23 september - 25ste Zondag door het jaar

Rene nov   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebranten: Z.E.H. Deken Harrie Smeets uit Venray - Limburg
E.H. Martin Los uit Utrecht - Utrecht
E.P. Piet Cuijpers S.D.S.
E.P. Stijn van Dalen S.D.S. 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras
Seminarist Martoma Alexander uit Venray - Limburg 
Lectoren: Eerste lezing: Jef van de Riet uit Nijmegen - Gelderland
Tweede lezing: Zuster Foederis SSVM uit Den Bosch - Noord-Brabant
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: Wouter van Belle uit Utrecht - Utrecht 
Zangers:
Voorzanger:
Soliste:
Projectkoor VNB o.l.v. Sonja Roskamp
E.H. Martin Los uit Utrecht - Utrecht 
Demelza van der Lans uit Bleiswijk - Zuid-Holland 

Intrede:  
img002
Intredezang:  De dag gaat open - Mesdag/Van Belle

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 


img003
img005

img006
img008
Kyrie:  Missa Joannis Pauli Secundi - WJD
Gloria:  Lourdes - S.Roskamp

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit het boek Wijsheid 2,12.17-20
img009
De ongelovigen zeggen:
“Wij willen de vrome belagen;
want hij is ons een ergernis,
en is een aanklacht tegen onze lauwheid.
Hij beschuldigt ons
dat wij de wet niet onderhouden;
en verwijt ons onze tuchteloosheid.
Laat ons eens zien of zijn woorden wel waar zijn
en nemen we als proef op de som
wat er gebeurt bij zijn dood.
Want als de rechtvaardige een zoon van God is,
zal God hem te hulp komen
en hem bevrijden uit de greep van zijn vijand.
Onderwerpen we hem aan een smadelijke proef
om met foltering te achterhalen hoe zachtmoedig hij is
en om ons te overtuigen van zijn verdraagzaamheid.
Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood;
naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere bescherming.”

Psalm tussen de Lezingen    Psalm 19
Heer, Uw Woorden zijn woorden van eeuwig leven - zetting W.van Belle

Tweede lezing:  Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 3,16-4,3
img010
Broeders en zusters,

Waar naijver en eerzucht heersen,
daar treft men ook onrust aan
en allerlei minderwaardige praktijken.
De wijsheid van omhoog is vóór alles rein,
maar ook vredelievend, vriendelijk,
altijd voor rede vatbaar,
rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden,
onpartijdig en oprecht.
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede
en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.
Bijbel 22 2Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan?
Toch alleen van uw eigen hartstochten
die u niet met rust laten?
Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen.
Gij moordt en benijdt
en gij kunt uw doel niet bereiken.
Dan gaat gij vechten en strijden.
Gij hebt niets
omdat gij niet bidt.
En als gij bidt
krijgt ge het niet
omdat gij verkeerd bidt,
met de bedoeling namelijk
om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Halleluja, halleluja, halleluja
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.
Halleluja, halleluja, halleluja

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 9,30-37
img012
In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg
en trokken Galilea door;
maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,
want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten.
Hij zeide hun:
“De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen
en ze zullen Hem doden;
maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.”
Zij begrepen die woorden wel niet
maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen. Zij kwamen in Kafarnaüm
en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen:
“Waar hebt ge onderweg over getwist?”
Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg
een woordenwisseling gehad over de vraag
wie de grootste was.
Toen zette Hij zich neer,
riep de twaalf bij zich en zei tot hen:
“Als iemand de eerste wil zijn,
zal hij de laatste van allen moeten wezen
en de dienaar van allen.”
Hij nam een kind en zette het in hun midden;
Hij omarmde het en sprak tot hen:
“Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam
neemt Mij op; en wie Mij opneemt
neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”

Acclamatie ná het Evangelie:
God heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is:
Jezus Christus is de Heer!

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img012
Geloofsbelijdenis:

img014

Voorbeden:
img013
Celebrant: God is onze Vader. Onze noden en verlangens gaan Hem ter harte. Laten wij voor Hem uitspreken wat ons vervult en laten wij bidden:

Lector - voor de Kerk, waarin de komende maand de Synode voor de jeugd zal plaats vinden,
dat verschillen in opvatting geen afbreuk moge doen aan de fundamentele eenheid;
Allen: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Lector - voor de jeugd die de lasten van een gewelddadig verleden, door oorlog en rassenstrijd, moet dragen,
dat zij genezing vinden in de zuivere liefde die zij ontvangt van haar medemensen;
Allen: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Lector - voor de ouder wordende mensen, dat zij de hulp krijgen die ze nodig hebben,
dat zij het geloof bewaren en daardoor nog veel kunnen geven aan onze samenleving;
Allen: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Lector - in dankbaarheid voor Joan en Renée Rijks die hun gouden huwelijksjubileum mogen vieren…
waarvan zij bijna dertig jaar zich hebben ingezet voor onze Friezenkerk.
Dat God hen blijft zegenen in hun leven in dienstbaarheid;
Voor Remco Hoogema die gisteren diaken is gewijd in Leeuwarden,
voor Pater Piet Cuijpers die vandaag zijn professie-dag (39 jaar) viert en
voor Pater Stijn van Dalen die vandaag zijn professie-dag (28 jaar) viert
Allen: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Lector - voor ons hier samen in de Friezenkerk, verbonden met onze zieken en overledenen,
dat wij de moeilijkheden en verwondingen uit het verleden los kunnen laten.
Opdat we blijmoedig, vol hoop, en met vertrouwen ons in kunnen zetten voor Kerk en wereld;
Voor een zeer ernstige operatie van een zwager en voor Jan en Sien Hopmans,
waarvoor wij deze H. Mis opdragen, dat zij verbonden met ons bij God mogen zijn.
Allen: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Celebrant: God, wij mogen U Vader noemen en ervaren dat uw zorgende aanwezigheid geen ijdel woord is. Wil dan ook vandaag ons gebed verhoren, op voorspraak van Maria, door Jezus Christus, onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:   Anima Christi - Frisina

Eucharistisch gebed
img016
Sanctus - Missa Joannis Pauli Secundi-WJD

img017
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Agnus dei: Missa Joannis Pauli Secundi - WJD

Communie

Communiezang:  Tot het heilig Paasmaal - Lourdes

Solo:  Avé Maria
img018
Slotzang: O praise ye - Perry

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...



img019Kitty Frijters uit Tiel - Gelderland en Guus Timmermans uit Asten - Noord-Brabant ontvingen de Oorkonde,
zij zijn samen in ongeveer 5 weken op de fiets naar Rome gekomen

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img021

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img020bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:   Kirsten Kristiansen en Loes van Velzen 
Winkeltje: Antonio Schras

img022

img024
img025
img026
img027
img028
img029
img030
img031
img032
img033
img034
img036
img037
img038

Foto's:  Teresa Murkens



Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2




   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)