Oktober 2017

22 oktober - 29ste Zondag door het jaar

  bluebar

Rene nov   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisscop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebranten: E.H. Paul Verbeek (Vicaris) uit Bergen op Zoom - Noord-Brabant
E.H. Jos Deuling uit Musselkanaal - Groningen
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Ellen Smid uit Winschoten - Groningen)
Tweede lezing: Ger van de Gaar uit Kerkrade - Limburg
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Voorzanger: E.P. Piet Cuijpers S.D.S. 

img001
img002
img003
img004
img005
Intrede:  
img006
Intredezang:  De aarde is vervuld van goedertierenheid, ...
img007
Welkom en Inleiding

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters, een hartelijk welkom aan
-20 personen Vrienden van het Catharinagilde uit Kerkrade, waaronder Dhr. Bert Kreijen uit Kerkarde, hij is de ontwerper en maker van het deksel van de doopvont in de Friezenkerk,
met verwijzingen naar Servatius, die naast Willibrord Nederland heef geëvangeliseerd.
-20 pelgrims die een bedevaart naar Rome maken met Drietour reizen.
-8 pelgrims uit de Provincie Zeeland o.l.v. Vicaris Paul van Beek van het bisdom Breda.
-Pastoor Deuling, van het bisdom Groningen-Leeuwarden, met familie, en u allen hier aanwezig.
U zult horen dat de lezingen van vandaag gaan over het geloof. Geloven is een gave, maar het is ook een opgave, geloven is een rijkdom het draagt heel het leven en geeft toekomst tot over de dood heen. Wij zijn vandaag bij elkaar gekomen om het geloof te vieren om het meer ons eigen te maken en om goed te beginnen belijden we onze zonden bekeren wij ons tot God om de Eucharistie waardig te kunnen vieren.  Ik belijd .....

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja 45,1.4-6
img008Zo spreekt de HEER
tot Cyrus, zijn gezalfde,
die Hij bij zijn rechterhand heeft genomen
om de volkeren voor hem neer te werpen,
om koningen de gordels van de lenden te trekken,
om deuren voor hem open te stoten
en geen poort gesloten te laten:
“Het was omwille van mijn dienaar Jakob
en om Israël, mijn uitverkorene,
dat Ik u bij uw naam heb geroepen
en u een eretitel heb gegeven,
alhoewel gij Mij niet kende.
Ik ben de HEER, en niemand anders!
Buiten Mij is er geen God.
Ik heb u omgord zonder dat gij Mij kende,
zodat allen het nu kunnen weten,
die van het oosten en die van het westen:
Ik ben de HEER, en niemand anders!

Psalm tussen de Lezingen:
Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 1,1-5b

Van Paulus, Silvánus en Timóteüs
aan de christengemeente van Tessalonica,
die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede!

Wij zeggen God dank voor u allen,
telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden.
Onophoudelijk gedenken wij
voor het aanschijn van God, onze Vader,
uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft
en dat gij door Hem zijt uitverkoren,
want wij hebben u het evangelie verkondigd,
niet alleen met woorden
maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzanger: Gij schittert als sterren in het heelal;
houdt het woord des levens vast.

img009Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 22,15-21

In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen
hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen.
Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af
met de vraag:
“Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt
en de weg van God in oprechtheid leert;
Gij stoort U aan niemand,
want Gij ziet de mensen niet naar de ogen.
Zeg ons daarom:
Wat dunkt U, is het geoorloofd
belasting te betalen aan de keizer of niet?”
Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei:
“Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars?
Laat Mij de belastingmunt eens zien”
Zij hielden Hem een geldstuk voor.
Hij vroeg hun:
“Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?”
Zij antwoordden:
“Van de keizer.”
Daarop sprak Hij tot hen:
“Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt,
en aan God wat God toekomt.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Halleluja, halleluja, halleluja.

img010
Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....

Geloofsbelijdenis

Voorbeden:
img011
Celebrant: God, wij komen tot u met onze noden en gebeden, wij komen tot U, met vertrouwen.

Lector: God, wij vragen U: bevestig ons in ons geloof. Dat wij met vertrouwen onze wegen gaan en open staan voor de mensen die u op onze weg plaatst.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: God, sterk paus Franciscus, de bisschoppen, in hun geloof. Geef hen de kracht geloof te wekken bij de mensen om hen heen en het te bevestigen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: God, wij vragen U dat onze regeringsleiders en de mensen die boven ons gesteld zijn vol vertrouwen hun werk doen. Dat zij open staan voor al het goede dat er leeft in mensen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: God, wij bidden voor de gemeenschap, hier in de Friezenkerk bijeen, schenk ieder van ons afzonderlijk en aan iedereen die met ons verbonden is de kracht van het geloof. Opdat we met elkaar stevig geworteld in het leven staan en onze opdrachten met zorg en plezier kunnen vervullen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: God, wij bidden voor allen die een stap gaan zetten op hun levensweg, door zich voor te bereiden op het doopsel, op de eerste communie, op het vormsel, op het huwelijk, geef hen de vreugde van het geloof. Ook bidden we voor hen voor wie wij deze Heilige Mis opdragen: voor Thea de Wit-Gielen, voor Paul en Moud de Jong, dat zij met U mogen zijn.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Celebrant: God, Vader, wij richten onze gebeden, die we geholpen door de heilige Geest uitgesproken hebben, tot U. Wij vragen: wil ze verhoren op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, ...

Eucharistisch gebed
img012
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img013
Lam Gods
Communie
Communiezang:  Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe, ...

Slotgebed:  Klik op de balk voor de tekst.

img015img016


De Pelgrimszegen werd in het bijzonder gegeven aan de heren Hans Driever uit Purmerend - Noord Holland, en aan Martien Robertz uit Langeraar - Zuid-Holland zij zijn te voet naar Rome gekomen.
Zij ontvingen ook de Oorkonde.

Wegzending en Zegen
img014
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

img012

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag 
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img021
Antonio 2016
img022
img019
img020
img023
img024
img025

Fotograaf: Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)