Oktober 2017

8 oktober - 27ste Zondag door het jaar

  bluebar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: Z.E.H. Alfons Woolderink, vicaris 
Diakens: E.H. Harrie Eidhof uit Almelo - Overijssel
E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Zr. Emmanuela uit ’s-Hertogenbosch - Noord-Brabant
Tweede lezing: Colette Marinus uit St. Oedenrode - Noord-Brabant
Voorbeden: Fons Lucas uit Almelo - Overijssel 
Organist. E.H. René Aarden, pastoor uit Grave - Noord-Brabant 
Zangers: E.P. Pierre-Paul Walraet en Jacob Winter 

img012

img012

img012

img012

Intrede:  
img012
Intredezang:  Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. ...

Welkom en Inleiding

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen
img012
Een hartelijk welkom aan u allen.
Speciaal aan Petter Antoon Piet John Daniël Marinus en zijn familie.
img012
Hij zal in deze Viering het sacrament van het H. Vormsel ontvangen.
Ook mogen wij een groep van Kras-reizen 25 personen o.l.v. Paul van der Laan
en een groep van 35 personen uit Almelo en omgeving o.l.v. Vicaris Alfons Woolderink welkom heten.

Kyrie
img012
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja 5,1-7
img012
Ik wil zingen voor mijn vriend,
zingen het lied van mijn vriend en zijn wijngaard.
Mijn vriend had een wijngaard,
die lag op een vruchtbare helling.
Hij spitte hem om en maakte hem vrij van stenen,
hij plantte er uitgelezen wingerden;
in het midden bouwde hij een toren
en hij kapte er een perskuip uit.
Toen hoopte hij druiven te krijgen,
maar de wijngaard gaf enkel wilde vruchten.
En nu, inwoners van Jeruzalem,
mannen van Juda,
nu moet gij de rechters zijn
over mij en mijn wijngaard!
Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn wijngaard
en heb ik voor hem niet gedaan?
Ik had op druiven gehoopt!
Waarom geeft hij mij wilde vruchten?
Ik zal u dan nu vertellen,
wat ik ga doen met mijn wijngaard.
Ik haal zijn omheining weg,
dat hij kaalgevreten kan worden.
Ik maak zijn muren stuk,
dat hij platgetrapt kan worden.
Ik maak van hem een verwilderd stuk grond;
hij wordt niet langer gesnoeid
en met geen hak meer bewerkt;
distels en dorens schieten er op,
en aan de wolken verbied ik
hun regen op hem te laten vallen.
De wijngaard van de HEER der hemelse machten
is het huis Israël.

Zang na de Eerste Lezing:
img012
Voorzang: Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier;
gij zijt de ranken, dus blijft in Mij, Ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.
Allen: Zingt voor de Vader, de wijngaardenier,
dus blijft in Mij, Ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 4,6-9

Broeders en zusters,
img012
Weest onbezorgd.
Laat al uw wensen bij God bekend worden
in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Ten slotte, broeders en zusters,
houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is,
al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein,
beminnelijk en aantrekkelijk,
op al wat deugd heet en lof verdient.
En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd,
en wat gij van mij hebt gehoord en gezien.
Dan zal de God van vrede met u zijn.

Inleiding op het Evangelie
img014
Refrein: Halleluja, halleluja, alleluja.
Voorzang: Ik heb u uitgekozen uit de wereld, om op tocht te gaan,
en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn, zegt de Heer.
Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 21,33-43

In die tijd sprak Jezus
tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:
“Luistert naar deze gelijkenis:
Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde;
hij zette er een heining omheen,
hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren.
Daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers
en vertrok naar den vreemde.
Toen de tijd van de oogst gekomen was,
zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers
om de opbrengst in ontvangst te nemen.
Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast.
Zij mishandelden de een, doodden de ander
en stenigden een derde.
Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eersten;
maar zij behandelden hen op dezelfde manier.
Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe,
in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien.
Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen,
zeiden ze onder elkaar:
“Dat is de erfgenaam;
vooruit, laten we hem vermoorden
en ons zijn erfenis toeëigenen.”
Ze grepen hem vast,
wierpen hem de wijngaard uit en doodden hem.
Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt,
wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen?”
Ze antwoordden Hem:
“Hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven
en zijn wijngaard
zal hij aan andere wijnbouwers verpachten,
die hem de opbrengst
op de vastgestelde tijd zullen afdragen!”
Toen sprak Jezus tot hen:
“Hebt gij nooit in de Schrift gelezen:
De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd,
is juist de hoeksteen geworden.
Op last van de Heer is dat gebeurd
en het is wonderbaar in onze ogen.
Daarom zeg Ik u:
Het Rijk Gods zal u ontnomen worden
en gegeven aan een volk
dat wel de vruchten daarvan opbrengt.”

Acclamatie ná het Evangelie:
img012
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek..... en de toediening van het H. Vormselimg012

img012

img012

img012

img012

img012

img012

img012

img012
De hartelijke felicitatie van de bisschop

Voorbeden:
img012
Celebrant: Vader in de hemel, luister naar onze gebeden en blijf ons omgeven met uw liefde.

Lector: Vader, Zoon en heilige Geest, geef dat de paus en de bisschoppen
ons blijven voorgaan in liefde, ook als de wereld hen afwijst.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Vader, Zoon en heilige Geest, geef dat wij als gelovigen onze
regeringsleiders en allen die met hen meewerken, door onze liefde mede
dragen en sturen in de taken die zij uitoefenen.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Vader, Zoon en heilige Geest, geef aan Petter die vandaag is gevormd
de kracht om altijd in uw liefde te blijven en daardoor bij te dragen aan het
goede leven in de Kerk en in de samenleving.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Vader, Zoon en heilige Geest, geef aan de familie van Petter en aan
ons allen opnieuw de kracht van de heilige Geest opdat wij ons leven in
dienst stellen van de Kerk, van elkaar en van de samenleving.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Vader, Zoon en heilige Geest wij vragen U om te zien naar de
mensen in nood, dichtbij en veraf, wij vragen U ook leven te geven aan onze
overledenen in het bijzonder aan Thea de Wit-Gielen, voor wie wij deze H. Mis opdragen.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: Vader, Zoon en heilige Geest, in U leven, in U zijn wij, luister naar ons bidden
en geef ons wat goed voor ons is, wij vragen het door Uw Zoon op voorspraak van Maria.
Amen

Dienst van de Eucharistie
img028

Offerandezang: Hoort hoe God met mensen omgaat, ...

Eucharistisch gebed
img029

img030

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img031

img032

img033

img034

img036

Lam Gods
Communie
Communiezang:  U kennen. uit en tot U leven. ...

img037
Mededelingen en slotgebed
Aan het einde van de Viering zijn er altijd enkele mededelingen.
De belangrijkste zal ik het eerste geven, dat is dat er boven in de Titus Brandsmazaal op z'n Nederlands koffie gedronken wordt hier in Rome u bent daar allen voor uitgenodigd.
Dan is er om 12 uur de Engel des Heren, die de paus zal bidden en hij geeft zijn zegen, als u vijf voor 12 naar beneden gaat en een beetje rechts van de trap gaat staan, dan ziet u de paus zo voor u en hebt u een eerste rij plaats dan kunt u het meemaken en krijgt u de zegen van de paus.
Verder is er in deze kerk heel veel te doen en het is tegelijk een heel kleine gemeenschap, er zijn weinig mensen die permanent in Rome zijn en die bij deze kerk horen, van de bezoekers moeten wij het hebben en wij mogen deze plaats voor de Nederlanders bewaren, in bruikleen gekregen van de paus en dat is een groot geschenk van de paus, maar hij heeft er wel bij gezegd dat wij het moeten onderhouden en een oude kerk onderhouden kost veel geld.
Gelukkig zijn er "Vrienden van de Friezenkerk" die daarvoor willen instaan, maar deze vriendenkring mag nog groter worden er liggen achter in de kerk folders voor, maar u kunt zich ook via de website aanmelden. Als u naar de website kijkt dan ziet u waarschijnlijk een foto van u zelf of toch minstens van iemand die u kent. Volg de website, wordt Vriend van de Friezenkerk en kom vaak naar Rome om op dee genadige plaats te zijn.
Patrick en familie ik wens jullie hartelijk proficiat een mooi verblijf nog in Rome en dan bidden wij nu samen om Gods zegen.

Wegzending en Zegen
img038

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img039

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img041

Antonio 2016
img042

img043

img044

img045

img046

img047

img048

img049

img050

img051

Fotograaf: Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)