September 2017

24 september - 25ste Zondag door het jaar

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Jan de Vries uit Goudriaan - Zuid-Holland
Tweede lezing: Cees van der Laan uit Den Haag - Zuid-Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: Zr. Elly van Dijk FDNSC, E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.,
Sander Evers en Jacob Winter 

Intrede:  
img012
Intredezang:  Aan wat op aarde leeft. ...

Welkom en Inleiding

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
img012
Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters, allen heel hartelijk welkom hier in de Friezenkerk in Rome. Zelf ben ik zeven weken buiten Rome geweest en ik ben blij weer terug te zijn en als ik zeg ik ben blij terug te zijn dan zeg ik er voor mezelf altijd bij, blij weer bij de apostelen Petrus en Paulus te zijn, want Rome is de stad van de twee grote apostelen we zijn hier in het hart van de Kerk. Ik mag ook bijzonder welkom heten bestuursleden van de stichting ter bevordering van de Christelijke pers onder voorzitterschap van Jan de Vries, o.l.v. Stijn Fens. De stichting heeft als prioriteit om het dagblad Trouw te volgen. Ook zijn Dhr. van Diepen en Mevrouw Bleker hier aanwezig die zijn te voet naar Rome gekomen. Het is altijd mooi als er pelgrims naar Rome komen, komen lopen, komen fietsen, als zij hier aankomen en hier ook een oorkonde krijgen en de pelgrimzegen. Broeders en zusters we zijn in de stad van de apostelen en zij hebben voor ons de Tafel van het Woord aangericht zo bidden wij dat, als wij het feest vieren van de apostelen, wij danken hen omdat zij de Tafel van het Woord hebben klaargemaakt. Vandaag hebben we mooie lezingen we luisteren in het Evangelie naar een Evangelietekst die heel bijzonder is en ik zou u willen vragen om eens te proberen te beluisteren wat het bijzondere is aan de tekst. We zullen er straks nader op ingaan. Nu beginnen we de Viering en om de Viering goed te kunnen vieren belijden we onze zonden bekeren we ons tot God om de Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd ...

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja 55,6-9
img012Zoekt de HEER nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.
De ongerechtige moet zijn weg verlaten,
de zondaar zijn gedachten;
hij moet naar de HEER terugkeren
- de HEER zal zich erbarmen -
terug naar onze God, die altijd wil vergeven.
Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen
- is de godsspraak van de HEER -
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven
en mijn gedachten uw gedachten.

img012
Psalm na de eerste Lezing:  Psalm 145
Refrein: Aller ogen wachten: op U die voedsel geeft, altijd weder. ...

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 1,20c-24.27a
img012Broeders en zusters,

Of ik leven moet of sterven, Christus zal in mij verheerlijkt worden.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven een winst.
Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken:
ik verlang heen te gaan om bij Christus te zijn,
want dat is verreweg het beste.
Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
Alleen, gij moet een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img012De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Voorzang: Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.  Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 20,1-16a

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis:
“Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar
die vroeg in de morgen uitging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
Hij werd het met de arbeiders eens voor een denarie per dag
en stuurde ze naar zijn wijngaard.
Rond het derde uur ging hij er weer op uit
en zag nog anderen werkeloos op de markt staan.
En hij zei tot hen:
Gaat ook naar mijn wijngaard
en ik zal u geven wat billijk is.
En zij gingen.
Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit
en deed hetzelfde.
Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit
en vond er weer anderen staan.
Hij zei tot hen:
“Wat staat ge hier de hele dag werkeloos?”
Ze antwoordden hem:
“Niemand heeft ons gehuurd”.
Daarop zei hij tot hen:
“Gaat ook gij naar mijn wijngaard.”
Bij het vallen van de avond
sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester:
Roep de arbeiders en betaal hen uit,
te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten.
Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen,
kregen zij elk een denarie;
toen nu ook de eersten kwamen,
meenden dezen dat zij meer zouden krijgen,
maar ook zij kregen ieder de overeengekomen denarie.
Ze namen hem wel aan,
maar begonnen tegen de landeigenaar te morren
en zeiden:
Dezen hier, die het laatst gekomen zijn,
hebben maar een uur gewerkt
en gij stelt ze gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen.
Maar hij antwoordde een van hen:
“Vriend, ik doe u toch geen onrecht?
Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie?
Neem wat u toekomt en ga heen.
Ik wil aan degene die het laatst gekomen is,
evenveel geven als aan u.
Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies
of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben?
Zo zullen de laatsten de eersten
en de eersten de laatsten zijn.”

Acclamatie ná het Evangelie:
De naam des Heren zij geprezen van nu af tot in eeuwigheid.

img012
Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...img012
img012
img012
img012
Geloofsbelijdenis
img013
img014
Voorbeden:
img012
Celebrant: God wij komen naar U toe met onze vragen en noden. Luister naar ons...

Lector: Vader in de Hemel, bij U is hoop, U hebt een groot hart, geef dat onze Paus en de bisschoppen in Uw Kerk hoop en liefde doen leven.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Lector: Jezus Christus, U hebt door Uw woorden telkens opnieuw de weg naar een goede toekomst geopend.
Geef dat de gezagsdragers in onze wereld U daarin volgen.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Lector: God, Heilige Geest, U brengt samen, geneest, maakt heel wat is gewond.
Geef dat wij met Uw hulp er voor alle mensen zijn met Uw helende kracht.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Lector: God, help de noodlijdende mensen uit onze gemeenschap, uit ons land, uit de wereld.
Wees een Vader voor onze overledenen.
Wij bidden voor Sjaak en voor Joke en in het bijzonder gedenken wij Thea de Wit-Gielen, voor wie wij deze H. Mis opdragen.
Wees goed voor al onze overleden broeders en zusters.
Laat ons zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Celebrant: Vader in de Hemel, U kent onze zorgen en noden, wees goed voor ons
en geef ons door de Heilige Geest de kracht ook goed te zijn voor elkaar.
Wij vragen het U door Christus, Uw zoon. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon, ...

Eucharistisch gebed
img012
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

img012
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img012
Lam Gods
Communie
Communiezang:  U kennen, uit en tot U leven. ...

Slotgebed en uitreiking van de Oorkondes

img026
img028
img029
In het leven zijn wij allemaal pelgrim we zijn altijd op weg en ook als wij het zelf niet weten dat wij een doel hebben, er is voor ons een doel. Iemand anders zei eens tegen mij van "een ding weten we zeker dat het leven geen einde heeft" dat is een mooie geloofsuitdrukking en dat drukt ook uit dat onze pelgrimstocht we zijn op weg naar het leven naar het leven met God. Dit mogen we geloven en als je het niet kunt geloven dan is dat misschien iets wat nog komt dan is dat je niet kwalijk te nemen en is het ook niet omdat je pessimistisch bent, maar het is een genade om te mogen geloven dat we op weg zijn naar God. Deze twee hebben een fietstocht afgelegd naar Rome, zij zijn de graven van Petrus en Paulus gaan bezoeken om zegen te krijgen over hun werk.
Ik wil u allen met de pelgrims mee zegenen.
De Heer zij met u.
En met uw Geest.
Moge de almachtige God ons zegenen, ons komen en ons gaan, moge God ons zegenen op onze levensweg, dat we rijke ontmoetingen mogen ervaren, dat we de schoonheid van de schepping zien, dat we dienstbaar kunnen zijn aan medemensen, dat we in onze weg en op onze weg ons ook telkens weer bekeren, om anders te denken nu te leven.
Moge de almachtige God ons daartoe zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

img030

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:   
In 't winkeltje:   

img032
Antonio 2016
img040
img033
img034

img037

img041

img042

img043

img038

Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon