Mei 2017

14 mei - 5de Zondag van Pasen

bluebar
Rene nov   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.P. Pierre-Paul Walraet (Kruisheer) 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Debby Slag uit Goor - Overijssel
Tweede lezing: Hans Hoogeveen
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: Zr. Elly van Dijk, E.P. Tiemen Brouwer O.P
en E.B Michael Dominique Magielse O.P. uit Huissen - Gelderland 

Intrede:  
img001
Intredezang:  Christus, onze Heer, verrees, Alleluia. ...

Welkom en Inleiding
img002Hartelijk welkom op deze vijfde paaszondagmorgen in de Kerk van de Friezen hier in Rome. Goed dat we allen de weg naar deze plek gevonden hebben, om God en elkaar te ontmoeten en tijd vinden om wat tot innerlijke rust te komen. Hier worden wij gevoed en gesterkt met het leven van de Verrezen Heer Jezus Christus, die voor ons de Schrift zal openen en zich zal doen herkennen in het breken van het Brood. Omdat wij met een zuiver hart Eucharistie willen vieren, belijden we eerst onze zonden en bekeren we ons tot God.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord
img003

Eerste Lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 6,1-7
img004Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam,
begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren,
omdat bij de dagelijkse ondersteuning
hun weduwen achtergesteld werden.
De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden:
“Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen
door de zorg voor de ondersteuning.
Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden,
van goede faam, vol van geest en wijsheid.
Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden,
terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed
en de bediening van het woord.”
Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering
en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest,
Filippus, Prochorus,
Nikanor, Timon, Parmenas
en Nikolaus, een proseliet uit Antiochië.
Dezen werden aan de apostelen voorgedragen,
die na gebed hun de handen oplegden.
Het woord Gods breidde zich uit
en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk;
ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.

Psalm na de Eerste Lezing:
De Heer, is mijn licht, en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? ...

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 2,4-9
img006Dierbaren,

Treedt toe tot de Heer, de levende steen,
door de mensen verworpen,
maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God.
Laat ook uzelf als levende stenen voegen
in de bouw van de geestelijke tempel.
Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op,
die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.
Daarom staat er in de Schrift:
“lk leg in Sion een steen,
een uitverkoren, kostbare hoeksteen.
En wie op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld.”
Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft.
Maar voor de ongelovigen geldt:
“De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd,
die is de hoeksteen geworden,”
maar ook “een steen waaraan zij zich stoten,
een rots waarover zij struikelen.”
Zij stoten zich, omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen;
en daartoe waren zij ook bestemd.
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht,
een koninklijke priesterschap, een heilige natie,
Gods eigen volk,
bestemd om de roemruchte daden te verkondigen
van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen
tot zijn wonderbaar licht.

Inleiding op het Evangelie
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja!
Voorzang: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.
Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 14,1-12
img007In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Laat uw hart niet verontrust worden.
Gij gelooft in God,
gelooft ook in Mij.
In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd,
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.
En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid,
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij.
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
Gij weet waar Ik heenga
en ook de weg daarheen is u bekend.”
Tomas zei tot Hem:
“Heer, wij weten niet waar Gij heengaat:
hoe moeten wij dan de weg kennen?”
Jezus antwoordde hem:
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
“Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Als gij Mij zoudt kennen,
zoudt gij ook mijn Vader kennen.
Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”
Hierop zei Filippus:
“Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.”
En Jezus weer:
“lk ben al zo lang bij u
en gij kent Mij nog niet, Filippus?
Wie Mij ziet, ziet de Vader.
Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader?
Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?
De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf,
maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht.
Gelooft Mij:
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.
Of gelooft het anders omwille van de werken.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie in Mij gelooft,
zal ook zelf de werken doen die Ik doe.
Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.”

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

Preek:    Klik hier voor de volledige tekst van de preek ...
img008“Laat uw hart niet verontrust worden.” (Joh. 14,1) Met deze bemoedigende woorden richt Jezus zich tot zijn leerlingen. Ook tot ons zegt Hij: “Wees niet bevreesd, maar heb geloof en vertrouwen.” Jezus verlangt niets anders dan dat ons geloof in de Vader en ons vertrouwen in de Zoon groter worden en voor ons een bron van rust en verlichting zijn. Dat is ook ons diepste verlangen, al zijn we ons daar niet altijd bewust van. Het is daarom goed om van tijd tot tijd met eenvoudige woorden te vragen: “Heer, geef ons meer geloof” (Lc. 17,5) of “Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp” (Mc. 9,24). Deze korte gebeden kunnen ons begeleiden op onze geloofsweg die meestal zoekend en tastend is. Die geloofsweg is de weg van een verontrust hart, naar een hart dat tot rust is gekomen en in Christus verlichting heeft gevonden.
img009

img010

img012
img013

Geloofsbelijdenis
img015
Voorbeden: 
Celebrant: In geloof en vertrouwen bidden wij tot God, die onze Vader is, en die steeds het best met ons voorheeft.
img016L. Wij bidden tot God voor alle christenen: dat zij leven in de vreugde van Christus’ verrijzenis, en dat zij door hun onderlinge liefde een teken van Gods aanwezigheid mogen zijn.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

L. Wij bidden tot God voor Paus Franciscus, en voor alle leiders van uw Kerk; mensen van goede faam, en vol van geest en wijsheid: dat zij, door de viering van Christus’ verrijzenis met alle gelovigen, gesterkt worden voor de dienst van het Evangelie.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

L. Wij bidden tot God voor de wereldleiders: dat zij hun taak uitoefenen als dienaars van de gerechtigheid en als beoefenaars van de vrede.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

L. Wij bidden tot God voor alle gezinnen, voor alle moeders, op deze Moederdag, en voor alle kinderen die voor het eerst Eucharistie vieren of het Sacrament van het Vormsel ontvangen: dat zij groeien in geloof, hoop, en liefde.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

L. Wij bidden tot God voor allen die lijden door ziekte, en voor hen die rouwen om de dood van een dierbare: dat uw verrijzenis voor hen een steun en toeverlaat mag zijn.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

Celebrant: Heer onze God, vermeerder in ons het geloof en het vertrouwen,
zodat wij kunnen leven met een hart dat in U rust en verlichting vindt.
Geef dat wij Jezus volgen, die ook onze Weg, onze Waarheid en ons Leven is. Door Christus, onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia. ...

Eucharistisch gebed
img017
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
img018
Acclamatie ná de consecratie:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

img019Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img021
Lam Gods
Communie
Communiezang:  U kennen, uit en tot U leven, ...

img024img025Vandaag Oorkondes voor: Anton de Fockert uit Pijnacker - Zuid Holland - hij is met de fiets naar Rome gekomen.
Paul en Carla Baas uit Hoorn - Noord - Holland zij zijn te voet naar Rome gekomen.
img026Ook ontvingen zij de Pelgrimzegen.

Wegzending en Zegen
img023
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img020

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter en Linda Langeslag 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img027
Antonio 2016
img028
img029
img030
img032
img033
img034
img036De nieuwe vrijwilligers konden gelijk aan het werk

img031

Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .


vriendworden2