25 november - Christus Koning van het heelal

Rene nov   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
img002
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P.
E.P. Guido Gockel M.H.M. 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Patricia de Bruijn uit Utrecht - Utrecht
Tweede lezing: Hans Hoogeveen
Voorbeden: Mgr. A. Hurkmans 
Organisten: Jan Boogaarts uit Duiven - Gelderland
Jeroen Boogaarts uit Malden - Gelderland 
Koor: Schola & Cappella Trajectina    o.l.v. Jan Boogaarts

Intrede:  
img004
Intredezang: Vertaling
img005
Het Lam dat geslacht werd is waardig macht te ontvangen,
glorie en wijsheid, kracht en eerbetoon.
Hem zij de heerlijkheid en de koningsmacht in de eeuwen der eeuwen.
Heer, geef uw oordeel aan de Koning en uw gerechtigheid aan de Koningszoon..

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ... (Tekst volgt nog ...)

img006

Kyrie uit de Missa Recitativa
(componist Jan Boogaarts)
img007
Gloria uit de Missa Recitativa

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Daniël 7,13-14
img009
In die tijd nam Daniël het woord en zei:
“In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen
die op een mens geleek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat
zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.”

Gezang na de 1ste Lezing (Graduale) Ps.71(72) 8.11  Vertaling
img010
Heersen zal Hij van zee tot zee, van de
stroom tot de einden der aarde. Alle
heersers brengen Hem hulde, alle
volkeren zijn Hèm onderdanig.

Tweede lezing: Uit het Boek openbaring van de heilige apostel Johannes 1,5-8
img013
Broeders en zusters,

Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen der aarde.
Aan Hem die ons liefheeft,
en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed,
die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters
voor zijn God en Vader, -
Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen! Amen.

Zie, Hij komt met de wolken
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, Amen!
“Ik ben de Alfa en de Omega,
- zegt God de Heer -
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.”

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Alleluia
V. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die nooit vergaat,
zijn Koninkrijk gaat nooit te gronde.

img014
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 18, 33b-37

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem:
“Zijt Gij de koning der Joden?”
Jezus antwoordde hem:
“Zegt gij dit uit uzelf
of hebben anderen u over Mij gesproken?”
Pilatus gaf ten antwoord:
“Ben ik soms een Jood?
Uw eigen volk en de hogepriesters
hebben U aan mij overgeleverd.
Wat hebt Gij gedaan?”
Jezus antwoordde:
“Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Zou mijn koningschap van deze wereld zijn
dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben
dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd.
Mijn koningschap is evenwel niet van hier.”
Pilatus hernam:
“Gij zijt dus toch koning?”
Jezus antwoordde:
“Ja, koning ben Ik.
Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen
om getuigenis af te leggen van de waarheid.
Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.”

Acclamatie ná het Evangelie:
D. Verbum Domini
A. Laus tibi Christe

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img015

img012

img012

Geloofsbelijdenis: Credo I

Voorbeden:
Antwoord na elke bede: Dominum deprecemur. Te rogamus audi nos.
img016

Dienst van de Eucharistie
img017

Offerandelied: Psalm 2,8   Vertaling
Vraag het mij slechts, en ik geef volkeren
u tot een erfdeel, u tot een eigen bezit de aarde tot aan haar randen.

Eucharistisch gebed
img018

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze vader
Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum; adveniat
regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita
nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in
tentationem; sed libera nos a malo.

Vredewens
img019
Agnus Dei uit Missa Recitativa

Communie

Communiezang Vertaling
De Heer neemt de troon in, koning tot in eeuwigheid. De Heer zal
zijn volk zegenen met vrede.

Salve Regina (Josquin Des Prez)

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...  (Tekst volgt nog ...)

Wegzending en Zegen
img020

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img021

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img022bluebar

Na de viering

Vandaag bij de koffie: Loes van Velzen en Linda Langeslag 
Bezetting Winkeltje: Antonio Schras 

img024
img025
img026
img027
img028
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen. 
Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)