Oktober 2017

1 oktober - 26ste Zondag door het jaar

img012   Voor het terugzien van de
rechtstreekse T.V. uitzending  klik hier .....  
  lieshout

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Hans Janssen uit Eijsden - Limburg
E.H. Eric van Teijlingen uit Amsterdam - Noord-Holland
E.H. Eugène Jongerden uit Amstelveen - Noord-Holland
E.H. Eduard Moltzer uit Schagen - Noord-Holland
E.P. David Reid SSCC, Postulator van Pater Eustachius 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schrasen Robby Waterval uit Eijsden - Limburg
Lectoren: Eerste lezing: Jan van den Boomen uit ’s-Hertogenbosch - Noord-Brabant
Tweede lezing: Zr. Emmanuela uit ’s-Hertogenbosch - Noord-Brabant
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Sander Evers 
Zangers: Wilfred Kemp uit Amsterdam - Noord-Holland - Jacob Winter en
E.P. Pierre-Paul Walraet OSC
bluebar img012
img012

img012

img012

img012

img012

img012

img012

img012

img012

img012

img012

img012

Viering - aanvang 10:30 uur

Intrede:  
img012
Intredezang:  Geest die vuur en liefde zijt ...

Welkom

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen
img012
Pelgrims, kijkers thuis in Nederland, broeders en zusters van de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk hier in Rome, welkom bij deze viering van de Eucharistie.
Anche un cordiale benvenuto ai Confratelli del Santissimo Sacramento della basilica di San Pietro e al Colonnello D’Amico della Gendarmeria dello Stato Vaticano.
Vandaag begint de Missiemaand. Een bijzonder welkom daarom aan de familie van de zalige pater Eustachius, een missionaris. Zijn foto voegen wij vandaag toe aan de galerij van de Nederlandse zaligen in onze kerk. Ieder van ons heeft een missie. Een opdracht van God. Vaak hebben wij een hele pelgrimstocht nodig om onze missie te ontdekken. Bidden wij dat de Heilige Geest met ons is op onze levensweg. Dat Hij ons toont wat onze missie is. U allen wens ik een goede viering toe.

Kyrie
img012
Gloria
img012

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Ezechiël 18,25-28
img012
Dit zegt de HEER:
“Gij beweert: De weg van de HEER is niet recht!”
“Huis van Israël, luister toch!
Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is?
Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht?
Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert
en kwaad gaat doen,
dan zal hij daaraan sterven,
sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft.
En als de boosdoener
zich van zijn boze daden afkeert
en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd,
dan zal hij in leven blijven.
Als hij tot inzicht komt
en zich afkeert van zijn slechte daden,
dan blijft hij zeker leven,
dan zal hij niet sterven.

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing
img012
Refrein: Naar U gaat mijn verlangen, Heer,

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 2, 1-5
img012
Broeders en zusters,

Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging
iets vermogen,
als gemeenschap van Geest,
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
maakt dan mijn vreugde volkomen
door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,
maar liever die van zijn naasten.
Die gezindheid moet onder u heersen
welke Christus Jezus bezielde:

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img028
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Heer Jezus, ontsluit voot ons de Schriften,
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.  Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 21,28-32
img029
In die tijd zei Jezus
tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:
“Wat denkt ge van het volgende?
Een man had twee zonen.
Hij ging naar de eerste toe en zei:
Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.
“Goed vader” - antwoordde deze- maar hij deed het niet.
Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
Deze antwoordde: “Neen, ik wil niet”,
maar later kreeg hij spijt en ging toch.
Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan ?”
Zij antwoordden: “de laatste!.
Toen zei Jezus hun:
“Voorwaar, Ik zeg u:
de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.
Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid;
toch hebt gij hem geen geloof geschonken,
terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen
hem wel geloof schonken.
Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien,
zijt ge toch niet tot inkeer gekomen
en hebt ge hem geen geloof geschonken!

Acclamatie ná het Evangelie:
Uw woord is waarheid, Heer.
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img030
Een vader had twee zonen.
De een wilde zijn vader gehoorzamen, maar deed het niet. De ander wees zijn vader openlijk af, maar kwam tot bekering.

Broeders en zusters, u en ik, wij, zijn die twee zonen. Het lukt ons niet altijd te doen wat God van ons vraagt. Zelfs komen we van tijd tot tijd in opstand tegen God. Zoals de mensen waar de profeet Ezechiël over sprak. We verwijten God dat Zijn wegen niet recht zijn. We gaan onze levensweg zonder God.

Op dit punt begint voor velen van ons een lange pelgrimstocht. Los van familie, los van God. Veel is er op onze levensweg te genieten. Maar toch, al het genieten stilt onze diepste honger niet. Door de eeuwen heen zien we dan dat mensen vastlopen. Ze breken op en gaan een pelgrimstocht maken. Het werk van de Heilige Geest? Mensen lopen naar Compostela, naar Rome of naar Jeruzalem. Mensen gaan de wegen die zo oud zijn als de Kerk; wegen die een beeld geven van onze twee duizend jaar oude cultuur.

Geloofsbelijdenis

Voorbeden:

Celebrant: Vader in de hemel, wij gaan als pelgrims door het leven, wij geloven dat U door de Heilige Geest met ons optrekt, daarom bidden wij vol vertrouwen tot U.

img032L. Vader in de hemel, wees Paus Franciscus, alle bisschoppen en hun medewerkers nabij. Help hen de pelgrims die hun levenspad kruisen werkelijk te ontmoeten. Dat allen door die ontmoetingen de kracht ontvangen hun missie te volbrengen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Vader in de hemel. wees alle regeringsleiders en hen die in dienst staan van de samenleving nabij. Geef dat zij openstaan voor de mensen van alle rangen en standen en dat zij het belang van allen dienen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Vader in de hemel, geef dat het ons in onze tijd niet aan profeten ontbreekt. Dat de Heilige Geest de wereld nieuw blijft maken. Dat profeten ons brengen tot de waarheid, tot verantwoordelijkheid en tot vrijheid.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Vader in de hemel, wij vragen U: blijf onze Nederlandse Missionarissen die zich over heel de wereld verspreid hebben nabij, geef hun vrede en gezondheid. Wij vragen geef de Kerk nieuwe missionarissen die mensen bij God en tot elkaar brengen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Vader in de hemel, geef dat wij mensen in nood helpen. Geef hun troost en wat goed voor hen is. Wij bidden ook uit dankbaarheid voor een genezing en voor twee zilveren priesterfeesten.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Vader in de hemel, wij bevelen onze overledenen bij U aan. In het bijzonder Thea de Wit-Gielen, het echtpaar de Jong uit Leiden, de overleden familie van van Lieshout, overleden ouders Evers-Oversteeg, overleden ouders Bruens-Ratering, Bertus Kemp, Maria Adele Verhoef-van Duynhove en de overleden missionarissen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Celebrant: Vader in de hemel, vol vertrouwen leggen wij onze gebeden aan U voor. Wil ze op voorspraak van Maria verhoren door Christus onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Bekleedt u met den nieuwe mens en houdt u naar den Heer gewend, ...

img034

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
Lam Gods
Communie
Communiezang: 
Refrein: Uw boodschap dragen wij, o Heer, door de wereld wijd,
getuigen zullen wij, opdat allen U loven, alleluia.

Slotgebed
img031

Broeders en zusters, aan het einde van deze viering wensen wij elkaar een goede zondag.
Iedere pelgrim heeft van tijd tot tijd zijn rustplaats.
Ieder van u mag ik uitnodigen om op zijn Nederlands met elkaar koffie te drinken in de Titus Brandsma-zaal.
De winkel is open.
Vi invito tutti per un incontro sociale nella sala al prima piano con café e delle bevande.
Paus Franciscus is op een apostolisch bezoek in Bologna,
bij Aartsbisschop Mgr.Matteo Zuppi die hier enkele jaren geleden voorging in de eucharistie.
U kunt dat via televisieschermen op het St. Pietersplein volgen.
Een hartelijke groet voor de kijkers thuis van ons allen. We bidden om ons te zegenen.

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Yvonne Winter en Henrica van Velzen
In 't winkeltje:  Antonio Schras
img036

img037

img038

img050
img040

img042

img044

img045

img048
Na de Viering kreeg de Rector het schilderij van de zalige pater Eustachius aangeboden om het naast de andere Nederlandse Zalige/Heilige te plaatsen.
img049

img050

img047

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)