14 september - Kruisverheffing A

bijbel1 Alle lezingen van 14 september

Feest van de Kruisverheffing A

Eerste Lezing: Uit het boek Numeri 21,4b-9 Van de berg Hor trokken de Israëlieten

in de richting van de Rietzee,
want zij wilden om Edom heentrekken.
Maar onderweg werd het volk ongeduldig.
Het keerde zich tegen God
en tegen Mozes.
"Hebt gij ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn?
Er is geen brood,
er is geen water
en dat minderwaardige eten staat ons tegen."
Toen zond de HEER giftige slangen op het volk af.
Deze beten de Israëlieten
en velen van hen vonden de dood.
Nu kwam het volk naar Mozes en zei:
"Wij hebben gezondigd,
want wij hebben ons tegen de HEER en tegen u gekeerd.
Bid de HEER,
dat Hij die slangen van ons wegneemt."
Toen bad Mozes voor het volk
en de HEER zei tot hem:
"Maak zo’n giftige slang
en zet die op een paal.
Iedereen die gebeten is en er naar opziet,
zal in leven blijven."
Mozes maakte een bronzen slang
en zette die op een paal.
Ieder die door een slang was gebeten
en zijn ogen op de bronzen slang richtte,
bleef in leven.

Tweede Lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 2,6-11
Broeders en zusters,

Hij die bestond in goddelijke majesteit
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.

Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.

En als mens verschenen
heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan een kruis.

Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend
die boven alle namen is.

Opdat bij het noemen van zijn naam
zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde;
en iedere tong zou belijden,
tot eer van God de Vader:
Jezus Christus is de Heer.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 3,13-17 In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:
"Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen;
Tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald,
De Mensenzoon.
En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft
in Hem eeuwig leven zal hebben.
Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered."

Afdrukken E-mail

Archief 2019