20 mei - PINKSTEREN

 Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Marc Kessels 
Diaken: E.H. Theo Reuling uit Didam - Gelderland
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Sandra Kuyper uit Doetinchem - Gelderland
Tweede lezing: Rick Arendsen uit Doetinchem - Gelderland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Sander Evers 
Zangers: Sander Evers, Jacob Winter en E.P. Tiemen Brouwer O.P. 

img001img003

Intrede:  
img004
img002
Intredezang: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
img005
 
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de Handelingen van de Apostelen. 2,1-11
img008Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en zij begonnen te spreken in vreemde talen,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden,
vrome mannen,
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop
en tot hun verbazing
hoorde iedereen hen spreken in zijn taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:
“Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs?
Hoe komt het dan
dat ieder van ons hen hoort spreken
in zijn eigen moedertaal?
Parten, Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië,
van Pontus en Asia,
van Frygië en Pamfylië,
Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene,
de Romeinen die hier verblijven,
Joden zowel als proselieten,
Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Zang na de eerste Lezing:
Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, ...

Tweede lezing:  Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte. 12,3b-7.12-13
img009Broeders en zusters,

niemand die zegt:
“Jezus is vervloekt”
staat onder invloed van de geest van God;
en niemand kan zeggen: “Jezus is de Heer”
tenzij door de heilige Geest.
Er zijn verschillende gaven,
maar slechts één Geest.
Er zijn vele vormen van dienstverlening,
maar slechts één Heer.
Er zijn allerlei soorten werk,
maar er is slechts één God,
die alles in allen tot stand brengt.
Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest
meegedeeld tot welzijn van allen.
Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel;
alle ledematen, hoe vele ook, maken te samen één lichaam uit.
Zo is het ook met de Christus.
Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest
door de doop één enkel lichaam geworden
en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img010De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie.  Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja.
Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Alleluia.

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus. 20, 19-23

In de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats
der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben,
toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen:
“Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.”
Na deze worden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de heilige Geest.
Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven,
en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

img012
Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
O Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img012

Geloofsbelijdenis:

Voorbeden: 
img014
Celebrant: Vader in de hemel, dankbaar vieren wij het feest van
Pinksteren. Wij dragen deze H. Mis op voor Harrie Hanraets en voor de
familie Hanraets-Claessens en voor Luciën Arendsen en Gabriëlle
Reuling-van Kempen. Wij vragen U om nieuw leven.

Lector: Vader in de hemel, wij bidden voor de kerk van Rome, voor de Kerk in Nederland, voor de paus, voor de bisschoppen, dat allen zich openen voor de heilige Geest, die zacht maakt wat verhard is, die een maakt wat verdeeld is, die gezond maakt wat ziek is, dat de heilige Geest onder ons een bron is van nieuw leven;
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Lector: Vader in de hemel, wij bidden voor de wereld waarin wij wonen, voor allen die in verantwoordelijkheid van het bestuur zijn gesteld, dat zij zich openen voor de heilige Geest, die een maakt wat verdeeld is, die egoïsme ombuigt tot medemenselijkheid, dat de heilige Geest mensen die tegenover elkaar staan naar elkaar brengt;
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Lector: Vader in de hemel, wij bidden voor de gelovigen die zich thuis weten in de Friezenkerk, dat de heilige Geest hen opent voor elkaar, dat zij elkaar aanvullen. Geef hun het vermogen tot een oprechte gastvrijheid, dat zij allen door de heilige Geest sterk zijn in hun geloof, opdat eenieder zijn taak kan blijven vervullen en opdat zij elkaar nabij blijven;
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Lector: Vader in de hemel, wij bidden voor ieder van ons persoonlijk, sterk ons met uw heilige Geest, geef dat wij zien waartoe U ons roept en geef ons de kracht dat wij onze roeping vertrouwensvol beantwoorden;
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Lector: Vader in de hemel, op dit Pinksterfeest bidden wij voor de religieuzen, voor allen die werkzaam zijn in de Missie, dat zij in de kracht van de heilige geest vreugdevol door het leven gaan en blijde getuigen zijn van U in Kerk en wereld;
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Celebrant: Vader in de hemel, trek u handen nooit van ons af, maar blijf door de heilige Geest ons verbinden met U en met elkaar, wij vragen het op voorspraak van Maria door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie

img015

img016
Offerandezang: Geest die vuur en liefde zijt, ...

Eucharistisch gebed
img017
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img018img019

Lam Gods
Communie

Communiezang:  Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer, ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img020
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img021

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Annelies Montepilli – Booij en Loes van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img022
Antonio 2016
img024
img025
img026
img027
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon