September 2017

3 september - 22ste Zondag door het jaar

bluebar
Rene nov   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

img012
img012
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.H. Wouter de Paepe 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Maja Vergeer uit Enschede - Overijssel
Tweede lezing: René van Hees
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Sander Evers 
Zangers: Zr. Elly van Dijk FDNSCE., E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. en Jacob Winter 

Intrede:  
img012
Intredezang:  Hier wordt een huis voor God gebouwd. ...
img012
Openingswoord

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
img012Vrede zij u.
En met uw geest.

We hebben ervoor gekozen om op deze zondagochtend de H. Mis bij te wonen. Het is een keuze die bij een christen past. Want de zondag, in het Italiaans domenica, is de ‘Dies Domini’, de dag des Heren. Een zondag is niet écht zondag, zolang we niet hebben geluisterd naar zijn woorden: “Blijft dit doen om mij te gedenken”. We horen vandaag hoe de profeet Jeremia ook in alle omstandigheden voor God blijft kiezen. Zijn hart is zo vol van hem, hij kan eenvoudigweg niet anders. En Christus vraagt zijn leerlingen in het evangelie om altijd voor hem te kiezen. Wij hebben dat gedaan, want wij zijn hier. Maar zonder twijfel hebben we de afgelopen week niet alle momenten in overeenstemming met God geleefd. Voor die momenten willen we aan het begin van deze viering om vergeving vragen.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Jeremia 20,7-9
img012De profeet Jeremia bad als volgt:
“HEER God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken;
Gij waart mij te sterk,
ik kan niet tegen U op.
De hele dag lacht men mij uit,
iedereen drijft de spot met mij.
Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
“geweld en onderdrukking” roepen.
Het woord van de HEER brengt mij
iedere dag schande en smaad.
Soms denk ik:
Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet.”

Psalm tussen de lezingen:  Psalm 25 II
Refrein: Naar U gaat mijn verlangen, Heer.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 12,1-2
img012Broeders en zusters,
Ik smeek u bij Gods erbarming:
wijdt uzelf aan God toe
als een levende, heilige offergave,
die Hij kan aanvaarden.
Dat is de geestelijke eredienst die u past.
Stemt uw gedrag niet af op deze wereld.
Wordt andere mensen, met een nieuwe visie.
Dan zijt ge in staat
om uit te maken wat God van u wil,
en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img012De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
img012
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 16,21-27

In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan;
dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten,
de hogepriesters en de Schriftgeleerden,
maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn,
op de derde dag zou verrijzen.
Toen nam Petrus Jezus ter zijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden:
“Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit overkomen !”
Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus:
“Ga weg, satan, terug!
Gij zijt Mij een aanstoot,
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.”
En daarna tot zijn leerlingen:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van eigen leven?
“Of wat zal een mens kunnen geven
in ruil voor zijn eigen leven?
Want de Mensenzoon zal komen
in de heerlijkheid van zijn Vader,
vergezeld van zijn engelen,
dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.”
img012
Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,  eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

img013Preek:  Klik hier voor de volledige tekst van de preek: ...

Een verslaving. Het is iets dat we zelf niet willen krijgen. En Een verslaving. Het is iets dat we zelf niet willen krijgen. En ook voor de mensen om ons heen hopen we dat ze er niet in vast komen te zitten. Toch gebeurt het met regelmaat. De meesten van ons hebben wel bepaalde zwakten, waar ze moeilijk weerstand aan kunnen bieden. En bij sommigen loopt het volstrekt uit de hand. Verslaving komt in vele vormen. Alcohol, roken en drugs zijn wel de bekendste. Maar je kunt ook verslaafd zijn aan computerspellen, aan pornografie, gokken, of ook aan TV-kijken of aan sport. Er zijn vele vormen van verslaving. Maar waaraan het ook is, verslaving betekent altijd hetzelfde: dat het heel moeilijk is om ermee te stoppen. Soms denk je: ik wil er niets meer van weten, ik stop ermee. Maar dan laait er een vuur in je hart op, een sterk verlangen, en ook je lichaam kan gaan protesteren. Je doet alle moeite om het in bedwang te houden, maar het lukt je niet. En je valt er opnieuw voor. ...

Geloofsbelijdenis

Voorbeden
img014
Priester: Broeders en zusters, de verrezen Christus is in ons midden. Laten wij Hem vol vertrouwen om bijstand vragen voor dit leven.

L. Voor paus Franciscus en alle bisschoppen: dat het woord van God als een vuur in hun hart mag branden en van hun lippen mag klinken.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, Ontferm U over ons.

L. Voor hen die de verantwoordelijkheid dragen over landen en volken: dat wijsheid en inzicht hun deel mag zijn, om daarmee te kunnen kiezen voor wat werkelijk goed en belangrijk is.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, Ontferm U over ons.

L. Voor allen die vast zitten aan een verslaving: dat Christus hen tot vrijheid mag brengen.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, Ontferm U over ons.

L. Voor de kerk in Nederland: dat zij geleid mag worden door wat God wil en door de verkondiging van het kruis het leven mag vinden.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, Ontferm U over ons.

L. Om zegen over het huwelijk van Harrie en Diny Hanraets-Claessens, nu zij de herinnering aan hun huwelijksdag vieren. En voor alle persoonlijke intenties die wij hierheen meegenomen hebben. (Moment van stilte).
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, Ontferm U over ons.

L. Voor Nino Guerrieri die afgelopen zondag overleden is en voor al onze overleden broeders en zusters, dat zij in vrede mogen rusten.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, Ontferm U over ons.

Priester: Goede God, wie zijn leven verliest omwille van uw Zoon, zal het vinden. Geef dat ons leven altijd in zijn teken mag staan en dat we hem nooit uit het oog of hart verliezen. Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon, ........
de knechten mogen heersen, de dienaar heet een zoon. .......

Eucharistisch gebed
img012
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
Lam Gods
Communie
Communiezang:
Refrein: Uw boodschap dragen wij o Heer, door de wereld wijd. ...

Slotgebed
img012
Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img012

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Yvonne Winter
In 't winkeltje:  Antonio Schras
img012
img012
img012

img021
img012

img012

img012

img012

img012

Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken