27 mei - Drievuldigheidszondag

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img002 img003

img004bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Hans Hoogeveen
Tweede lezing: Tiny Leijten uit Veldhoven Noord-Brabant
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: E.P. Piet Cuijpers S.D.S., Carine Woltring en Sander Evers 

Intrede:  
img005
img006
Intredezang: Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere. ...

Welkom en Inleiding 
img007
In de gehele Kerk wordt op deze eerste zondag na Pinksteren het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid gevierd.

Door dit bijzondere liturgische feest wil de Kerk ons doen groeien in het geloof dat wij kinderen zijn van God, die onze Vader is; dat we broeders en zusters zijn van zijn Zoon Jezus Christus, en dat we tempels zijn van de Heilige Geest.

We zijn hier vanmorgen met velen, maar ons geloof in de Drie-ene God, voegt ons samen tot één gemeenschap rond de ene Tafel van het Woord en van de Eucharistie.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium 4,32-34.39-40
img009
Mozes sprak tot het volk en zei:
“Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan
vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep.
Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere:
is er ooit zo iets groots gebeurd
of is er ooit iets dergelijks gehoord?
Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals gij
en daarbij het leven behouden?
Of heeft ooit een God gepoogd
uit een ander volk u te komen uitkiezen door beproevingen,
door tekenen en wonderen,
door oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm,
door grote, schrikwekkende daden,
zoals de HEER uw God
die voor uw ogen in Egypte heeft verricht?
Erken dan heden en prent het in uw hart:
de HEER is God
in de hemel boven en op de aarde beneden;
er is geen ander.
Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn
en lang leven op de grond die de HEER uw God u voor altijd schenkt.”

Na de 1ste Lezing: Lied v.d. jongelingen in de vuuroven
Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn Naam,

Tweede lezing: Uit de brief van de heiloige apostel Paulus aan de Christenen van Rome 8,14-17
img010
Broeders en zusters,

Allen die zich laten leiden door de Geest van God
zijn kinderen van God.
De Geest die gij ontvangen hebt is er niet een van slaafsheid
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen:
“Abba, Vader!”
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest
dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn
dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God, tezamen met Christus,
daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img012De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja,  halleluja.
Voorzang: U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie
Vader, Zoon en heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 28,16-20
img012
De elf leerlingen begaven zich naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen
wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen:
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus
en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen
in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en leert hun
te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u
alle dagen
tot aan de voleinding der wereld.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God, te ontvangen
de heerlijkheid en de eer en de macht.


Preek: Klik  hier  voor de volledige tekst van de preek.....

img014 img013
Met het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid plaatsen wij vandaag het slotakkoord bij drie grote kerkelijke feesten die we in dit kerkelijk jaar al hebben gevierd: de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren (vorige zondag). Nu we de grote heilsgebeurtenissen hebben gevierd, vanaf de geboorte van Christus tot aan de gave van de Heilige Geest, schouwen we vandaag Degene die het allemaal op gang heeft gebracht, en die het ook zal voltooien. We kijken naar God zelf. Wij die nu leven in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. ...Geloofsbelijdenis in vraag en antwoord uit het doopritueel

Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?
Allen: Ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?
Allen: Ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving
van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuiwig leven?
Allen: Ik geloof.

Dit is ons geloof,
dit is het geloof van de kerk,
dat wij met overtuiging belijden
in Jezus Christus onze Heer.
Allen: Amen.

Voorbeden:

Celebrant: Dragen wij deze H. Mis op voor Harrie Hanraets en voor de
familie Hanraets-Claessens. Vader, Zoon en heilige Geest, in eerbied staan
wij voor U en bidden vol vertrouwen.

img015
Lector: God onze Vader, die woont in het ontoegankelijk licht, wij eren en loven U. Wij danken U voor de schepping, voor het leven dat U aan ieder van ons hebt gegeven. Wij vragen U help ons om in ons leven Uw wil te doen;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector: Zoon van de Vader, Jezus Christus, wij danken U voor Uw leven onder ons. U hebt voor ons de macht van het kwaad en de macht van de dood gebroken. U bent voor ons de weg naar God. Geef dat wij U beter leren kennen en leren leven zoals U ons bent voorgegaan. Goed zijn voor de ander, vooral voor de armste onder ons;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector: Heilige Geest, levensadem. Wij vragen U blijf ons vernieuwen. Heilig ons. Verbind ons met de Vader, met de Zoon. Maak ons een in de Kerk. Geef troostende en helende kracht aan onze paus Franciscus en aan de bisschoppen. Dat de Kerk over heel de wereld mag leven tot troost en geluk van de mensheid;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector: God, sterk ons geloof in een God die tot ons komt in drie personen. Laat ons door dit geloof groeien in zorg voor de Schepping, voor de wereldorde en voor alle mensen. Geef dat onze opdracht een zoete last mag zijn door Uw aanwezigheid;
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector: Wij bidden voor onze persoonlijke intenties
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Lector: Wij bidden voor een bijzondere intentie en wel voor Herman van Heun uit Ochten, die stervende is, dat God hem sterkte en genade schenkt.
Allen: Misericordias Domini in æternum cantabo.

Celebrant: God, door en in U mogen wij leven. Geef ons eens in volheid met U te leven voor altijd.
Wij vragen het U op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Wij treden biddend in Uw licht, op U is onze hoop gericht, ...

img001img016
Eucharistisch gebed
img017
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Onze Vader
img018img019


Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.


Vredewens
img020
Lam Gods
Communie

Communiezang:  Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, ...

Slotwoord
img021
Aan het eind van de Viering zijn er twee Oorkondes uitgereikt en wel aan;
Cees van Doorn uit Ochten - Gelderland, hij is in 3 weken vanuit Nederland naar Rome gefietst.
En Titus Mulder uit Twello - Gelderland, hij is in 70 dagen vanuit Nederland naar Rome gelopen.
Zij ontvingen ook de felicitaties en Zegen.

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img022

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen en Yvonne Winter 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img024
Antonio 2016
img025
img026
img027
img030
img031
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon