Oktober 2017

29 oktober - 30ste Zondag door het jaar

bluebar

Rene nov   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebranten: E.H. Robert van Aken uit ’s-Hertogenbosch - Noord-Brabant
E.P. Tiemen Brouwer O.P.  (Predikant)
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Hein van Woerden uit Leiden - Zuid-Holland
Tweede lezing: E.H. Rob Mascini (diaken) uit Hoofddorp - Noord-Holland
Voorbeden: Hans Hoogeveen
Organist. Sander Evers 
Voorxanger: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.

Intrede:  
img012
Intredezang:  Zingt een nieuw lied alle landen, ...
img012
img012
img012
Welkom en Inleiding

Bisschop:
img012In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Vrede zij u.
En met uw geest.

Pater Tiemen Brouwer:
img012
Van harte heet ik u allen welkom in deze Eucharistieviering op de 30ste zondag door het jaar.
We kunnen het niet genoeg horen: het voornaamste gebod te midden van de 613 geboden, die de Joodse wet ooit telde.
Een Schriftgeleerde vraagt Jezus ernaar en Jezus noemt onmiddellijk het gebod op van de liefde: dat is de kern van de wet! Het is de geest, die al spreekt in de uitspraken van de Eerste Lezing van vandaag, uit het boek Exodus: vreemdeling, wees en weduwe, de arme, die niet meer heeft dan een mantel om daar ’s nachts in te slapen. Het wordt voor hen opgenomen! De broederliefde vraagt het.
Hoe zouden we deze zondag niet een moment stil staan bij wat in de
Protestantse kerken één jaar lang is herdacht: 500 jaar Reformatie; overmorgen wordt dit jaar (ook wel het Lutherjaar) afgesloten. Het is de liefde, die wat betreft de eenheid van het geloof in Christus, eeuwenlang zwaar op de proef werd gesteld in de verdeeldheid van de kerken. We kunnen dankbaar zijn voor de toenadering, die er in de afgelopen halve eeuw is geweest en die wederzijds begrip, betere verstandhouding en wederzijdse vraag om vergeving heeft gebracht.
Een jaar geleden nam ik afscheid als rector van de Friezenkerk. Ik kreeg
toen een mooi cadeau. Er werd toen gezegd: je hebt zoveel pelgrimsgroepen ontvangen in al die jaren als rector, nu moet je zelf maar eens op tocht gaan als pelgrim. Ik heb dit gedaan. Afgelopen maandag kwam ik terug van een 8-daagse pelgrimstocht naar het Heilig Land. Graag, op uitnodiging van de huidige rector Mgr. Hurkmans, wil ik er iets over vertellen in de preek.
We hebben elkaars vergeving nodig. We hebben Gods vergeving nodig.
Vragen we hierom in het gebed om vergeving aan het begin van deze Eucharistieviering.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img012

Eerste lezing: Uit het boek Exodus 22,20-26
img012
Zo spreekt de HEER:
“Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen
en hem het leven niet moeilijk maken,
want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.
Weduwen en wezen zult ge geen onrecht aandoen.
Als ge hun tekort doet en als hun klagen tot Mij opstijgt,
dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen.
Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden:
uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen.
Als gij aan iemand van mijn volk geld leent,
aan een noodlijdende in uw omgeving,
gedraag u dan niet als een geldschieter.
Ge moet geen rente van hem eisen.
Als gij iemands mantel in pand neemt,
dan moet ge die voor zonsondergang aan hem teruggeven.
Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken,
het is de beschutting van zijn blote lichaam,
hij moet er in slapen.
Roept hij tot Mij om hulp, dan zal Ik hem verhoren,
want Ik ben vol medelijden.”

Psalm tussen de Lezingen:
Refrein: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 1,5c-10
img012
Broeders en zusters,

Gij weet hoe ons optreden bij u is geweest.
Het was gericht op uw heil.
En gij van uw kant
zijt navolgers geworden van ons en van de Heer,
toen gij het woord hebt aangenomen
onder allerlei beproevingen
en toch met vreugde van de heilige Geest.
Gij zijt een voorbeeld geworden voor alle gelovigen
in Macedonië en in Achaïa.
Ja, van Tessalonica uit
heeft het woord van de Heer weerklonken,
en niet enkel in Macedonië en Achaïa;
allerwegen is uw geloof in God bekend geworden.
Wij hoeven niets meer te zeggen,
zij vertellen zelf wel hoe wij bij u zijn gekomen
en hoe wij door u zijn ontvangen;
hoe gij u van de afgoden tot God hebt bekeerd,
om de levende en waarachtige God te dienen,
en uit de hemel zijn Zoon te verwachten,
die Hij uit de dood heeft opgewekt,
Jezus, die ons redt van de komende toorn.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img012De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Refrein: .Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Vers. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, zegt de Heer; en Wij zullen tot hem komen. Joh. 14,23
Allen: Halleluja. 4x

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 22,34-40

In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen, toen zij vernamen
dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had.
En een van hen, een wetgeleerde,
vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen:
“Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?”
Hij antwoordde hem:
“Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel en geheel uw verstand.
Dit is het voornaamste en eerste gebod.
Het tweede, daarmee gelijkwaardig:
Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Voorzang: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

Preek:
img012
Over twee dagen, 31 oktober, juist de dag voor het Hoogfeest van Allerheiligen, is het Hervormingsdag. Het is een belangrijke dag ieder jaar weer opnieuw voor onze protestantse broeders en zusters, want ze herinneren zich het begin van de Reformatie. Overmorgen is het 500 jaar geleden, dat Luther de 95 stellingen sloeg aan de deur van de slotkapel van het slot te Wittenberg. Het Lutherjaar, dat 31 oktober vorig jaar begon, wordt afgesloten. Luther heeft zijn overtuigingen in enkele korte gezegden samengevat. Zo b.v. het gezegde: sola fide, ‘alleen door het geloof’. Hij bedoelt daarmee: de mens wordt gerechtvaardigd – kan recht staan voor God - door het geloof, niet door de werken! De liefde Gods rédt de mens, dat is pure genade, gave; niet door het feit, dat je goede werken doet, of dat je b.v. heel vroom bent, word je gered. Een tweede gezegde is: sola scriptura. Hij bedoelt: in de Schrift, het Woord Gods, is alles te vinden, die staat boven alles. Ook de kerken staan ‘onder het Woord’. Dus grote nadruk op de Bijbel, de Schrift als zijnde Woord van God. ...
Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img012
img013
img014
Geloofsbelijdenis
img012
Voorbeden:
img012
Priester: Broeders en zusters, het gebod, dat heel ons leven moet omvatten is het gebod van de liefde.
Vragen we de Heer, dat Hij onze geest en ons hart van dit gebod mag doordringen:

Dat de Kerk, geleid en ondersteund door de Heilige Geest, de liefde van God voor alle mensen verkondigt,
dat deze liefde ons mag verenigen tot één grote familie.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Dat de Paus en allen die hun dienstwerk in de kerk vervullen, één zijn in de Heer, bron van alle liefde.
Dat zij waarachtige uitdelers zijn van Gods barmhartigheid, die redt en opbeurt.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gods liefde op de eerste plaats hen begeleidt die bescherming nodig hebben: weduwen en wezen,
vluchtelingen en onderdrukten. Dat zij op hun pad hulp en steun ondervinden.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Bidden we op het einde van ‘500 jaar Reformatie’:
dat bezinning op het verleden van de kerken ons laat zien wat goed is om te bewaren voor de toekomst en achter ons te laten, wat de eenheid, die Christus vraagt, in de weg staat;
dat we scheidsmuren voorbij komen en samen met geloofsgenoten van andere kerken een getuigenis van hoop laten klinken tot zegen van kerk en samenleving.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Bidden we om vrede voor het Heilig Land, - Joden en Arabieren, Israël en Palestina omvattend - ;
Dat de ‘vrede op aarde’, die de engelen op de velden van Bethlehem aankondigden ‘voor alle mensen, die Hij liefheeft’ mag neerdalen over allen, die in deze streken woonachtig zijn; dat deze vrede zich vervolgens vanuit het land van de Heer mag verspreiden naar alle volkeren, rassen en talen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Dat God aan ons, die deelnemen aan dit banket van liefde, de genade mag geven ons hart, onze verlangens en gedachten aan Hem te geven, opdat we, ons bemind wetend door de Heer van alle leven, degenen liefhebben die naast ons gaan, in vrijheid en naar waarheid.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Priester. Heer, Gij hebt ons doen inzien, dat het gebod van de liefde de hele Wet omvat.
Geef ons de kracht het in praktijk te brengen alle dagen van ons leven.
Door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. ...

img012Handwassing

Eucharistisch gebed
img012
img012Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img012
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img012
Lam Gods
Communie
Communiezang:  God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn. ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img012
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

img012

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Jeanne de Leeuw 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img027
Antonio 2016
img012

img012

img028

img029

img030

img031

img032

img033

Foto's:  Teresa Murkens            

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)