Oktober 2015

11 oktober - 28ste Zondag door het jaar

Homepage11 10 15 2Vanmorgen vroeg verzamelden zo’n 350 kinderen uit meer dan 30 verschillende landen zich in het “Stadio dei Marmi” te Rome voor het internationaal, multicultureel voetbaltoernooi Mille Colori. Veel meer dan zomaar een sportevenement, is het een feest waar cultuur en respect voor elkaar centraal staan. De bal en het spel vormen de middelen, integratie het doel. En wie denkt dat er alleen jongens rondlopen heeft het helemaal mis. Meisjes worden warm verwelkomd in elk team. Of het feit dat hun doelpunten dubbel tellen er iets mee te maken heeft? Wat doet het ertoe!! De opzet werkt. Ook Nederland doet mee en is zelfs één van de best vertegenwoordigde landen. Terwijl er enthousiast gespeeld en gesupport wordt, vangt enkele kilometers zuidwaarts de wekelijkse Eucharistieviering in onze Friezenkerk aan. Na afloop kan iedereen zoals altijd om twaalf uur gewoon op het St. Pietersplein terecht voor het Engel-des-Heren-gebed. Immers heeft paus Franciscus, niet zonder zijn waardering geuit te hebben voor het initiatief, …de uitnodiging voor het toernooi Mille Colori afgeslagen!   (KK)
bluebar
René Zomer   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Mark Rotsaert S.J. 
Diaken: E.H. Kees van Duin
E.H. Cor Peters uit Gendringen - Gelderland
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing:  Jaap Sluis uit Leersum - Utrecht
Tweede lezing:  Sabine van der Meij uit Rijnsburg -Z. Holland
Voorbeden:  Koos Gelens uit Ophemert - Gelderland
Organist. Joost Pikkemaat uit Den Haag - Z. Holland
Zangers: Diaken Cor Peters uit Gendringen - Gelderland

Intrede:  
img001
Intredezang:  Wij zoeken U als wij samen komen.....
img003Goede Vrienden,

Welkom op deze viering in de Friezenkerk.
O.a. aan: een groep van 30 personen uit de Verrijzenis Parochie o.a. Ulft en de Achterhoek o.l.v. diaken Cor Peters
groep van 12 personen van de VNB reizen o.l.v. Stijn Fens
groep van de Drietour – reizen en een groep van de Jong – Intra reizen

Twee belangrijke gebeurtenissen in onze wereld en in de Kerk kunnen ons niet onverschillig laten. Eerst en vooral zijn er de talloze vluchtelingen die ons oude Europa overspoelen. Ook al is het niet zo eenvoudig die grote massa een plaats te geven in onze landen, als christenen worden wij opgeroepen om, op vele verschillende manieren, teken te zijn van Gods barmhartigheid. Ten tweede, precies deze dagen heeft op het Vaticaan de tweede bisschoppensynode over het gezin plaats. Het is een belangrijk moment om te onderscheiden wat de Geest de Kerk in deze tijd te doen geeft. Ook de bisschoppen hebben ons gebed nodig !
In het evangelie van vandaag spreekt Jezus over de rijkdom die ons kan opsluiten in onszelf en ons verblinden voor de noden van hen die niets hebben. Het Boek Wijsheid daarentegen heeft het over een heel andere soort wijsheid.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord
img004

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid 7,7-11
img005Ik bad en inzicht werd mij geschonken,
ik smeekte en de geest der wijsheid kwam over mij.
Ik verkoos haar boven scepters en tronen,
en in vergelijking met haar
beschouwde ik rijkdom als niets;
zelfs de kostbaarste steen stelde ik met haar niet gelijk,
want alle goud is vergeleken met haar slechts stof,
en zilver niet meer dan slijk.
Ik hield van haar meer dan van gezondheid en schoonheid,
en ik stelde haar boven het licht.
Want de glans die zij uitstraalt verbleekt nooit.
Met haar vielen mij alle goederen ten deel
en dank zij haar verwierf ik rijkdom zonder tal.

Psalm tussen de Lezingen  -  Psalm  89
img006Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.....

Tweede lezing:
 Uit de brief aan de Hebreeën 4,12-13
img007Broeders en zusters, Het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van gewrichten en merg.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.
Geen schepsel is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor zijn ogen.
Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Alleluia vóór het Evangelie 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja!
Voorzang: Ik ben de weg, de waarheid en het leven;
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.  Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,17-30 of 10,17-27
Toen Jezus zich weer op weg begaf
kwam er iemand aanlopen
die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg:
“Goede Meester,
wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”
Jezus antwoordde:
“Waarom noemt ge Mij goed?
Niemand is goed dan God alleen.
Ge kent de geboden:
Gij zult niet doden,
gij zult geen echtbreuk plegen,
gij zult niet stelen,
gij zult niet vals getuigen,
gij zult niemand tekort doen,
eer uw vader en uw moeder.”
Hij gaf Hem ten antwoord:
“Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.”
Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak:
“Eén ding ontbreekt u:
ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen,
daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel,
en kom dan terug om Mij te volgen.”
Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen
omdat hij vele goederen bezat.
Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen:
“Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben
het Koninkrijk Gods binnen te gaan!”
De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei.
Daarom herhaalde Hij:
“Kinderen,
wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan.
Voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.”
Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar:
“Wie kan dan nog gered worden?”
Jezus keek hen aan en zei:
“Dit ligt niet in de macht der mensen maar wel in die van God:
want voor God is alles mogelijk.”
Daarop nam Petrus het woord en zei:
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.”
Jezus antwoordde:
“Voorwaar, Ik zeg u:
er is niemand die huis, broers en zusters,
moeder, vader, kinderen of akkers
om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud
aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers,
zij het ook gepaard met vervolgingen,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.”
img. 021
Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek:   Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img009Waaraan denkt u, wanneer u het evangelie van de rijke jongeling hoort ? De meesten van ons denken automatisch aan een roeping tot het religieuze leven of tot het priesterschap. Maar in de tijd van Jezus bestond het religieuze leven niet en waren er nog geen priesters. De Kerk was nog niet gesticht. Het evangelie gaat over de christelijke roeping: iedere christen is geroepen om Jezus te volgen. En de roeping Jezus te volgen is een radicale roeping, zegt ons het evangelie van vandaag - voor alle christenen. Het christelijk huwelijk – en daar gaat de bisschoppensynode deze dagen over – zal die radcaliteit op een andere manier beleven dan bij voorbeeld een religieus of een priester. Maar christen zijn is en blijft een veeleisende opgave.
img010
img011
img012
img013
Geloofsbelijdenis

Voorbeden: 
img014Priester:    Laten we nu onze gebeden en intenties aan de Heer toevertrouwen:

L. Bidden we voor de bisschoppensynode: dat de bischoppen naar elkaar mogen luisteren
om te ontdekken wat de Geest de Kerk te doen geeft in deze tijd;
Laat ons bidden en zingen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Bidden we voor de vele vluchtelingen in onze landen: dat ze gastvrij ontvangen mogen worden
en ruimte krijgen om een nieuw leven te beginnen;
Laat ons bidden en zingen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Bidden we dat Gods Geest ons mag doen verlangen naar Gods wijsheid meer dan naar geld en bezit;
Laat ons bidden en zingen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Bidden we ook om krachten inspiratie om onze prioriteitenlijst te mogen herijken op het evangelie;
Laat ons bidden en zingen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. We bidden ook uit dankbaarheid:
- voor een 40-jarig huwelijk en zegen over een gezin;
- voor het welslagen van een operatie;
Laat ons bidden en zingen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Priester: Goede God, deze gebeden en zovele andere in ons hart bieden we u aan: Wees ons genadig, verhoor onze gebeden, dat vragen we U in Jezus’ naam.

Dienst van de Eucharistie

Eucharistisch gebed
img016
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Onze Vader

Vredewens
img017
img018
Lam Gods
Communie
Communiezang:  Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier;......

img015img019

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img020
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"  

img021
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter en Annemiek Spoelstra 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img027
anthonio schras zomer
img023
img024

img025
img026
img028
img029
img030
img031
img032
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail