16 september - 24ste Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
img002
img003
img004
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebranten:


Gast Predikant
Z.E.H. Mgr. Dirk Smet
E.H. Gino Grenson, Gent Belgie
E.H. Guido Gockel M.H.M.
E.H. Bart Putter, Kanselier bisdom Haarlem-Amsterdam Noord-Holland
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Kirsten Kristiansen
Tweede lezing: Cees van den Beemd uit Essen (Belgie)
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc, Jacob Winter en Carine Woltring 

Intrede:  
img005
Intredezang:  Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd.

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img006
img007
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 50,5-9a
img008
God de HEER heeft tot mij gesproken
en ik heb mij niet verzet,
ik ben niet teruggedeinsd.
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen,
mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten,
en mijn gezicht heb ik niet afgewend
van wie mij smaadden en bespuwden.
God de HEER zal mij helpen:
daarom zal ik niet beschaamd staan.
Hij die mij vrij zal spreken is nabij.
Wie is mijn tegenstander?
Laten we samen voor de rechter treden!
Wie is mijn tegenpartij?
Laat hij tegenover mij komen staan!
God de HEER zal mij helpen:
wie zal mij schuldig verklaren?

Psalm tussen de Lezingen
Zingt een nieuw lied alle landen. ...

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 2,14-18
img009
Broeders en zusters,

Wat baat het een mens
te beweren dat hij geloof heeft
als hij geen daden kan laten zien?
Kan zo”n geloof hem soms redden?
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft
en niets om te eten,
en iemand van u zou zeggen:
“Geluk ermee!
Houd u warm en eet maar goed”,
en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien -
wat heeft dat voor zin?
Zo is ook het geloof
op zichzelf genomen,
zonder zich in daden te uiten,
dood.
Misschien zal iemand zeggen:
“Gij hebt de daad
en ik heb het geloof.”
Dan antwoord ik:
“Bewijs me eerst
dat ge geloof hebt als ge geen daden kunt tonen;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.”

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img010De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.
Halleluja.

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 8,27-35
img012
In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen
naar de dorpen rond Caesaréa van Filippus.
Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag:
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”
Zij antwoordden Hem:
“Johannes de Doper;
anderen zeggen Elia
en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.”
Daarop stelde Hij hun de vraag:
“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”
Petrus antwoordde:
“Gij zijt Christus.”
bijbelboekenMaar Hij verbood hun nadrukkelijk
met iemand hierover te spreken. Daarop begon Hij hun te leren
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden
en door de oudsten,
de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden,
maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht,
drie dagen later zou verrijzen.
Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid.
Toen nam Petrus Jezus terzijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden.
Maar zich omkerend keek Hij naar zijn leerlingen
en voegde Petrus op strenge toon toe:
“Ga weg, satan,
terug!
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.”
Nadat Hij
behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen,
sprak Hij tot hen:
“Wie mijn volgeling wil zijn
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden
zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie
zal het redden.”

Acclamatie ná het Evangelie:
God heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend
die boven alle namen is: Jezus Christus is de Heer!

Preek: Klik   hier   voor de volledige tekst van de preek.....

img012Vandaag horen we een bijzondere eerste lezing: “Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en mij bespuwden.” Een tekst waarbij je je afvraagt wat je daarmee kunt. Zo in het dagelijks leven. De eerste zin van de lezing is misschien wel het belangrijkst: “De Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd.” Jesaja – die grote profeet van het oude Israël, niet geliefd omdat hij de waarheid sprak – weet namens wie hij spreekt. Hij is bevlogen, geïnspireerd, en laat zich door niemand tegenhouden. Hij strijdt voor de goede zaak. Ook wij mogen die overtuiging hebben, tegenover anderen, we mogen trots zijn op ons geloof. Een trots die u ongetwijfeld in vele kerken hier in Rome terugziet. Maar ook in ons eigen leven mogen we ons door God gesteund weten. Hij is aanwezig, hij heeft een rol in ons leven.

Geloofsbelijdenis:  ...
img014
Voorbeden:

Celebrant: Laten wij bidden tot God onze Vader, op voorspraak van Jezus, die vrijwillig het lijden op zich nam…
img015
Lector -voor de paus, de bisschoppen en de priesters, dat zij door gebed, studie en levensondervinding steeds bekwaam blijven het volk van God te leiden;
Allen: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Lector -voor gewone mensen die dagelijks hun plicht doen en nooit in de media komen, dat zij mogen volharden in het goede en dat zij het geloof bewaren;
Allen: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Lector -voor ons hier samen in de Friezenkerk, dat we ons verbonden weten met alle gelovigen in de wereld, dat we beseffen te staan in een rijke traditie, opdat we, in eenheid met onze overleden broeders en zusters, actief leven in geloof, hoop en liefde, in dienst van alle mensen in het bijzonder van de armen;
Allen: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Lector -voor het bruidspaar Van Kesteren-Geurts dat vandaag met kinderen, kleinkinderen en vrienden hun veertigjarig huwelijksjubileum viert hier in Rome om God te danken voor het mogen delen van veertig jaar lief en leed.
Allen: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Lector -voor André Gielen, Theodora de Wit-Gielen en familie Ploegmakers. Doni eterno riposo a Emilio, risplenda su di lui la luce perpetua, preghiamo…
Allen: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Lector -voor de pelgrims, voor onze nieuwe ambassadeur mevrouw Caroline Weijers, voor de concelebranten en in het bijzonder voor Zr. Elly, dat zij gesteund door ons, door de H. Geest in het leven staan.
Allen: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Celebrant: God onze Heer, luister naar dit nederig gebed en geef dat wij niet enkel met woorden maar metterdaad tonen dat wij in U geloven. Dat vragen wij, op voorspraak van Maria, door Jezus Christus Uw Zoon en Onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
img016
De eerste uit de doden, die sterft en eeuwig leeft, ...

Eucharistisch gebed
img017
img018
img019
img020
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img021img022Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang:  U kennen, uit en tot U leven,

Na de Communie
img024img025
Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...

img026
Wegzending en Zegen


Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img027

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag Bij de koffie Linda Langeslag
In het winkeltje:  Antonio Schras

img028
img029
img034
img030
img031
img032
img033
img036

img037
img038
img039
img040

Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)