6 mei - 6de zondag van Pasen

Rene   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img004
img005
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Bernard van Welzenes uit Nijmegen - Gelderland 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet:
Misdienaar:
Antonio Schras
Olivia Aerden uit Wassenaar - Zuid-Holland 
Lectoren: Eerste lezing:  Jan Schutte uit Amersfoort - Utrecht
Tweede lezing:  Patrick Lubach uit Den Haag - Zuid-Holland
Voorbeden:  Teresa Murkens en  Eveline Lubach uit Den Haag - Zuid-Holland 
Organist. Sander Evers 
Zangers: Wim Evers en Lydia Steensma uit Doorn - Utrecht met verschillende dames uit haar groep, allen uit Doorn
Communicanten: Eveline Lubach uit Den Haag - Zuid-Holland
Matteo Antonio Simonella - Italië
Sophie Antonia Simonella - Italië
img006
img003
Intrede:
img007
img008

Intredezang:   Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, ...

img009
Welkom en Inleiding: Klik op de balk voor de tekst. ...

img010
img012

img001img002
 
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de handelingen der apostelen  10,25-27.34-35.44-48
img017
Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet
en eerde hem met een voetval.
Maar Petrus deed hem opstaan en zei:
“Sta op,
ik ben ook maar een mens.”
Petrus nam het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet
Hem welgevallig is.”
Bijbel 13Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,
kwam de heilige Geest plotseling neer
op allen die naar de toespraak luisterden.
De gelovigen uit de besnijdenis
die met Petrus meegekomen waren
stonden verbaasd dat ook over de heidenen
de gave van de heilige Geest was uitgestort;
want zij hoorden hen talen spreken
en God verheerlijken.
Toen zei Petrus:
“Kan iemand nog het water weigeren,
zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden
die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?”
En hij beval hen te dopen
in de naam van Jezus Christus.
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Tussenzang: 
Refrein: Aller ogen wachten: op U die het voedsel geeft, altijd weder. ... 

Tweede lezing:  Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 4,7-10
img018
Vrienden,
laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet
want God is liefde.
En de liefde die God is
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img019De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

img020
img021
Inleiding op het Evangelie. 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; en wij zullen tot Hem komen.
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 15,9-17
img022
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad
zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde.
Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden
in zijn liefde blijf.
Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
Bijbel 12Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.

Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Voorzang: Een lamp voor mijn voet is uw woord, een helder licht op mijn pad.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img023
img025
Geloofsbelijdenis:
img027

Voorbeden:
img028
Celebrant: Omdat wij geen dienaars meer zijn, maar vrienden van de Heer, kunnen wij op Zijn voorspraak bidden tot God onze Vader:

Lector: -voor onze paus en onze bisschoppen, dat zij goede herders zijn voor alle mensen, zonder onderscheid des persoons:
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Lector: -voor ons hier samen in de Friezenkerk in Rome, dat we ons openstellen voor het getuigenis dat Petrus en Paulus over Jezus gegeven hebben, en dat wij oprechte christenen zijn;
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Eveline Lubach: -voor onze papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, dat we met elkaar altijd gelukkig zullen zijn;
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Eveline Lubach: -voor onze gezinnen en voor onze families, dat we er voor elkaar altijd zullen zijn, zoals Jezus, Maria en Jozef er voor ons zijn;
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Eveline Lubach: -voor Sophie, Matteo, Eveline en voor alle eerste communicantjes van over heel de wereld, dat zij bij Jezus blijven;
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Lector: -voor de bijzondere noden in onze wereld, van discriminatie, van werkeloosheid, van onderlinge strijd om geld of eer, we bidden voor hen die eenzaam zijn, voor hen die in de gevangenis zitten, voor hen die getroffen zijn door oorlogen, door aanslagen, door natuurrampen, dat de liefde van God en van de mensen die in God geloven ons aanzet tot hulp en tot verandering als dat nodig is.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Lector: -voor Leo Aerden uit dankbaarheid voor zijn 50ste verjaardag volgende
week, en om zegen over het komende jaar.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Lector: -voor Oom Guust Aerden die bijna een jaar geleden is overleden.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Celebrant: Goede Vader, Gij belooft ons het geluk als wij elkaar willen liefhebben. Geef ons de kracht de juiste weg te kiezen en die dan ook te gaan, naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Handen heb je om te geven ...

Handen heb je om te geven van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven, wat een ander jou misdoet.

Refrein:
Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.

Ogen heb je om te zoeken, naar wat mensen nog ontbreekt.
En een hart om uit te leggen, wat een ander moed inspreekt. Refrein

Schouders heb je om te dragen, zorg en pijn van alleman.
En een hart om te aanvaarden, wat een ander beter kan. Refrein

Voeten heb je om te lopen, naar de mens die eenzaam is.                     
En een hart om waar te maken, dat geen mens een eiland is. Refrein

Oren heb je om te horen, naar de mens die vrede is.
En een hart om te geloven, in zijn God die liefde is. Refrein

De handwassing en het gereed maken van het Altaar
img031
img032
Eucharistisch gebed
img033
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img034
img035
img039
Lam Gods
Communie:
Eerste Communie SophieEerste Communie MatteoSophie en Mateo ontvangen hun eerste Heilige Communie.

Communiezang: 
Refrein: Gij zelf zijt, Heer, het levend brood gebroken voor ons heil.

Slotwoord:  Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...

img040
img042
img041img043
Aat van der Horst en Wil de Graaf uit Leusden-Utrecht zijn in etappes lopend naar Rome gekomen en ontvangen de Oorkonde en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus:  "Mijn schild ende betrouwen"
img044

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

Felicitaties van de Rector voor de Communicantjes en hun ouders.
img046img047


img048bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Jeanne de Leeuw, bijgestaan door Loreta Leko 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img058
Antonio 2016
img057
img049
img051
img052
img053
img054
img056
img055
img060
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

  

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)