7 oktober - 27ste Zondag door het jaar

Rene nov   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001img002
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. André Goumans uit Warmond - Zuid Holland 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Joke Litjens uit Zeist - Utrecht
Tweede lezing: Fred van de Winkel uit Heerlen - Limburg
Voorbeden: Teresa Murkens 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc, Carine Wolring, Jacob Winter en
Petra Hulman uit Lochem - Gelderland, Obe Bruinsma uit Joure - Friesland
Hirdirk Bruinsman uit Tilburg - Noord-Brabant 

Intrede:  
img003
Intredezang:  God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam, ...
img004
Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...

img005
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit het boek Genesis 2,18-24
img006
De heer God sprak:
“Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.”
Toen boetseerde de heer God uit de aarde
alle dieren op het land en alle vogels van de lucht,
en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou:
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.
De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren
en aan al de vogels in de lucht en aan al de wilde beesten;
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.
Toen liet de heer God de mens in een diepe slaap vallen;
en terwijl hij sliep nam Hij één van zijn ribben weg
en zette er vlees voor in de plaats.
Daarna vormde de heer God
uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen,
een vrouw,
en bracht haar naar de mens.
Toen sprak de mens:
“Eindelijk been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees!
Mannin zal zij heten
want uit een man is zij genomen.”
Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat
en zich zó aan zijn vrouw hecht
dat zij volkomen één worden.

Psalm tussen de Lezingen    Psalm 128
Refrein: Gelukkig al wie de Heer vreest, wie wandelen wil in zijn wegen.

Tweede lezing:
Tweede Lezing: Uit de brief van de Hebreeën 2,9-11
img007
Broeders en zusters,

Wij zien hoe Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen was gesteld,
nu met luister en eer gekroond is,
omdat Hij de dood heeft verduurd.
Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede.

God, einddoel en oorsprong van alle dingen,
wil vele kinderen tot de hemelse heerlijkheid leiden;
was het dan niet passend
dat Hij de aanvoerder die hen redt
niet dan door lijden tot de voleinding bracht?
Want Hij die heiligt
en zij die geheiligd worden,
hebben één en dezelfde oorsprong;
daarom schrikt Hij er ook niet voor terug
hen zijn broeders te noemen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie.  Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang:
Als wij elkander liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volkomen.
Allen: Alleluia.

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,2-16
img008
In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen:
“Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?”
Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen.
Hij antwoordde hun met een wedervraag:
“Wat heeft Mozes u voorgeschreven?”
Zij zeiden:
“Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen
en haar weg te zenden.”
Doch Jezus antwoordde hun:
“Om de hardheid van uw hart
heeft hij die bepaling voor u neergeschreven.
Maar in het begin, bij de schepping,
heeft God hen als man en vrouw gemaakt.
Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten
om zich te binden aan zijn vrouw
en deze twee zullen één vlees worden.
Zo zijn zij dus niet langer twee,
één vlees als zij geworden zijn.
Wat God derhalve heeft verbonden,
mag een mens niet scheiden.”
Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover.
Hij sprak tot hen:
“Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt
maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk.
En wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt
begaat zij echtbreuk.”
De mensen brachten kinderen bij Hem
met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken.
Maar bars wezen de leerlingen ze af.
Toen Jezus dit zag, zei Hij verontwaardigd:
“Laat die kinderen toch bij Mij komen
en houdt ze niet tegen.
Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.
Voorwaar, Ik zeg u:
wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,
zal er zeker niet binnengaan.”
Daarop omarmde Hij ze en zegende hen
terwijl Hij hun de handen oplegde.

Acclamatie ná het Evangelie:
Uw woord is waarheid, Heer.
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img009
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
img010
Celebrant: God heeft gezegd dat wij niet hoeven te vrezen omdat Hij ons bijstaat. Met al zijn goedheid wil Hij ons te hulp komen.
Laat ons daarom bidden:

Lector: -voor de leken die zich edelmoedig inzetten voor het dienstwerk in de Kerk, dat hun inzet getuigen mag van een echte evangelische levensstijl:
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector: -voor de gezinnen waar de eensgezindheid verloren ging, dat man en vrouw met volharding en geduld het verloren vertrouwen, vernieuwd en sterker door de beproevingen, terug vinden:
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector: -voor alle gehuwden hier aanwezig, dat zij dag aan dag groeien in liefde en trouw en hun leven lang leren hoe zij, met God aan hun zij, elkaar in kleine dingen gelukkig kunnen maken:
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector: -voor ons hier op deze bijzondere plaats in Rome en tegelijk thuis in Nederland, dat wij meer en meer biddende mensen worden. Verbonden met de Paus en de bisschoppen die zich in de Synode in dienst stellen van de jongeren, verbonden met de gelovigen in het bisdom Rotterdam die in deze oktobermaand, de maand van de rozenkrans, door heel het bisdom heen de rozenkrans bidden, verbonden met hen die hun geluk niet op kunnen in het verliefd zijn en met hen die alleen komen staan, verbonden met de zieken en stervenden.
Dat ons gebed een vast onderdeel van ons leven mag zijn:
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector: -voor Pastoor Kloeg, die in Mierlo plotseling is overleden en voor de
mensen, die een pelgrim in zijn hart heeft meegedragen.
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Celebrant: Heer God, aanvaard in deze woorden, op voorspraak van Maria, wat in ons leeft aan zorgen en verlangens en geef ons in uw goedheid wat wij nodig hebben om van deze aarde het Rijk te maken van Jezus Christus, onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
Refrein: Ubi caritas et amor, Deus ibi est!

Eucharistisch gebed
img012
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang: 

Voorzang:
Al heb ik hoge woorden, spreek ik haast elke taal:
wie ben ik zonder liefde? Geen mens kan mij verstaan.

Allen:
Al ken ik de geheimen van alle wetenschap:
een wereld zonder liefde is koud en zonder hart.

Voorzang:
De liefde is geduldig zachtmoedig zonder maat
zij is op zoek naar vrede vernietigt alle haat.

Allen:
De liefde spreekt met woorden die eerlijk zijn en waar,
zij breekt de harten open schenkt mensen aan elkaar.

Voorzang:
De mensen worden vruchtbaar, zij worden man en vrouw:
de wereld wordt bewoonbaar door liefde, goede trouw.

Allen:
O god, wees zo aanwezig waar mensen samen zijn!
Ons leven wordt één zegen: dat zal voldoende zijn.


Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
img012
Barry Gepken, Monique de Haas en Maurice (de hond) uit Erica - Drenthe
img014Hebben vier maanden met z’n drietjes gelopen, zij hebben 2730 km afgelegd, dus af en toe een omweg genomen.
(normaal is de afstand rond de 1700 km)
img018

Wegzending en Zegen
img015

img016
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img019

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img017
img031
’Bosschenaren bezoeken de Friezenkerk’.
Ook op weekdagen is de Friezenkerk een plaats van ontmoeting voor Nederlanders.
Speciaal op woensdag na de Audiëntie van Paus Franciscus.


bluebar

Na de viering 

Vandaag bij de koffie:   Annemiek Spoelstra en Kirsten Kristiansen 
Bezetting winkeltje Antonio Schras

img020
img021
img022
img024
img025
img026
img027
img028

img029
img030
Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de
Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen. 
Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)