Lezingen 2018

27 mei - Drievuldigheids-Zondag

Bentlage 6
B - JAAR

Alle lezingen van

Drievuldigheids-Zondag

Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium 4,32-34.39-40

Mozes sprak tot het volk en zei:
“Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan
vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep.
Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere:
is er ooit zo iets groots gebeurd
of is er ooit iets dergelijks gehoord?
Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals gij
en daarbij het leven behouden?
Of heeft ooit een God gepoogd
uit een ander volk u te komen uitkiezen door beproevingen,
door tekenen en wonderen,
door oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm,
door grote, schrikwekkende daden,
zoals de HEER uw God
die voor uw ogen in Egypte heeft verricht?
Erken dan heden en prent het in uw hart:
de HEER is God
in de hemel boven en op de aarde beneden;
er is geen ander.
Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn
en lang leven op de grond die de HEER uw God u voor altijd schenkt.”

Tweede lezing:
Uit de brief van de heiloige apostel Paulus aan de Christenen van Rome 8,14-17

Broeders en zusters,

Allen die zich laten leiden door de Geest van God
zijn kinderen van God.
De Geest die gij ontvangen hebt is er niet een van slaafsheid
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen:
“Abba, Vader!”
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest
dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn
dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God, tezamen met Christus,
daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

Evangelie:
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 28,16-20

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen
wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen:
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus
en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen
in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en leert hun
te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u
alle dagen
tot aan de voleinding der wereld.”


Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)