Oktober 2017

15 oktober - 28ste zondag door het jaar

bluebar

img015   Vooraf: 10:00 uur

Toespraak door: Mgr. Hurkmans rector Friezenkerk en Professor Drs. Ada van der Velden - Westervelt van de theologische faculteit, universiteit van Tilburg in Utrecht.
  img014

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Kardinaal W. J. Eijk - Aartsbisschop van Utrecht
Concelebranten: Z.E.H. Mgr. Hurkmans, rector Friezenkerk
Z.E.H. Mgr. Hans van den Hende, Bisschop van Rotterdam
E.Fr. Friedrich Bechina F.S.O. Congregatie voor de Katholieke Opvoeding, Rome
E.H. Professor Archibald L.H.M. van Wieringen, Utrecht
E.Fr. Jeff Shawn Jose C.M.I., Utrecht
E.Fr. Manoj Prabu, Utrecht
Z.E.H. Patrick Kuipers, Rector Ariëns-instituut
E.P. Tiemen Brouwer O.P. oud rector Friezenkerk
E.H. Eugéne Dassen. Rome
E.H. Marc Kessels, Rome
E.H. Jurgen Janssen, 's- Heerenberg
E.H. Fred Hogenelst, Utrecht
Diakens: E.H. Kees van Duin
E.H. Professor Marcel Sarot, Decaan van de Theologische Faculteit, Tilburg
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste Lezing: Erik Buster, 's-Hertogenbosch
Tweede Lezing: Ramon Goosen, Utrecht
Voorbede: Teresa Murkens
Organist. Lars A.J. Koks
Zangers
Muziek
Studenten van de Theologische Faculteit, Utrecht
Dweilorkest Kleintje Pils, Rotterdam

Te gast waren:
Het bestuur  en de studenten van de Theologische Faculteit van Tilburg in Utrecht
Concelebranten vanwege het 10 jarig bestaan van de Theologische Faculteit van Tilburg in Utrecht

Pelgrimsgroepen:
35 pelgrims uit de Gabriëlparochie o.l.v. Sander Hof en pastoor Jurgen Jansen
13 pelgrims met Z.E.H. Patrick Kuipers n.a.v. zijn 20 jarig priesterfeest
29 pelgrims met de Lowbudget familierelaties o.l.v. Marian van der Laan en pastor Henk Bloem
Groep scholieren van het college van de Carmelieten in Utrecht

img013

img025

img017

Intrede:
 

Intredezang:

Welkom en Inleiding

img011

Kyrie:

Gloria:

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja 25,6-1Oa
img012
In die dagen zal de HEER van de hemelse machten
op de berg Sion voor alle volken
een maaltijd aanrichten,
een maaltijd van vette spijzen
en van belegen wijnen,
een maaltijd van vette, mergrijke spijzen
en van geklaarde, belegen wijnen.
Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren
die ligt over alle volkeren,
en het floers dat alle naties bedekt.
Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen
en van alle aangezichten zal Hij, de HEER,
de tranen wissen.
Hij zal de smaad van zijn volk
wegnemen van de gehele aarde.
Ja, zo heeft de HEER het besloten!
Op die dag zal men zeggen:
“Dat is onze God, op wie wij hoopten:
Hij heeft ons gered !
Dat is de HEER, op wie wij vertrouwden:
laat ons jubelen en ons verheugen
om de redding, die Hij ons gebracht heeft!
Ja, de hand van de HEER
zal rusten op deze berg!”

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing: Psalm 23
Want mijn Herder is de Heer......

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 4,12-14. 19-20
img010
Broeders en zusters,

Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is.
Ik ben volledig ingewijd;
ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.
Toch hebt gij er goed aan gedaan
mij te helpen in mijn moeilijkheden.
Mijn God zal met goddelijke rijkdom
in al uw noden voorzien
door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.
Aan onze God en Vader zij de eer
in de eeuwen der eeuwen! Amen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 22,1-14 of 1-10
img009
In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen
tot de hogepriesters en de oudsten van het volk.
Hij zei:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning
die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen
die hij tot de bruiloft had uitgenodigd,
maar zij wilden niet komen.
Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht:
Zegt aan de genodigden:
“Zie ik heb mijn maaltijd klaar,
mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht;
alles staat gereed.
Komt dus naar de bruiloft”.
Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg,
de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.
De overige grepen zijn dienaars vast,
mishandelden en doodden hen.
Nu ontstak de koning in toorn,
stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen
en hun stad in brand steken.
Toen sprak hij tot zijn dienaars:
“Het bruiloftsmaal staat klaar,
maar de genodigden waren het niet waard.
Gaat dus naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft”.
Zijn dienaars gingen naar de wegen
en brachten allen mee die zij er aantroffen,
slechten zowel als goeden,
en de bruiloftszaal liep vol met gasten.

Acclamatie ná het Evangelie:

Preek:
img008

In een interview in 2008, aan het begin van de financiële crisis, spreekt een handelaar in aandelen over een bijzondere ervaring die hij tijdens zijn werk opdeed. Op zekere dag aan het begin van de financiële crisis wordt hij opgebeld door een van zijn klanten die al zijn geld dreigt te verliezen. Deze smeekt de optieman daarom wel tweemaal wanhopig: “haal me toch uit deze misère!” De hele dag zit de optieman te denken aan deze wanhoopskreet. Dankzij deze ervaring, zo zegt hij zelf, wordt hij meer ‘filosofisch’ en vraagt zich af:
“Of Petrus aan de poort van de hemel tegen mij zal zeggen ‘kom maar binnen’ – ik betwijfel het. Ik verdien een hoog inkomen, maar of dat de samenleving helpt?”
Hij begint zich af te vragen wat de prioriteit in zijn leven is en hij doet dat ook nog eens in het licht van de eeuwigheid.

Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img016 
Geloofsbelijdenis

Voorbeden:
img020

Kardinaal:
Broeders en zusters, wij zijn hier samengekomen om de mysteries van onze verlossing te herdenken. Laten wij daarom de almachtige God vragen dat heel de wereld hierin een bron vindt van zegen en leven.
Lector: Voor allen die zich voorbereiden op een ambt of functie in de kerk en zich zo aan God willen toewijden: dat zij, met Zijn hulp, trouw blijven aan hun roeping. Laat ons zingend bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Lector: Voor de Paus, de opvolger van Petrus, dat hij vervuld mag blijven van de hoop op de verrijzenis om het volk des Heren te dienen. Laat ons zingend bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Lector: Voor allen die, gelijk de heilige Willibrord, in dienst staan van de verkondiging, dat hun leven en werk steeds meer mensen mogen roepen tot het evenagelie van Christus. Laat ons zingend bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Lector: Voor alle vervolgde christenen: dat zij die, zoals de apostelen Petrus en Paulus, in navolging van Christus vervolgd en gemarteld worden, standhouden. Laat ons zingend bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Lector: Om wijsheid en kracht voor allen die in gezag zijn gesteld en geroepen zijn te regeren. Laat ons zingend bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Lector: Voor de Faculteit Katholieke Theologie: dat zij een bron van gelovige kennis mag zijn voor de kerk en voor allen die God zoeken. Laat ons zingend bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Lector: Voor ons allen die hier bijeen zijn: dat wij de goede dingen van dit leven, waarmee God ons zegent, zò gebruiken dat wij de eeuwige zaligheid van Hem mogen ontvangen. Laat ons zingend bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Lector: Wij bidden voor de Broederschap van Sint Servaas uit Maastricht en voor de vrienden en familieleden van de familie Ottenheijm - van Schijndel. En wij bidden voor Thea de Wit - Gielen, waarvoor wij deze H. Mis opdragen, dat zij mag leven bij God en dat haar man in die overtuiging steun mag vinden. Laat ons zingend bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Kardinaal: Heer, kom met uw welwillendheid uw biddend volk tegemoet, zodat het van U mag ontvangen wat het, op uw ingeving, gelovig vraagt.
Door Christus onze Heer.
Allen: Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig

img022

img023


Consecratie

Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
Lam Gods
Communie
Communiezang:

Oorkondes:
img028

img032

img031

img004
Er werden zes oorkondes uitgereikt. Allen zijn zij te voet naar Rome gekomen. De oorkondes zijn uitgereikt aan:
Patricia van Leeuwen - van Houten, Dorothe Schouten van Houten, Corrie ten Braake d'Hont, Gerard van der Putten uit Rotterdam.
Bart van den Dolder en Hanneke Guldemeester beide uit de Bilt.

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img027


Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.


Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne de Winter en Loes van Velzen
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img034

Antonio 2016

img039

img035

img036

img042

img040

img001


Foto's:  Teresa Murkens en Crista van der Sman

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2


   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)