31 maart - Paaswake

    Zalig Pasen    

bluebar
Viering - aanvang 21:00 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste Lezing: Martin Beeres uit Hoevelaken - Utrecht
Tweede Lezing: Hennie Schep
Derde en Vierde Lezing: Jacobien Louwes - Groningen 
Voorbeden: Diaken Kees van Duin
Organist. Sander Evers
Zangers: Exultet gezongen door diaken Kees van Duin 

Vanwege het slechte weer worden de plechtigheden rond de wijding van het vuur en de Paaskaars in de hal van de kerk gehouden.
In de duisternis wordt het Paasvuur ontstoken.
img003
Na de begroeting wordt het vuur gewijd en de Paaskaars gezegend en ontstoken
img001
img004
img002
img005

img006

img007
Daarna wordt het vuur aan ieder doorgegeven

Bij het binnentrekken in de donkere kerk zingt de diaken ( 3 X ): Licht van Christus
Allen antwoorden:  Heer, wij danken U.

Paasjubelzang gezongen door de diaken:
img012
De Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer wordt bewierookt.

Allen:  Laat juichen .....
img015
Paasjubelzang gezongen door de diaken:

Gebed – Dienst van het Woord
Bijbelwake met vijf Lezingen

Lezing 1: Uit het boek Genesis 1,1-2,2  Klik hier...
img013
Tussenzang Psalm 8
Refrein: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam; aller wegen op aarde. ...

Gebed

Lezing 2: Uit het boek Exodus 14,15 -15,1   Klik hier...
img016
Tussenzang:  Lied 568 - Ik wil de Heer zingende prijzen. ...

Gebed

Lezing 3: Uit de profeet Jesaja 54,5-10   Klik hier...
img019
Tussenzang: Zoals een mens zich verheugt ...

Gebed

Glorialofzang

Gebed

Lezing 4: Uit de brief van de H. apostel Paulus aan de Christenen van Rome 6,3-11   Klik hier...

Alleluia

Evangelielezing:
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 16,1-8   Klik hier...
img021
img022
img020
Alleluia

Preek:  Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

Litanie van alle Heiligen
img024Heer, onze God, onze schepper en Vader,
Jezus, Zoon van de levende God,
Heilige Geest, onze Helper,
Heilige, Sterke, onsterfelijke God.
LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS.

God van Abraham, Izaäk en Jacob,
God van Mozes, bevrijder van Israël,
God, levend woord van de profeten,
Heilige, sterke, onsterfelijke God,
LUISTER, HEER, ONTFERM U OVER ONS.

Heilige Maria, moeder van de Heer,
Alle heilige engelen,
Heilige Johannes  de Doper,
Heilige Jozef, behoeder van onze gezinnen.
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Petrus en Andreas,
Heilige Jacobus en Johannes,
Heilige Maria Magdalena,
Alle apostelen en leerlingen van Christus.
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Paulus, apostel van de heidenen,
Heilige Lucas en Barnabas,
Heilige Stefanus en Timoteüs,
Alle heiligen van de jonge Kerk,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Laurentius, patroon van Rome,
Heilige Ignatius en Sebastianus,
Heilige Agnes, Lucia en Caecilia,
Allen die  hun leven gaven voor hun geloof.
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Ambrosius en Augustinus,
Heilige Hiëronymus en Gregorius,
Heilige Athanasius en Basilius,     
Alle heilige Vaders van de Kerk,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Martinus en Patricius,
Heilige patronen van Europa:
Benedictus, Cyrillus en Methodius,
Catharina, Brigitta en Edith Stein.
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Franciscus van Assisië,
Heilige Dominicus en Ignatius,
Heilige Theresia van Avila,
Allen die hun leven aan God hebben gewijd,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Servatius,
Heilige Lambertus en Hubertus,
Alle heilige bisschoppen van Maastricht.
Alle vroege geloofsverkondigers van onze streken,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Willibrordus, patroon van Nederland,
Allen die het geloof predikten onder de Friezen,
Heilige Bonifatius en heilige Radboud,
Alle heilige bisschoppen van Utrecht,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Lidwina, spiegel voor zieken en lijdenden,
Heilige martelaren van Gorcum,
Heilige Petrus Canisius,
Allen die sterk waren in hun geloof,        
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.
                                                     
Zuster Adolphina, martelares in China,
Petrus Donders, apostel van Suriname,
Alle heilige missionarissen uit Nederland,    
Allen die zo getuigden van geloof, hoop en liefde,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Alle heiligen van Nederland,
Zalige Titus Brandsma,
Allen die hun leven gaven voor vrede en gerechtigheid,
Alle heiligen naar wie wij heten,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Wees ons genadig en kom ons bevrijden,
Verlos ons van alle kwaad en van oorlog,
Verlos ons van alle onrecht en geweld,
Heilige, sterke, onsterfelijke God,
LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS.

Verlos ons van honger, pijn en ziekte,
Verlos ons van angst en van twijfel,
Verlos ons van wanhoop en eenzaamheid,
Heilige, sterke, onsterfelijke God,
LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS.

Wij die dorsten naar U, de bron van ons leven,
Zend over ons uw heilige Geest, de vertrooster,
Leid en bewaar ons als uw Kerk,
Heilige, sterke en onsterfelijke God,
LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS.

Zo bidden wij tot U, God onze Vader,
Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
Die met U leeft in de eenheid van de heilige Geest,
Vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid,
LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS.

Wijding van het Doopwater

img025
De Celebrant blaast 3 maal over het Doopwater
img027
en dompelt de Paaskaars 3 maal in het Doopwater.
img026
img029
We hernieuwen onze Doopbelofte

Besprenkeling.
img030
Voorbeden:

Celebrant: De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen.
In dit geloof leggen wij onze gebeden voor aan God onze Vader.

Lector. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader, geef aan uw gelovigen openheid om het nieuwe leven van de Heer te kunnen ontvangen. De Heer staat aan de deur en klopt. Geef dat wij de deur van ons hart openen voor Hem, voor de H. Geest, en ten volle Leven.
Laat ons zingend bidden: Luister Heer, hoor ons gebed.

Lector. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader, wij bidden voor Uw Kerk, voor de paus en voor de bisschoppen, dat zij de vreugde van Pasen in woord en daad over heel de wereld verspreiden.
Laat ons zingend bidden: Luister Heer, hoor ons gebed.

Lector. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader, wij bidden voor alle mensen die moeten delen in het lijden waarin Uw Zoon hen voorging. Geef hen kracht. Dat zij de hoop behouden eens te delen in de volheid van het leven dat Christus ons bracht.
Laat ons zingend bidden: Luister Heer, hoor ons gebed.

Lector. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader, geef dat allen die in de doop met Jezus gestorven en verrezen zijn steeds beter de rijkdom van het Christelijk leven begrijpen en het ook to uitdrukking brengen in het leven van alle dag,
Laat ons zingend bidden: Luister Heer, hoor ons gebed.  

Lector. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Bidden wij voor de Nederlanders die in Rome wonen, voor hen die Rome bezoeken, dat de genade te mogen leven in de nabijheid van Petrus en Paulus, hen tot missionarissen maakt. Dat zij overal ter wereld getuigen van de verrezen Heer.
Laat ons zingend bidden: Luister Heer, hoor ons gebed.

Lector. Deze mis dragen wij op voor: Kelvin-Salgado en voor Farah Jean Julien, voor Luciana Zanuccoli, voor Thea de Wit-Gielen, Pieter Kohnen en voor allen die deel hebben uitgemaakt van de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk.
Laat ons zingend bidden: Luister Heer, hoor ons gebed.

Celebrant: God, wij geloven dat de Heer is verrezen, dat Hij waarlijk is verrezen, tot een gemeenschap gemaakt door de H. Geest, vragen wij U, op voorspraak van Maria, van de H. Petrus, van de H. Paulus, onze gebeden die we uit hebben gesproken, die leven in de stilte van ons hart te verhoren door Christus onze Heer. Amen

Collecte en orgelspel
img033
Gebed over de Gaven

Dienst van de Eucharistie

Het grote dankgebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Voorzang:  Dit is het sacrament van het geloof.
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang:
Voorzangers zingen: Victimae paschali laudes

Allen: Alleluia, wij heffen 't aan:
De Heer is waarlijk opgestaan.
En waar ik ben of waar ik ga,
mijn ziele zingt Alleluia

Slotwoord:  Klik op de balk voor de gesproken tekst ...
img031


Wegzending en Zegen

img032Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Jeanne de Leeuw en Tanja Evers 
In 't winkeltje:   Antonio Schras

img034
img036
img037
Foto's:  Hennie Schep


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon