Preken 2018

Preek 27 mei - E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.

Geest van liefdeMet het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid plaatsen wij vandaag het slotakkoord bij drie grote kerkelijke feesten die we in dit kerkelijk jaar al hebben gevierd: de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren (vorige zondag). Nu we de grote heilsgebeurtenissen hebben gevierd, vanaf de geboorte van Christus tot aan de gave van de Heilige Geest, schouwen we vandaag Degene die het allemaal op gang heeft gebracht, en die het ook zal voltooien. We kijken naar God zelf. Wij die nu leven in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

Wat zeggen wij over God? God woont in het ontoegankelijk licht. Niemand heeft Hem ooit gezien. God is groter dan ons hart. Wij belijden God als de Schepper van hemel en aarde. We doen dit vanuit een diep geloof dat God ons bestaan heeft gewild, dat God de bron van heil is voor alle mensen, en dat Hij zich over ons ontfermen wil.
God is zelf in de schepping binnengekomen. Hij heeft de nederige weg van de liefde gekozen. God, de Vader, zond ons zijn enige Zoon, opdat wij allen zouden leven, en nooit verloren gaan (Joh. 3,16). De Zoon, één in wezen met de Vader, is waarachtig God en waarachtig mens. Hij is beeld van de onzichtbare God (Kol. 1,15). God zond zijn Zoon om als mens, in menslievendheid (Tit. 3,4), “God-met-ons” te zijn. Ook de Zoon is de weg van de nederige liefde gegaan. Hij is die weg gegaan teneinde toe, tot in de dood, de dood aan een kruis (Fil. 2,8). Hij is nu de grondsteen van het huis van ons bestaan; de grondsteen door God zelf gelegd.

Nu de Zoon in de heerlijkheid van de Vader is opgenomen, laat God ons niet alleen en verweesd achter. Wij hebben de Geest ontvangen, door wie wij ons nu laten leiden, als kinderen van God. De Geest voegt onze harten tezamen en vormt ons tot een heilig huis voor Christus’ Naam.

augustinusWij kunnen spreken over God, maar soms moeten we ook zwijgen, want God ten volle begrijpen kunnen wij niet. De grote bisschop, theoloog en kerkvader Augustinus, zo vertelt een legende, werd zelfs terechtgewezen door een kind op het strand, toen het zei: “ik kan de zee niet in een emmertje scheppen; hoe zou jij de Drie-ene God in je verstand kunnen opslaan?” Toch spande Augustinus zich jarenlang in om met het licht van het geloof, en van het verstand, het geheim van de Drie-eenheid te overwegen, en er een lijvig boek over te schrijven. Zijn uiteindelijk streefdoel was het echter om door inzichtelijk schouwen tot de hoogste vereniging met God te komen, tot de eeuwige beschouwing van God.

De eenvoudigste en misschien ook wel de mooiste manier om het Geheim van de Drie-eenheid te vatten is door een kruisteken. Het is het eerste teken dat gelovige ouders aan hun kinderen leren. Bij het doopsel tekenen en zegenen zij hun kind met de gave van het kruisteken. Dat kruisteken ’toont’ de Drie-eenheid. Het brengt het geheim van God heel dicht bij ons. Het kruisteken schept een heel persoonlijke band met God. Het is een krachtig antwoord op de grote vraag: wie is God?

Hier op aarde is het kruisteken voor ons een richtingwijzer. Het geeft de richtingen aan van waaruit God ons tegemoet komt. Een gebaar van boven naar beneden, even verwijlen bij ons hart, en dan een lijn van links naar rechts. Bij het kruisteken gaat onze hand van boven naar beneden. Een verticale-goddelijke lijn. God toont zich van boven, van omhoog, tot in ons hart. Dat is God, die ons ‘te beurt valt’, die ons ‘overkomt’. Zo is God afgedaald tussen de mensen. Bij het kruisteken maken we ook een gebaar van links naar rechts. Een horizontale-menselijke lijn. Mensen worden met elkaar verbonden. Ook in die omarming komt God tegemoet en is Hij betrokken. Want, God is liefde. Liefde betekent uitwisseling, verbondenheid, contact, ontmoeting.

God gaat verder met zijn sporen van liefde in deze wereld te trekken: in vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid. Dat zijn de vruchten van Gods “bij ons zijn”, van zijn heilige Geest.

Om te zeggen wie God is moeten we minstens drie keer naar adem happen! Toch gaat het over één God. We noemen Hem Vader, Zoon en Geest. Betere woorden hebben we niet!

Dat God voor ons Vader, Zoon en Geest is, spreken we ook uit in onze geloofsbelijdenis.


Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon