18 maart - 5de Zondag van de Vasten - jaar B

 Rene   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Mgr. Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: H.E. Provinciaal René Dinklo O.P. uit Berg en Dal - Gelderland
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Maaike de Vos uit Den Haag - Zuid-Holland
Tweede lezing:  Hans Hoogeveen
Voorbeden:  Teresa Murkens 
Organist. Sander Evers 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. en Carina Woltring 

Intrede:  
img001Intredezang:   De eerste uit de doden, die sterft en eeuwig leeft.

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
img002
Kyrie

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia 31,31-34
img005Er komt een tijd
– godsspraak van de HEER –
dat Ik met Israël een nieuw verbond sluit.
Geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen Ik hen bij de hand heb genomen
om hen uit Egypte te leiden.
Want dat verbond hebben zij verbroken,
ofschoon Ik hun meester was
– godsspraak van de Heer –.
Dit is het nieuwe verbond
dat Ik in de toekomst met Israël sluit:
Ik leg mijn wet in hun binnenste,
Ik grif ze in hun hart.
Ik zal hun God zijn
en zij zullen mijn volk zijn.
Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden:
Leer de HEER kennen.
Want iedereen, groot en klein kent Mij dan
– godsspraak van de HEER.
Dan vergeef Ik hun misstappen,
Ik denk niet meer aan hun zonden. 

img007
img004Antwoordpsalm tussen de lezingen    Psalm 51
Refrein:
Open mijn mond om U te loven,
stort in mijn hart een nieuwe geest! ...

Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 5,7-9
img008Broeders en zusters,

In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Christus onder luid geroep en geween
gebeden en smekingen opgedragen aan God
die Hem uit de dood kon redden.
Om zijn vroomheid is Hij verhoord:
hoewel Hij Gods Zoon was
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
en toen Hij het einde had bereikt
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen
oorzaak geworden van eeuwig heil.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img009
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Allen: Lof zij U Christus, Koning in glorie, nu en in alle eeuwen.
Voorzang: Wil iemand mij dienen, dan moet hij Mij volgen,
waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Joh. 12,26
Allen: Lof zij U Christus.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 12,20-33

Onder degenen
die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding
waren ook enige Grieken.
Dezen nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan
en vroegen hem:
“Heer, wij zouden Jezus graag spreken.”
Filippus ging het aan Andreas vertellen
en tenslotte brachten Andreas en Filippus
de boodschap aan Jezus over.
Jezus echter antwoordde hun:
“Het uur is gekomen,
dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
als de graankorrel niet in de aarde valt
blijft hij alleen;
maar als hij sterft
brengt hij veel vrucht voort.
Wie zijn leven bemint verliest het;
maar wie zijn leven in deze wereld haat
zal het ten eeuwigen leven bewaren.
Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.
Nu is mijn ziel ontroerd.
Wat moet Ik zeggen?
Vader, red Mij uit dit uur?
Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen.
Vader, verheerlijk uw Naam.”
Toen kwam er een stem vanuit de hemel:
“Ik heb Hem verheerlijkt
en zal Hem wederom verheerlijken.”
Het volk dat er bij stond te luisteren
zei dat het gedonderd had.
Anderen zeiden:
“Een engel heeft tot Hem gesproken.”
Maar Jezus sprak:
“Niet om Mij was die stem
maar om u.
Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats,
nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen;
en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven
zal Ik allen tot Mij trekken.”
Hiermee duidde Hij aan
welke dood Hij zou sterven. 

Acclamatie ná het Evangelie:
Allen: Lof zij U Christus.

Preek:
img012
Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img006
Geloofsbelijdenis:
img014
Voorbeden:  
Celebrant De Heer heeft gezegd: ‘Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.’
Daarom durven wij bidden op zijn voorspraak:

img015
Lector: -voor de Kerk van God, dat zij onvermoeibaar de boodschap van de verrezen Heer blijft verkondigen.
Laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: -voor zieken en gehandicapten, dat zij begrijpen dat hun moeilijkheden voorbij gaan en dat zij eens met Christus zullen sterven en verrijzen tot een nieuw leven.
Laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: -voor ons allen hier in deze kerk in Rome bijeen in geloof rond het Woord en het Brood van de Heer, dat wij ons leven delen met de armen en dit niet zien als een vrijblijvende mogelijkheid, maar als een consequentie van ons christen-zijn.
Laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: -voor de paus, voor de bisschoppen, voor onze bestuurders vragen we wijsheid en inzicht, voor de overledenen vragen we om leven, in het bijzonder bidden wij voor Thea de Wit-Gielen, voor wie wij deze H. Mis opdragen, voor de mensen voor wie alles donker is vragen we Licht.
Laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: -voor Trudy van Koeveringe, die aanstaande dinsdag een zware
hersenoperatie moet ondergaan en voor een spoedig herstel.
Laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.
 
Celebrant:
Heer, wij willen geloven; komt Gij dan ons geloof te hulp. Geef ons de Geest van Christus, zodat wij in alle wisselvalligheden van het leven steeds bereid blijven uw wil te volbrengen.
Dat vragen wij op voorspraak van Maria door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Wie als een God wil leven hier op aarde, ...

Eucharistisch gebed
img016
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img019
img020
Lam Gods
Communie

Communiezang: Lam Gods, dat zo onschuldig, ...
img024
Slotwoord


Wegzending en Zegen
img023
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter en vandaag voor de eerste keer Loreta Leko 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img032Een hartelijk welkom als nieuwe gastvrouw bij de koffie

img025
Antonio 2016
img026
img027
img029
img030
img031
img033
img034

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2