29 januari - 4de Zondag door het jaar A

bijbel1 Alle lezingen van de

4de Zondag door het jaar A

Eerste lezing: Uit de Profeet Sefanja 2,3; 3,12-13)

Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden naleeft;
zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed!
Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer.
Dan laat ik bij u alleen nog over een ootmoedig, bescheiden volk,
dat zijn toevlucht vindt bij de Naam van de Heer:
de rest van Israël. Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken;
in hun mond is geen tong, die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,26-31

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters, denkt aan uw eigen roeping. Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd,
niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is,
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is,
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen;
wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend,
heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet te doen wat iets is,
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.
Dank zij Hem zijt Gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat:
“Als iemand roemen, laat hem roemen op de Heer.”

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 5, 1-12a

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet,
kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
“Zalig zijn de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid want hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil.
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.”

Afdrukken E-mail