14 oktober - 28ste Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur
Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Marijn van de Laar uit Tilburg - Noord-Brabant 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Carine van Aalst uit 's Hertogenbosch - Noord-Brabant
Tweede lezing: Joseph Goumans uit Maastricht - Limburg
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: E.P. Pierre-Paul Walraet O.s.C. 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc, E.P. Tiemen Brouwer O.P., Jacob Winter
Sofie van Aalst uit 's Hertogenbosch - Noord-Brabant en
Helena Koopman uit Zaltbommel - Gelderland 

img001
img002
img003
Intrede:  
img004
Intredezang: 
img015
Wij zoeken U als wij samenkomen, hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen, mensen in vrede vandaag en altijd.

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
img005
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit het boek Wijsheid 7,7-11
img006
Ik bad en inzicht werd mij geschonken,
ik smeekte en de geest der wijsheid kwam over mij.
Ik verkoos haar boven scepters en tronen,
en in vergelijking met haar
beschouwde ik rijkdom als niets;
zelfs de kostbaarste steen stelde ik met haar niet gelijk,
want alle goud is vergeleken met haar slechts stof,
en zilver niet meer dan slijk.
Ik hield van haar meer dan van gezondheid en schoonheid,
en ik stelde haar boven het licht.
Want de glans die zij uitstraalt verbleekt nooit.
Met haar vielen mij alle goederen ten deel
en dank zij haar verwierf ik rijkdom zonder tal.

Psalm tussen de Lezingen:  Psalm 89
Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood. ...

Tweede lezing:  Uit de brief aan de Hebreeën 4,12-13
img007
Broeders en zusters, Het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van gewrichten en merg.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.
Geen schepsel is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor zijn ogen.
Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.


Alleluia vóór het Evangelie. 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang:
Ik ben de weg, de waarheid en het leven;
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.  Refrein:
img008img009Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,17-30

Toen Jezus zich weer op weg begaf
kwam er iemand aanlopen
die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg:
“Goede Meester,
wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”
Jezus antwoordde:
“Waarom noemt ge Mij goed?
Niemand is goed dan God alleen.
Ge kent de geboden:
Gij zult niet doden,
gij zult geen echtbreuk plegen,
gij zult niet stelen,
gij zult niet vals getuigen,
gij zult niemand tekort doen,
eer uw vader en uw moeder.”
Hij gaf Hem ten antwoord:
“Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.”
Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak:
“Eén ding ontbreekt u:
ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen,
daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel,
en kom dan terug om Mij te volgen.”
Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen
omdat hij vele goederen bezat.
Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen:
“Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben
het Koninkrijk Gods binnen te gaan!”
De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei.
Daarom herhaalde Hij:
“Kinderen,
wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan.
Voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.”
Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar:
“Wie kan dan nog gered worden?”
Jezus keek hen aan en zei:
“Dit ligt niet in de macht der mensen maar wel in die van God:
want voor God is alles mogelijk.”
Daarop nam Petrus het woord en zei:
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.”
Jezus antwoordde:
“Voorwaar, Ik zeg u:
er is niemand die huis, broers en zusters,
moeder, vader, kinderen of akkers
om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud
aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers,
zij het ook gepaard met vervolgingen,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte
aan onze God, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img010
Geloofsbelijdenis:
img012
Voorbeden:

Celebrant: Goede Vader, niets is voor U verborgen. Daarom kunnen wij vol vertrouwen tot U bidden:
img012
Lector -voor de priesters, diakens en kloosterlingen rond de Friezenkerk,
dat zij trouw blijven aan hun eens gegeven woord;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector -voor ouders en opvoeders, dat zij de jeugd leren dat geld,
macht of plezier niet de enige waarden zijn in het leven;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector -voor jongeren, dat zij niet verdrinken in de overvloed, en leren zich iets te ontzeggen voor de minst bedeelden;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector -voor ons hier samen, dat ten diepste Gods liefde voor ons genoeg is, dat die liefde, de mensen om ons heen, tot broeders en zusters maakt en dat die liefde ons leert alle bezit te relativeren en te delen met elkaar;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector -voor Harrie Smeets de nieuw gekozen bisschop van het bisdom Roermond. Om kracht en meelevendheid, om wijsheid en deemoed, om afstand en nabijheid, dat hij dicht bij God en bij zijn mensen blijft;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector -voor de Maastrichtenaren hier in ons midden, die gezorgd hebben voor de doopvond, gewijd aan de Heilige Servatius, in onze kerk, dat zij geïnspireerd blijven het geloof van hun doopsel wereldwijd uit te dragen;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector -deze H. Mis dragen wij op voor de zielenrust van de overleden ouders Westenberg-Schreuder.
en wij bidden om gezondheid voor Jana Satkova en Helena Satkova.
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Celebrant: Heer onze God, Gij verwacht van ons dat wij het beste kiezen. Open onze ogen en geef ons, op voorspraak van Maria, de kracht om meer te leven naar het ideaal dat ons werd voorgeleefd door Jezus, uw Zoon onze Heer.

img014
Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, ...

Eucharistisch gebed
img016
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

img017
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img018
Lam Gods
Communie

Communiezang:  Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier;

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
img031
Wegzending en Zegen
img019

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img020

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie: Yvonne Winter 
Bezetting winkeltje Antonio Schras 

img021
img022

img024
img025
img026
img027
img028
img029
img032

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)