Preken 2017

Preek 15 januari - E.H. Eugenio Dassen

De Kersttijd hebben we verleden week afgesloten.

Aan het begin van de “gewone tijd door het jaar” komt Johannes aan het woord.

Johannes is geboeid door Jezus’ persoonlijkheid.

Met een aanstekelijk enthousiasme spreekt hij over Jezus.

Hij zegt over Hem: ”ik heb de Geest als een duif uit de hemel over Hem zien neerdalen”duif heilige geest en: “Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld”. Laat ons eens even stil staan bij die beelden die hij gebruikt om Jezus te identificeren.  

“Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten”, zegt Johannes. De duif weet altijd de weg naar huis. Een duif weet waar hij thuis hoort.  De Geest van God wordt uitgebeeld als een duif. Als Johannes getuigt dat de Geest van God als een duif op Jezus is neergedaald, zegt hij dus: de Geest van God heeft haar thuis in Jezus. Tot tweemaal toe zegt Johannes dat de Geest op Jezus blééf rusten. Het was dus geen kwestie van neerdalen, even begeesteren en weg wezen. De Geest blijft op Hem rusten. Jezus is bekleed met de goddelijke Geest. In Hem kom je thuis bij God.

En dan dat beeld van het lam. “Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld”. Herinner U wat er gebeurde in Egypte. De Joden moesten aan de vooravond van hun bevrijding uit de macht van de farao een lam slachten en het staande en met hun reiskleding aan opeten. Het bloed van het lam moesten ze tevoren op de deurposten strijken, zodat de engel van de dood aan hen voorbijging. Door dit beeld te gebruiken geeft Johannes te kennen wie Jezus is en welke zijn missie is.

Zijn bloed zorgt ervoor dat de engel van de dood aan ons voorbijgaat. Dat wij niet getroffen worden door de vergelding Gods om onze zondenschuld. Jezus’ bloed wast ons rein. Hij is het lam dat onze zonden wegdraagt. Ga je gebukt onder jouw schuld: het bloed van het Lam wast jou rein!  “Waarlijk”, zo eindigt Johannes bij wijze van uitsmijter het evangelie van vandaag: ”Ik getuig dat Hij de Zoon van God is”.

Wat heeft dit alles wat vandaag over Jezus gezegd wordt, nu voor consequenties voor U en mij?

zielepijnVelen van ons lijden aan het leven. Het mensenleven kan ook pijn doen. Wanneer je niet meer kan opbrengen wat je eigenlijk wilt. Als het lichaam zeer doet dan komen vragen naar het ‘waarom’. Wie een zieke in de nabijheid heeft ervaart ook onmacht. Naast lichamelijk lijden ervaren velen ook geestelijk lijden. Ik herinner mij een ernstig zieke die mij vroeg om haar biecht te aanhoren. Dat deed mij opnieuw beseffen dat hetgeen ons mensen ten diepste bedrukt, niet altijd de pijn van ons lichaam is. En ook niet de nood aan materiele welvaart.

De meest snerpende pijn is vaak zielepijn. Wat ons mensen ten diepste bedrukt, dat is de pijn om de scherven in ons leven. Hoe ouder wij worden, hoe meer wij inzien, dat we in ons leven hier en daar echt gefaald hebben. Dat we er nu en dan naast zaten. En wat gebeurd is, kun je niet terugdraaien, Wij mensen kunnen soms een en ander echt niet meer keren of goedmaken.

Gelukkig dan de mens, die Jezus kent! Die weet, dat je Hem mag aanbieden wat je bij niemand anders kwijt kunt. Namelijk je armoede, je falen, je zielepijn, je zonden. Gelukkig de mens die er vrede in vindt, dat wij ‘met al ons kwaad’ van God zijn. Iedere keer als we samen komen in de H. Mis om Eucharistie te vieren, dan klinken de woorden: "Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden".

Uit ons leven wordt de zonde weggenomen voor zover wij ons aansluiten bij Jezus. Door te leven in een geest van openheid naar God en elkaar toe. Zo wordt ons iets duidelijk van de zin van ons leven. Er zijn voor God en voor de anderen. Zo wordt de zonde van de wereld weggenomen. Wij geloven niet in een God die erop uit is om te straffen, maar in een God die zelf in Jezus onze zonden wegdraagt. Wij mogen erop vertrouwen dat God liefde is!

We worden aan het begin van dit nieuwe jaar genodigd ons leven te oriënteren op Jezus op wie de Geest Gods bleef rusten. Als we Hem tot Heer in ons leven maken, delen we in die Geest van Liefde en worden we zelf tot mensen die eerder uit zijn op verzoening dan op vergelding. De wereld om ons heen zal er dan anders gaan uitzien!    Amen.

Afdrukken E-mail