28 oktober - 30ste Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img003
img004
img005
img006
img007
img002
De zes vormelingen met hun ouders.
Emelie en Frederik Herbots en Marie-Sophie, Anna-Catharina, Elisabeth-Marie en Louis Meinesz
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: Z.E.H. Bisschop Gerard de Korte, ’s-Hertogenbosch - Noord-Brabant
E.H. Thanh Ta uit Zevenaar - Gelderland
E.H. Frank As uit Veldhoven - Noord-Brabant
E.H. Casper Pikkemaat uit Tubbergen - Overijssel
E.H. Gideon van Meeteren uit ’s-Hertogenbosch - Noord-Brabant
E.P. Marc Lindeijer S.J. uit Mechelen - België
E.H. Jeroen Miltenburg, deken van Tilburg - Noord-Brabant 
Diaken:
Ceremoniarius:
(Bisschop de Korte)
E.H. Kees van Duin 

Freek van Genugten
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: John Bakker uit Voorhout - Zuid-Holland
Tweede lezing: Maartje Meinesz ui Sint Truiden België
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: Sander Evers
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Carine Woltring, E.P. Tiemen Brouwer, O.P. en
E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.           

Intrede:  
img008
img009
Intredezang:  Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img010Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord
img012

Eerste lezing: Uit de Profeet Jeremia 31,7-9
img013
Dit zegt de HEER:
“Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser der volken;
bazuin het rond, prijs God en zeg:
de HEER heeft redding gebracht aan zijn volk,
aan de rest van Israël.
Ik haal hen terug uit het noorden,
van het einde der aarde breng Ik hen bijeen,
ook de blinden en lammen,
de zwangere en barende vrouwen.
In dichte drommen keren zij terug.
In tranen gingen ze heen;
getroost leid Ik hen terug.
Ik voer hen naar stromende beken,
over gebaande wegen waarop ze niet struikelen.
Ik ben toch Israëls Vader,
en Efraïm is mijn eerstgeborene.”

img016
Tussenpsalm  Psalm 126
img034
Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

Tweede lezing:  Uit de brief aan de Hebreeën 5,1-6
img017
Broeders en zusters,
Elke hogepriester wordt genomen uit de mensen
en aangesteld voor de mensen
om hen te vertegenwoordigen bij God
en om gaven en offers op te dragen voor de zonden.
Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen
daar hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is;
daarom moet hij als hij offers voor de zonden opdraagt,
even goed aan zijn eigen zonden denken
als aan die van het volk.
En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen:
men moet evenals Aäron door God geroepen worden.
Ook Christus
heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend;
dat heeft God gedaan die Hem zei:
“Gij zijt mijn zoon,
Ik heb u heden verwekt.”
En elders zegt Hij:
“Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.”

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img018
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

img019
Inleiding op het Evangelie.  Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
en wij zullen tot Hem komen.

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,46-52
img020
In die tijd
kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho.
Maar toen ze,
vergezeld van een flinke menigte
weer uit Jericho wegtrokken,
zat een blinde bedelaar langs de weg,
Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was,
begon hij luidkeels te roepen:
“Jezus, Zoon van David,
heb medelijden met mij!”
Velen snauwden hem toe te zwijgen,
maar hij riep nog veel harder:
“Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Jezus bleef staan en zei:
“Roept hem eens hier.”
Ze riepen de blinde toe:
“Heb goede moed!
Sta op, Hij roept u.”
Hij wierp zijn mantel af,
sprong overeind en kwam naar Jezus toe.
Jezus vroeg hem:
“Wat wilt ge dat Ik voor u doe?”
De blinde antwoordde Hem:
“Rabboeni, maak dat ik zien kan!”
En Jezus sprak tot hem:
“Ga, uw geloof heeft u genezen.”
Terstond kon hij zien
en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.

Acclamatie ná het Evangelie:
Uw woord is waarheid, Heer.
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img022

Hernieuwing van de doopbeloften

Zult u zich te allen tijden verzetten tegen het kwaad en onrecht, om in vrijheid te leven als kinderen van God?
Allen: Ja, dat beloof ik.
Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het kwaad zich niet meester van u maakt?
Allen: Ja, dat beloof ik.
Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?
Allen Ja, dat beloof ik.
Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?
Allen: Ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?
Allen: Ik geloof
Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving
van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?
Allen: Ik geloof.
Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft doen herboren worden uit water en de heilige Geest en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden, ons door zijn genade bewaren tot het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer.
Allen: Amen.

Toediening van het H. Vormsel aan:
img024
img026

img027
img028

img029
img030
img031
img032
Voorbeden:
img033Celebrant: broeders en zusters, laat ons bidden tot God, onze Vader, en eensgezind zijn in ons gebed, zoals het geloof, de hoop en de liefde een zijn als gave van de heilige Geest;

Lector -voor deze kinderen die God heeft gesterkt met de gave van de heilige Geest: mogen zij geworteld blijven in het geloof, groeien in liefde en in hun dagelijks leven getuigen van Christus, de Heer;
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Lector -voor hun ouders, peters en meters: mogen zij instaan voor het geloof van deze gevonden en hen door woord en voorbeeld bezielen om de Heer te volgen;
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Lector -voor de Heilige Kerk, met de paus, met de bisschoppen, dat de Heilige Geest haar doet groeien in saamhorigheid en in de wereld een instrument doet zijn dat heil en eenheid bewerkt;
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Lector -voor ons allen hier in de Friezenkerk, pelgrims, bezoekers, dat het geloofsgetuigenis van de Apostelen Petrus en Paulus ons mag sterken, opdat wij gelukkig zijn in ons geloof en blij zijn christen te zijn;
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Lector -wij bidden ook voor Hans van de Hoek, die gisteren in het ziekenhuis S. Spirito is opgenomen vanwege een hartinfarct.
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Lector -Bidden we in stilte voor de intenties die we met ons meedragen..... en voor Nander en alle anderen die ons ontvallen zijn... , dat God ons geeft wat we nodig hebben, iedere dag opnieuw en dat Hij die van hier heen zijn gegaan het volle leven geeft;
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Celebrant: God, Gij hebt uw apostelen de Heilige Geest gegeven, en gewild dat ook zij en hun opvolgers op hun beurt de Geest zouden doorgeven aan allen die geloven, mogen deze Geest in ons christenen leven als bij de eerste verkondiging van het Evangelie. Wij vragen het op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img036
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img037
img038
Lam Gods
Communie

Communiezang: 
img039
Slotlied:
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij ,eidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
img040
Wegzending en Zegen
img041
img042
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img043 De zes vormelingen met onze rector Bisschop Hurkmans.  Het hadden er zeven moeten zijn,
n.l. Nander de broer van Emelie en Frederik, is helaas overleden, in een mooi gebaar van de rector
"De witte lelie tussen zes rode bloemen verwijst naar hem," is hij extra in ons midden.
img001

bluebar

Na de viering

Vandaag bij de koffie: Kirsten Kristiansen 
Bezetting Winkeltje: Antonio Schras 

img044
img045
img046
img047
img048
img049
img050
img051
img052
img053
img054
img055

Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)