11 november - 32ste Zondag door het jaar

Rene   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk
img002 img003
img004 img005

img006bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Anneke Rietsbroek uit Roelofarendsveen - Zuid-Holland
Tweede lezing: Edwin van der Zande uit Houten - Utrecht
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist: Sander Evers 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Lidy Peters,
E.P. Tiemen Brouwer O.P. en Jacob Winter 

Intrede:  
img007
Intredezang:  Ik sta voor U in leegte en gemis, ...
img018

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img008
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit het eerste Boek Koningen 17,10-16
img009
In die dagen stond de profeet Elia op
en vertrok naar Sárefat.
Toen hij bij de stadspoort kwam
was daar een weduwe hout aan het sprokkelen.
Hij riep tot haar:
“Wees zo goed en haal voor mij in uw kruik een beetje water;
ik zou graag wat drinken.”
Toen zij het ging halen riep hij haar na:
Wees zo goed en breng ook een stuk brood mee.”
Zij antwoordde:
“Zowaar de HEER uw God leeft, ik heb geen brood meer;
alleen nog maar een handvol meel in de pot
en een beetje olie in de kruik.
Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis
om voor mij en mijn zoon voor het laatst eten klaar te maken;
daarna wacht ons de dood.”
Elia antwoordde: “Vrees niet,
ga naar huis en doe wat u van plan bent
maar maak van het meel en de olie
eerst een broodje voor mij en breng mij dat;
voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen.
Want zo zegt de HEER, de God van Israël:
De pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput
totdat de HEER het weer laat regenen.”
Toen ging zij heen en deed wat Elia gezegd had
en dag aan dag hadden zij te eten, zij en haar gezin.
De pot met meel raakte niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput
naar het woord dat de HEER gesproken had door Elia.

Gezang na de Eerste Lezing       naar psalm 146 (145)
Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan;
img010
Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 9,24-28
img012
Broeders en zusters,

Christus is niet het heiligdom binnengegaan, dat
– door mensenhanden gemaakt –
slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom;
Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu
voor onze zaak bij God present te zijn.
Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren,
terwijl de hogepriester, jaar in jaar uit
het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet het zijne is.
Anders had Christus meerdere malen moeten lijden,
vanaf het begin van de wereld;
maar in feite is Hij slechts éénmaal verschenen,
op het hoogtepunt van de geschiedenis,
om door zijn offer de zonden te delgen.
Het is het lot van de mens éénmaal te sterven
en daarna komt het oordeel;
zo is ook Christus éénmaal geofferd
omdat Hij de zonden van allen op zich had genomen;
als Hij een tweede maal verschijnt zal het zijn
los van de zonde,
om heil te brengen aan allen die naar Hem uitzien.
De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
V. Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer,
en Ik zal u de kroon des levens geven. Alleluia.

img012 img013

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 12,38-44

In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschuwing:
“Wacht u voor de Schriftgeleerden,
die graag in lange gewaden rondlopen,
die zich laten groeten op de markt,
belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen
en op de ereplaatsen bij de maaltijden,
maar die de huizen der weduwen opslokken,
terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten;
over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken.”
Hij ging tegenover de offerkist zitten
en keek toe, hoe het volk koperstukken daarin wierp
terwijl menige rijke er veel in liet vallen.
Er kwam ook een arme weduwe
die er twee penningen, ter waarde van een cent, in wierp.
Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak:
“Voorwaar, Ik zeg u:
Die arme weduwe heeft het meest geofferd
van allen die iets in de offerkist wierpen;
allen wierpen ze er iets in van hun overvloed
maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat,
alles waar ze van leven moest.”

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img014
Geloofsbelijdenis:
img015

Voorbeden: 

img017 img016

Celebrant: Jezus leeft bij de Vader waar Hij altijd voor ons ten beste spreekt.
Laten wij daarom nu bidden:

Lector -voor de vervolgde Kerk, dat zij mag standhouden in het lijden en vertrouwen op het Woord van de Heer: houd moed. Ik heb de wereld overwonnen;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector -voor de mensen die geen uitweg meer zien in hun miserie, dat zij iemand ontmoeten die terug het licht kan aanwijzen en hen kan leren dat God ook voor hen een Vader vol liefde is;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector -voor ons hier in de Friezenkerk. Dat de getuigenis, zo dichtbij hier in Rome, van de apostelen Petrus en Paulus, van de vele martelaren en heiligen ons mag raken en ons helpt geloven dat Jezus voor ons een kracht en een voorbeeld is;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector -voor de stille lasten die ieder van ons te dragen en te verwerken heeft, dat zij ons geloof niet kleiner, maar juist groter maken.
Vragen we dat God alles ten goede keert;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector -voor een priester, die binnenkort een zware operatie moet ondergaan.
Dat deze moge slagen en dat hij snel mag herstellen.
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 65 jarig huwelijk,
en om voortzetting van een duurzame vriendschap.
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Lector -voor de vader van een van de studenten, die de reis hier heeft moeten onderbreken,
vanwege zijn ernstige ziekte.
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Celebrant: God, gesterkt door uw Woord, willen wij opnieuw kiezen voor Jezus, uw Zoon. U aanbidden met heel ons hart en onze naaste dienen als onszelf.
Wil dit voornemen aanvaarden en ons bidden verhoren, op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer.

Dienst van de Eucharistie
img023

Offerandezang: Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, ...

Eucharistisch gebed
img019
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img020
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

img021 img022

Lam Gods
Communie

Communiezang:  De eersten zijn de laatsten, ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
img024
Wegzending en Zegen
img025
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img026

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:   Kirsten Kristiansen en Annemiek Spoelstra 
Bezetting Winkeltje: Antonio Schras

img027
img028
img029
img030
img031
img032
img033
img034
img036
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)