6 augustus - Gedaanteverandering van de Heer - jaar A

bijbel1 Alle lezingen van 6 augustus
de Gedaanteverandering van de Heer.
Eerste lezing
Uit de profeet Daniel: 7,9-10.13-14

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst, en een hoogbejaarde zich neerzetten.
Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem.
Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend. In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken en stammen en talen brachten hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat; zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.

Tweede lezing
Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus 1, 16-19

Dierbaren, toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden,
beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister.
Want Hij heeft van God de Vader een en verheerlijking ontvangen toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werk:
‘Deze is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb’.
En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag.

Evangelie
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs: 17, 1-9

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes
met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was.
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante.
Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem.
Petrus zei daarop tegen Jezus: `Heer, het is maar goed dat wij hier zijn.
Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’
Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte,
en opeens klonk er een stem uit die wolk: `Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.
Luister naar Hem.’ Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond
en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
`Sta op en wees niet bang.’ Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen.
Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: `Vertel niemand van dit visioen
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.’

Afdrukken E-mail