als iemand
een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft,
het zou beter voor hem zijn
als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp.
Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven,
hak ze af;
het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee handen in de hel te komen,
in het onblusbaar vuur.
Het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen.
Het is beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen te gaan
dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen,
waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Een lamp voor mijn voet is uw woord, een helder licht op mijn pad.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....

img023
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
img012
Celebrant: Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij, zegt Jezus. Daarom bidden wij op zijn voorspraak:

Lector -voor de leiders van de christelijke geloofsgemeenschappen, dat zij elkaar eerbiedigen als broeders in Christus en samen werken aan de uitbreiding van zijn Rijk;
Allen: Kyrie, kyrie, eleison.

Lector -voor werkgevers en werknemers, dat in hun onderlinge verhouding niet de wet van de sterkste of de drang naar geld en macht overheersen, maar dat zij elkaar ontdekken als mensen met een hart;
Allen: Kyrie, kyrie, eleison.

Lector -voor de zieken en stervenden, voor mensen in nood, dat zij iets ondervinden van de liefde van Christus, door zijn stil aanwezig zijn, door onze interesse en onze hulp in de nood;
Allen: Kyrie, kyrie, eleison.

Lector -voor de Kerk van Rome, dat zij door hun gebed, de paus en de bisschoppen hier bijeen, helpen de Kerk over heel de wereld verspreid als profeten te dienen;
Allen: Kyrie, kyrie, eleison.

Lector -voor Mgr. Wiertz die vandaag viert dat hij 25 jaar bisschop is; voor de pelgrims van de Ridders van het H. Graf en voor de leerlingen van het Herbert Visserscollege, dat zij allen een eerlijke toekomst krijgen.
Allen: Kyrie, kyrie, eleison.

Celebrant: Goede Vader, wij hebben nood aan echte profeten, aan mensen die midden onder ons door Woord en daad getuigenis afleggen van de liefde van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid; ...

Eucharistisch gebed
img014
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img015
Lam Gods
Communie
img016

Communiezang:  Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
Vervolg van het slotwoord:
Wegzending en Zegen
img017
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img018

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

img019
De pelgrims van de Ridders van het H. Graf. Zij zijn per fiets vanuit Bari naar Rome gekomen.

Patrick van Beurden sr.   Helemaal links op de foto, is op 1 juli vanuit Schipluiden vertrokken
en na 2500km wandelen op 29 september in Rome gearriveerd,

Vandaag bij de koffie:  Yvonne Winter en Henrica van Velzen 
Bezetting winkeltje: Antonio Schras 

img022
img021
img020
Foto's:  Peter HemmesOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)