13 mei - Hemelvaart van de Heer - Italë

 teresa200   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img005bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste Lezing: Gina Touw uit Emmen - Drenthe
Tweede lezing: Tjitske Posthumus Minnertsga - Friesland
Voorbeden: Kirsten Kristiansen 
Organist: Sander Evers
Zangers: Interkerkelijk Koor United, Uithoorn - Noord-Holland. O.l.v. Rob van Dijk

Intrede:  
img006
Intredezang:
img001De Heer stijgt op omhoog, de Geest daalt neer omlaag: ...
img002
img009
Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord
img010

Eerste lezing:  Uit de Handelingen der Apostelen 1,1-11
img014Toen de dag van Pinksteren aanbrak
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en zij begonnen te spreken in vreemde talen,
naar gelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden,
vrome mannen,
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond liepen die te hoop
en tot hun verbazing
hoorde iedereen hen spreken in zijn taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:
“Maar zijn allen die daar spreken dan geen Galileeërs?
Hoe komt het dan
dat ieder van ons hen hoort spreken
in zijn eigen moedertaal?
Parten, Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotámië, van Judea en Kappadócië,
van Pontus en Asia,
van Frygië en Pamfylië,
Egypte en het gebied van Líbië bij Cyréne,
de Romeinen die hier verblijven,
Joden zowel als proselieten,
Kreténzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Tussenzang: Psalm 47
img015Refrein: God voer omhoog bij gejuich als, bazuinen. ...

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen van Efeze  4,1-13
img016Broeders en zusters,

Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang:
leidt een leven dat beantwoordt
aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,
liefdevol elkaar verdragend.
Beijvert u
de eenheid des Geestes te behouden
door de band van de vrede:
één lichaam en één Geest,
zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop,
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God, en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.
Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend
naar de maat van Christus” gave.

Daarom zegt de Schrift:
“Hij is opgevaren naar den hoge,
Hij heeft gevangenen meegevoerd,
Hij heeft gaven gegeven aan de mensen.”
Hij is opgestegen:
dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald,
tot op de aarde.
Hij die is neergedaald,
is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen,
om het heelal te vervullen.
Hij heeft ook gaven gegeven:
sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten,
anderen evangelisten,
weer anderen herders en leraars.
Zo heeft Hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen tezamen komen
tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man,
tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img017De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Acclamatie vóór het Evangelie:
Alleluia, alleluia, alleluia.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer;
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.   
Allen: Alleluia.

Evangelie: Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 16,15-20
img018In die tijd toen Jezus aan de elf verscheen,
sprak Hij tot hen:
“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,
maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen:
in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven,
nieuwe talen spreken,
slangen opnemen;
zelfs als ze dodelijk vergif drinken
zal het hun geen kwaad doen;
en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn.”
Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had,
werd Hij ten hemel opgenomen
en Hij zit aan de rechterhand van God.
Maar zij trokken uit om overal te prediken,
en de Heer werkte met hen mee
en schonk kracht aan hun woord
door de tekenen die het vergezelden.

Acclamatie ná het Evangelie:
Refrein: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img019
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
img020
Celebrant: Vader in de hemel, op de dag dat wij vieren dat Jezus Christus ten hemel is opgevaren en als hoofd van de Kerk aan Uw rechterhand zit, leggen wij aan U, verbonden met onze Heer, in eenheid met de Kerk, onze beden en vragen voor.

Lector: Vader in de hemel, wij bidden voor de Kerk van Rome, voor onze paus, dat zij elkaar versterken in wederkerige dienst en gebed;
voor de kerk in Nederland, voor de bisschoppen in ons land, dat hun onderlinge trouw vruchtbaar mag zijn, wij vragen het op voorspraak van de apostelen Petrus en Paulus, van de heilige Willibrord en van de heilige Servatius;
Allen: God van Leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Lector: Vader in de hemel, wij bidden voor de Friezenkerk, voor onze vrienden en weldoeners, voor onze vrijwilligers, voor de zoekers die hier voorbijkomen en voor hen die hier hun kerkelijk thuis hebben. Geef hen en allen die met hen verbonden zijn Leven in overvloed en doe hen vertrouwen in tijden van beproevingen;
Allen: God van Leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Lector: Vader in de hemel, wij bidden voor de wereld waarin wij leven en waarin vele noden zijn. Wij vragen nabij te zijn aan allen die getroffen zijn door de aanslagen, aan allen die leven aan de rand van de samenleving. Wij vragen om eerlijke inzet voor vrede, voor een rechtvaardige verdeling van goederen, om een cultuur van dankbaarheid, waarin we met elkaar optrekken en met elkaar weten te delen;
Allen: God van Leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Lector: Wij bidden voor onze broeders en zusters die een verlies te verwerken hebben. In een moment van stilte bidden wij voor hen die ons zijn voorgegaan. ...
Wij bidden tevens voor onze broeders en zusters die bijzondere momenten in hun leven mogen vieren. Wij bidden voor de kinderen die de eerste Communie gedaan hebben, voor de jongeren die gevormd zijn. Voor hen die een jubileum mogen vieren, blijf met hen de weg gaan.
Allen: God van Leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Celebrant: Vader in de hemel, U kent ons en weet wat goed voor ons is, verhoor onze gebeden op voorspraak van Maria en blijf bij ons nu en in Uw koninkrijk. Amen.

Dienst van de Eucharistie
img021

Offerandezang:
Refrein: Alleluia, alleluia, alleluia!
De hemel juicht, de vijand zwijgt, nu onze Heer, Zijn trron bestijgt,
voor goed Gods eigen glorie krijgt. Alleluia!   Refrein:

Eucharistisch gebed
img022
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img024
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang: Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de volledige tekst van het slotwoord. ...
img025
Wegzending en Zegen
img026
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img027

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img029
bluebar

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag en Loreta Leko
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img036
Antonio 2016
img037
img030
img031
img032
img033
img034
img038
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)