Vesperdienst in de Friezenkerk - Rome 10 mei

Vesperdienst 1 resizePater Tiemen brouwer opent de Vesperdienst vóór het opgaan van de Heilige trap.

07 pater Tiemen
Beste mensen,

Hemelvaart is een beweging omhoog.
Jezus gaat omhoog om zijn plaats in te nemen
bij zijn Vader in de hemel.

Ter opening van onze Hemelvaartvesper,
laten we Hem volgen in die beweging naar boven
door de Heilige Trap op te gaan,
-    in stilte, bezinnend,
-    omhoog tegen de Gianicoloheuvel op,
-    waar de Friezenkerk tegenaan gebouwd is.

Doen we dit beklimmen van de Heilige Trap met de gedachte, dat wij
-    door het leven heentrekkend met z’n vermoeienissen, met z’n tegenslagen,
-    maar ook met z’n momenten van zegeviering op
-    kwaad en het lijden,
-    hopen ook eens bij de Vader uit te komen,
-    om voor altijd bij God te zijn in het eeuwig leven.

WE  GAAN  IN  STILTE  DE  HEILIGE  TRAP  OP.
06 pater Tiemen
tekst ter overweging (Kol. 3,1)
Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.

Openingszang:

Voorzang: God, kom mij te hulp.
Allen: Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de H. Geest; zoals het was ....

BEGROETING  EN  MEDEDELINGEN
08 welkom in de kerk
HYMNE  Lied 403

Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij van Hem bezaten, is altijd om ons heen.
Als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind:
teveel om op te noemen, zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

PSALMODIE

Antifoon (allen): Hij is opgevaren ten hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader. Alleluia.

Psalm 110; vers 1, 2 en 4

1) De Here God heeft tot mijn heer gesproken:
„Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht.
Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken
als voetbank aan uw voeten nederligt."

2) Hij reikt u zelf de scepter van de zege.
Van Sion uit bedwingt uw heerschappij
des vijands trots. Uw volk trekt allerwege
vrijwillig op, staat in de slag u bij.

4) De Heer heeft onherroepelijk gezworen,
dat gij als Melchizedek zijt gewijd.
Voorgoed zal u het priesterschap behoren.
De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.

Antifoon (allen): Hij is opgevaren ten hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader. Alleluia.


Antifoon (allen): God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen. Alleluia.

Psalm 47; vers 1, 2 en 3

1) Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap 's Heren koningschap.
Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht geet z' in onze macht.
Met zijn eigen hand meet Hij Jacob 't land,
die daar woont met trots, als beminde Gods.

2) God mijn blinkend schoon   met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal   meld het overal.
Zingt Gods eer, heft aan,   's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort   naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied.   Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt    troont in heiligheid.

3) Maakt het dan bekend:   Godes regiment
houdt de volken saam,   geeft hun rang en naam.
Eedlen treden aan   om op wacht te staan.
Abrahams geslacht,   het betrekt de wacht.
Hem, die het aards geweld   paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer,   den verheven Heer.

Antifoon (allen): God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen. Alleluia.


Antifoon (allen):Nu is de Mensenzoon verheerlijkt
en God is verheerlijkt in Hem. Alleluia.

Lofzang;  Apok. 11, 17-18; 12, 10b-12a
10 schriftlezing 2
Wij danken U, Heer onze God
U albeheerser, die zijt en die waart
     Want Gij hebt uw grote macht doen gelden.    
     En uw koningschap aanvaard
De volkeren waren in toorn ontstoken
Maar uw toorn is gekomen
En de tijd om te oordelen over de doden
     De tijd om het loon te geven aan uw dienaars.
     Aan de profeten en de heiligen;
     Aan hen die uw Naam vrezen, kleinen en groten.
Nu is gekomen het heil en de macht
En het koningschap van onze God
En de heerschappij van zijn Gezalfde
     Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders
     Die hen beschuldigde bij onze God, dag en nacht
Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam
En door het woord van hun getuigenis
     Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe
     Juicht daarom, hemelen, en gij die daar woont.

Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de Heilige Geest.

Antwoord van Allen;
Nu is de Mensenzoon verheerlijkt
en God is verheerlijkt in Hem. Alleluia.

SCHRIFTLEZING
09 schriftlezing
1 Petrus 3: 18, 21b – 22
 
Christus heeft eens voor al geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om u tot God te brengen. Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de geest.
En gij wordt nu gered, niet door de verwijdering van lichamelijke onreinheid,
maar door de verbintenis  met God van een goed geweten,
krachtens de opstanding  van Jezus Christus, die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand,
nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.

OVERWEGING:  Klik hier voor de volledige tekst. ...
10 overweging
BEURTZANG
 
Voorzang: Ik stijg op naar mijn Vader, alleluia, alleluia.
Allen: Ik stijg op naar mijn Vader, alleluia, alleluia.
Voorzang: Naar mijn God en uw God.
Allen: Alleluia, alleluia.
Voorzang: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Allen: Ik stijg op naar mijn Vader, alleluia, alleluia.

LOFZANG VAN MARIA
 
Antifoon (Allen):

O Koning der glorie. Heer der hemelse machten
zegevierend z?t Gij heden opgestegen,
hoog boven alle hemelen.
Laat ons niet verweesd achter.
maar zend ons de belofte van de Vader,
de Geest van de waarheid. alleluia.

Lied 66

Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

Om wat God heeft gedaan
zal elk geslacht voortaan
alom mij zalig spreken:
o groot geheimenis
dat mij geschonken is.
Zijn almacht is gebleken.

Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.

Des Heren kracht is groot;
zijn arm verstrooit, verstoot
die hoog zijn in hun ogen.
Hun tronen zijn niet meer,
maar gunstrijk wil de Heer
eenvoudige verhogen.

De Heer vervult met goed
uit 's hemels overvloed
der hongerige monden.
Hij ziet geen rijken aan,
maar heeft met al hun waan
hen ledig weggezonden.

Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulp'loos staan
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid
is Gods barmhartigheid
voor duizenden geslachten!

Antwoord (Allen):
O Koning der glorie.
Heer der hemelse machten
zegevierend zijt Gij heden opgestegen,
hoog boven alle hemelen.
Laat ons niet verweesd achter.
maar zend ons de belofte van de Vader,
de Geest van de waarheid. Alleluia

SLOTGEBEDEN


VOORBEDEN
11 voorbeden
Wenden wij ons tot de Heer Jezus, die zit aan de rechterhand van de Vader, en belijden wij vol vreugde:
Christus, Gij zijt koning in heerlijkheid.
 
Koning in heerlijkheid. onze zwakke menselijke natuur hebt Gij hemelhoog verheven om verheerlijkt te worden met U: neem de oude schuld van ons weg en herstel ons in onze vroegere waardigheid.
Christus, Gij zijt koning in heerlijkheid.

Langs de weg van de liefde zijt Gij tot ons nedergedaald; laat ons langs die weg opgaan naar U.
Christus, Gij zijt koning in heerlijkheid.
 
Gij hebt beloofd allen tot U te trekken; laat niet toe dat iemand van ons gescheiden wordt van uw liefde.
Christus, Gij zijt koning in heerlijkheid.

Gij zijt verheerlijkt en ten hemel opgevaren; laat ons U nu reeds volgen in geloof en liefde.
Christus, Gij zijt koning in heerlijkheid.

Wij verwachten uw komst in heerlijkheid als goddelijke rechter:
laat ons U eenmaal aanschouwen als genadige Heer. samen met al onze doden.
(Intenties naar keuze)  
Christus, Gij zijt koning in heerlijkheid.

OECUMENISCH ONZE VADER
 
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
 
SLOTGEBED
 
Almachtige God,
laat ons jubelen in heilige vreugde en U dankzeggen in blijdschap.
Want in de hemelvaart van uw Zoon hebt Gij ook ons verheven.
Aan het hoofd van allen is Hij voorgegaan
en zo heeft Hij hoop gewekt bij allen die met Hem
tot één lichaam zijn verbonden. Door onze Heer
 
ZEGEN

Voorganger:
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doet zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.

Allen: Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.

WILHELMUS
 
Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’allerstond,
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.
 
 
Illustratie titelpagina is van Hans Memling,
Hemelvaart van Christus
Rechterzijluik van de verrijzenistriptiek (ca. 1470 – 1480)
Parijs, Louvre


Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)