18 november - 33ste Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Jeroen Miltenburg uit Tilburg - Noord-Brabant
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Roelie Smith uit Groningen - Groningen
Tweede lezing: Hans Hoogeveen
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: Sander Evers 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Carine Woltring en Jacob Winter.

Intrede:  
img001
Intredezang:  Eens als het zonnelicht verduistert
en ook de maan geen licht meer geeft; ...

Welkom en Inleiding:  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img002

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord
img003

Eerste lezing:  Uit de profeet Daniël 12,1-3
img004
In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan
om de kinderen van uw volk te beschermen.
Want het zal dan een tijd van nood zijn
zoals er eerder nog geen is geweest
sinds er volken zijn.
Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend
zullen in die tijd worden gered.
En velen van hen die slapen in het stof
zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven,
anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden.
Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel
en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht
zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer.

Psalm na de Eerste Lezing  (XVI, 5 en 8, 9-10,11)
Refrein: Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven. ...

Tweede lezing:  Uit de brief aan de Hebreeën 10,11-14.18
img005
Broeders en zusters,
Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst
en draagt telkens weer dezelfde offers op,
die nooit zonden kunnen wegnemen.
Christus daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,
na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,
Hij wacht nog slechts op het ogenblik
dat zijn vijanden
worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten.
Want door één offer heeft Hij voor altijd
hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht.
En waar de zonden en ongerechtigheden vergeven zijn
is geen zoenoffer meer nodig.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img006De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
img007img008
Evangelie:
  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 13,24-32
img009
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Maar na de verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren
en de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen
en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid.
Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken,
van het einde der aarde tot het einde des hemels.
Trekt uit de vergelijking met de vijgeboom deze les:
Wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is.
Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat.
Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is.
Hemel en aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
Van die dag of dat uur weet niemand af,
zelfs niet de engelen in de hemel,
zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.”

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img010
img011
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
img013
Celebrant: Laat ons bidden tot God, die trouw is over de grenzen van onze dood:

Lector -voor de paus en de bisschoppen, dat zij de moed niet verliezen,
wanneer zij onder felle kritiek staan, maar moedig en trouw getuigen zijn van Jezus’ blijde boodschap;
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector -voor de alleenstaanden, dat zij zich niet eenzaam voelen, maar dat zij ervaren dat zij bij velen welkom zijn;
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector -voor de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk, dat iedereen er zich meer en meer bewust van is dat zij samen een ‘pelgrimskerk’ vormen en dragen. Dat zij getuigen van een leven met de Heer.
En, dat zij van daaruit zich in dienst stellen van de bezoekers overal vandaan.
Dat zij hen hier in onze kerk een thuis bieden en dat zij hen inspireren tot een oprecht christelijk leven.
Door gebed, toewijding en concrete naastenliefde;
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector -voor de zieken onder ons, voor hen die rouwen om een dierbare,
voor hen die mogen zorgen voor kinderen en voor jongeren,
voor hen die gaan trouwen en voor hen die getrouwd zijn,
voor de ouder wordende mensen, God wees hen allen genadig nabij:
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector -voor wie wij vandaag deze H. Mis opdragen:
Harrie Hanraets en voor de familie Hanraets-Claessens dat zij mogen leven bij God:
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector -Wij bidden voor Pater Mathieu Jenniskens, die is overleden.
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector -Wij bidden voor de slachtoffers en voor de vermisten bij de bosbranden in Californie
Allen: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Celebrant: Goede Vader, uw goedgunstigheid geeft ons zekerheid in ogenblikken van twijfel.
Sterk ons in dit geloof op voorspraak van Maria, van Jezus Christus uw Zoon en onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie
img014

img015
img012

Collecte

img016
Offerandezang:  God heeft het eerste woord. ...

Eucharistisch gebed
img017
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img018
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang:  Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
img019
Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img020
Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:   Henrica van Velzen 
Bezetting Winkeltje: Antonio Schras

img021
img022

img024
img025
img026
img027
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)