Oktober 2015

18 oktober - 29ste zondag door het jaar

In deze dagen is de aandacht van pers en media, van meelevende gelovigen en niet-gelovigen van over heel de wereld geconcentreerd op wat er rond de St. Pieter gebeurt. Wat speelt er zo al: De indringende getuigenis van enkele vrouwelijke sprekers op de Synode over familie en gezin. Zij benadrukten de centrale rol van de vrouw op dit belangrijke levensgebied; de bisschop, die in zijn toespraakje vertelde over het spontane gebaar van een eerste communicantje naar zijn gescheiden ouders toe. Synodegangers en allen die erover hoorden, waren ontroerd; vanmorgen een St. Pietersplein vol met pelgrims, gekomen voor de Heiligverklaring van enkele voorbeelden in geloof. De meeste aandacht gaat uit naar Louis en Zélie Martin, de ouders van St. Thérèse de Lisieux: heiliging van echtelijke liefde. Niet minder druk is het in de Friezenkerk, waar op de achtergrond vele klanken van de Mis op het Pietersplein binnenwaaien. Even lijkt het of onze eigen zang met maar enkele voorzangers er bekaaid af komt, maar uiteindelijk staat er een grote groep zangers en zangeressen op het koor. Dank aan de koorzangers uit Musselkanaal e.o.!   (TB)bluebar

René Zomer   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.H. Maurits Sinnighe Damsté, Musselkanaal - Groningen
Concelebrant: E.H. Archibald van Wieringen, Rhenen - Utrecht
E.H. Jos Deulingen, Drachten - Friesland
E.H. Simon Evers, Amsterdam - N. Holland
E.P. Marc Lindeijer S.J.
E.H. Marc Kessels
E.H. Eugène Dassen
E.H. Han Akkermans, Roosendaal - N. Brabant
Diaken:

Gastpredikant:
E.H. Kees van Duin
E.H. Johan van Olmen, Hapert - N. Brabant
E.H. Archibald van Wieringen, Rhenen - Utrecht
Acoliet: Antonio Schras
Vincent Arends, Stadskanaal - Groningen
Daisy Buurmans, Stadskanaal - Groningen
Lectoren: Eerste lezing: Jan Polder, Rotterdam - Z. Holland
Tweede lezing: Sipke Draaisma, Bolsward - Friesland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen
Zangers: E.P. Tiemen Brouwer O.P., rector Friezenkerk
Gerda Klink, Simon Beentjes en
zangers en zangeressen uit Musselkanaal e.o.

Intrede:  
img001
Intredezang: De dag gaat open voor het Woord des Heren..... 
img005
img003
img004
Welkom:
Aan: Pelgrimsgroep uit de H. Kruisparochie, Musselkanaal o.l.v. E.H. Maurits Sinnighe Damsté
Rotaryclub, Bolsward (Fr) m.m.v. E.H. Simon Evers, Amsterdam en Sipke Dralsma, pastoraal werker uit Bolsward(Fr)
Zestien leerlingen van het St. Laurenscollege, Rotterdam Z. Holland met docent Dhr. Jan Polder, Rotterdam Z. Holland
Drietour reizen
De Jong-Intra reizen

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
img006Allen: Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Belijden wij nu onze schuld door het zingen van de Heer ontferm U.

Kyrie: Marcus-mis Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.....
Gloria: Marcus-mis Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft..... 

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 53,10-11
img007De HEER heeft besloten zijn dienaar te vernederen
en hem te doen lijden.
Waarlijk, hij gaf zijn leven als zoenoffer
maar hij zal een nageslacht zien
en het raadsbesluit van de HEER komt door hem tot vervulling.
Na zijn lijden
zal hij het licht zien en verzadigd worden.
Door zijn zwoegenzal mijn rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen.
Hij zal zich belasten met hun fouten
img008
Antwoordpsalm na de Eerste Lezing: Een smekeling, zo kom ik tot uw troon.....

Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 4,14-16
img009Broeders en zusters, Nu wij een verheven hogepriester hebben,
een die de hemelen is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God,
nu moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.
Want wij hebben een hogepriester
die in staat is mee te voelen met onze zwakheden.
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,
precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.
Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te verkrijgen
en tijdige hulp.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.....
img010
img011
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,35-45

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
naar Hem toe en zeiden:
“Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.”
Hij antwoordde hun:
“Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?”
Zij zeiden Hem:
“Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter-
en de ander aan uw linkerhand moge zitten.”
Maar Jezus zei hun:
“Ge weet niet wat ge vraagt.
Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink
en met het doopsel gedoopt te worden
waarmee Ik gedoopt word?”
Zij antwoordden Hem:
“Ja, dat kunnen wij.”
“Inderdaad,
- gaf Jezus toe -
de beker die Ik drink zult gij drinken,
en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word,
zult gij gedoopt worden;
maar het is niet aan Mij
u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand,
omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid.”
Toen de tien anderen dit hoorden,
werden ze kwaad op Jakobus en Johannes.
Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen.

Acclamatie ná het Evangelie: U komt de lof toe, U het gezang.....

Preek:   Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img012Zusters en broeders in Christus.

De leerlingen in het evangelieverhaal van Marcus zijn bepaald geen snelle leerlingen. Ze trekken wel met Jezus mee, maar ze hebben geen goed zicht op de Weg die Jezus gaat. Steeds als Jezus de Weg ter sprake brengt –en dat is de weg die gaat over lijden en dood én over opstanding uit de doden, geven de leerlingen er blijkt van dat alles maar heel beperkt begrepen te hebben. En dan natuurlijk alleen de leuke kant van het verhaal. Die ‘opstanding uit de doden’. Die heeft iets te maken met het Koninkrijk Gods en dat klinkt wel aangenaam. De rest wordt over het hoofd gezien. Dat dat Koninkrijk Gods er alleen maar komt door trouw te blijven aan God, trouw, als het moet, tot in de onrechtvaardige dood, daarmee hebben de leerlingen niets......

img013
img014
Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de Almachtige Vader.....

Voorbeden: 
img015
Priester: Brengen wij dan nu onze voorbeden voor God en roepen wij Hem vol vertrouwen aan.

L: Bidden wij dat alle christenen Jezus’ Weg durven gaan en openstaan
voor de glorie van het Koninkrijk Gods.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

L: Bidden wij voor allen die omwille van hun geloof bedreigd worden en gemarteld,
die Jesus navolgen tot in de dood, dat zij voor ons een levend
teken mogen zijn van de Weg naar Gods Koninkrijk.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

L: Bidden wij voor al onze zieken, dat God hen nabij mag zijn met Zijn troost en sterkte,
en dat Hij hun medemensen inspireert tot actieve aandacht.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

L: Bidden wij voor allen die werk zoeken, voor hen die gebukt gaan onder zorgen.
Dat saamhorigheid mag opbloeien in een rechtvaardige samenleving.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

L: Bidden wij voor alle pelgrims in Rome, ook voor ons zelf; dat allen die
de graven van de apostelen bezoeken, zich –gesterkt en met vernieuwd
geloof– in hun parochies inzetten voor het Koninkrijk Gods.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

L: Bidden wij ook voor onze gestorvenen, dat God hen brengt naar de
opstanding uit de doden in Jezus Zijn Zoon.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

L: Bidden wij voor Tessa en Peter, die gisteren in deze kerk het sacrament van het huwelijk hebben ontvangen.
Dat de Heer hen in hun verbintenis wil bewaren, dat zij een zegen voor elkaar mogen zijn, en voor allen, die hen ontmoeten.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Priester: Goede God, wil luisteren naar alle voorbeden die wij vandaag voor Uw aangezicht uitspreken
door Jezus Christus, onze Heer.  Amen.

Dienst van de Eucharistie

img016
img017
Offerandezang: Toen Jezus in zijn uur gekomen was.....

Eucharistisch gebed
img019

img020
Vredewens
img021
Communie
Communiezang: Zingt voor de Heer een nieuw gezang..... 

Zegen
img022

Wegzending± Gaat nu allen heen in vrede

img023
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"  
img024Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen
Yvonne Winter 
In 't winkeltje:   Zr. Cunera Borst

img027
Zr. Cunera Borst
img028
img029
img030

img031
img033
img034

img026

img025

img035

Foto's: Teresa Murkens 

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail