Mei 2017

7 mei - 4de Zondag van Pasen

bluebar
Rene nov   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Ytsje Andringa uit Minnersga - Friesland
Tweede lezing: Cita Pol uit Apeldoorn - Gelderland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet 
Zangers: Zr. Elly van Dijk, Jacob Winter en
E.B. Miochael Dominique Magielse O.P. uit Huissen - Gelderland 
img001img002

img003img004
Intrede:
img005

Intredezang:  Gezang 575
Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood, ...

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
img006
Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters
Ik mag u vandaag hartelijk welkom heten hier in de Friezenkerk in Rome. In het bijzonder de twee groepen die met drietour-Reizen hier vandaag aanwezig zijn, maar u allen hartelijk welkom. In Rome kom je tot nadenken je ziet zo veel, je hoort zo veel, je duikt in het verleden en je rijdt naar de toekomst en toch broeders en zusters maken wij allen mee dat we leven in een tijd die een beetje verward is er zijn heel veel mensen met ongenoegen, in Frankrijk waar vandaag verkiezingen zijn zullen we dat ook weer merken. Er zijn heel veel mensen met vragen en de oude antwoorden die gelden niet altijd meer. Er zijn veel mensen die bij het Christendom niet meer hun heil zoeken. Vandaag horen wij in het evangelie echter "Ik ben de deur", Jezus zegt van zichzelf "Ik ben de deur, de deur naar het leven" en als wij diep in ons hart kijken dan verlangt ieder van ons naar het echte leven en voor zover wij schuldig zijn aan het niet bereiken van dat echte leven of aan geweld aandoen aan dat echte leven beginnen wij deze viering met onze schuldbelijdenis.
img007
Ik belijd ...

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img008

Eerste Lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 2,14a.36-41
img009Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren
en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten:
“Voor heel het huis van Israël moet onomstotelijk vaststaan,
dat God die Jezus die gij gekruisigd hebt,
tot Heer en Christus heeft gemaakt,”
Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen
en zeiden tot Petrus en de overige apostelen:
“Wat moeten we doen, mannen, broeders?”
Petrus gaf hun ten antwoord:
“Bekeert u
en ieder van u late zich dopen
in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden.
Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.
Want die belofte geldt u,
uw kinderen en alle mensen, waar dan ook,
zovelen de Heer onze God zal roepen.”
Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af,
en hij vermaande hen:
“Redt u uit dit ontaarde geslacht.”

Die zijn woord aannamen lieten zich dopen,
zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

Psalm tussen de lezingen: Psalm 23 III
img010Refrein: Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 2,20b-25
img011Dierbaren,

Geduldig verdragen wat gij te lijden hebt
om uw goede daden,
dat is het wat God behaagt.
Het is ook uw roeping,
want Christus heeft voor u geleden
en u een voorbeeld nagelaten;
gij moet in zijn voetstappen treden.
Hij heeft geen zonde gedaan
en in zijn mond is geen bedrog gevonden.
Als Hij gescholden werd,
schold Hij niet terug.
Als men Hem leed aandeed,
uitte Hij geen dreigementen.
Hij liet zijn zaak over
aan Hem die rechtvaardig oordeelt.
In zijn eigen lichaam
heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen,
opdat wij aan de zonden zouden afsterven
en gaan leven voor gerechtigheid.
Door zijn striemen zijt gij genezen.
Want gij waart verdwaald als schapen,
maar nu zijt ge bekeerd
tot de herder en behoeder van uw zielen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img012De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. Refrein:

img013Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 10,1-10

In die tijd zei Jezus:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie niet door de deur,
maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat,
hij is een dief en een rover.
Maar wie door de deur binnengaat,
is de herder van de schapen.
Hem doet de deurwachter open.
De schapen luisteren naar zijn stem;
hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht,
trekt hij voor hen uit,
terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen.
Een vreemde echter zullen ze niet volgen;
integendeel, zij zullen van hem wegvluchten,
omdat ze de stem van vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde Jezus hun,
maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.
Een andere keer zei Jezus tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Ik ben de deur van de schapen.
Allen die voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers,
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
lk ben de deur.
Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered;
hij zal in- en uitgaan en weide vinden.
De dief komt alleen maar om te stelen,
te slachten en te vernietigen.
lk ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten,
en wel in overvloed.”

Acclamatie ná het Evangelie:
God heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend
die boven alle namen is: Jezus Christus is de Heer!

img015Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...
Geloofsbelijdenis
img016
Voorbeden:
Celebrant, God, onze Vader, in gemeenschap met heel de Kerk, leggen wij nu onze gebeden aan U voor.

img017L. Vader, wij vragen U, blijf onze Paus Franciscus en alle bisschoppen helpen om naar het voorbeeld van Jezus-Christus, aan ons voor te gaan als Goede Herders.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

L.  Vader, wij vragen U, geef dat de leiders van de volkeren onbaatzuchtig leiding geven aan hun gemeenschappen. Dat zij op die wijze het algemeen belang van allen dienen.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.
L. Vader, wij vragen U, geef aan Uw kerk steeds voldoende bijzondere roepingen,
dat er priesters, diakens en religieuzen zijn, die in Jezus Naam voor de mensen de deur naar het leven zijn.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

L. Vader, wij vragen U, dat Jezus de deur naar het Leven is voor mensen in moeilijkheden, voor zieken, voor stervenden
en voor mensen die zoeken naar de zin van ons leven.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

L. Vader, wij bidden U, voor de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk, in het bijzonder voor de zieken,
voor hen die in nood zijn en voor degenen voor wie de stad Rome te groot wordt.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

L. Vader, wij bidden voor de Vrienden van de Friezenkerk, voor allen die ons weldoen en die met ons meeleven.
Wees met hen.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

L. Vader, wij bidden U, voor de overledenen uit onze gezinnen, uit onze families, uit onze gemeenschappen,
met name uit de gemeenschap rond de Friezenkerk.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Celebrant: God onze Vader, luister naar ons bidden en geef ons wat goed voor ons is, wij vragen het op voorspraak van Maria
door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
Refrein: Christus is verrezen, alleluia, alleluia.

Eucharistisch gebed
img018
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Gezegend zijt Gij Heer, om de kracht van uw heilige Geest.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img020
Lam Gods
Communie

Communiezang:  Gezang 654
Refrein: Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img022

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter en Kirsten Kristiansen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img023
img024
Antonio 2016
img025

img026
img028

img029
img030
img031

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon