Lezingen 2018

6 mei - 6de Zondag van Pasen

Bentlage 6
B - JAAR

Alle lezingen van de

6de Zondag van Pasen


Eerste Lezing: Uit de handelingen der apostelen  10,25-26.34-35.44-48

Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet
en eerde hem met een voetval.
Maar Petrus deed hem opstaan en zei:
“Sta op,
ik ben ook maar een mens.”
Petrus nam het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet
Hem welgevallig is.”
Bijbel 13Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,
kwam de heilige Geest plotseling neer
op allen die naar de toespraak luisterden.
De gelovigen uit de besnijdenis
die met Petrus meegekomen waren
stonden verbaasd dat ook over de heidenen
de gave van de heilige Geest was uitgestort;
want zij hoorden hen talen spreken
en God verheerlijken.
Toen zei Petrus:
“Kan iemand nog het water weigeren,
zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden
die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?”
En hij beval hen te dopen
in de naam van Jezus Christus.
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

 
Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 4,7-10

Vrienden,
laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet
want God is liefde.
En de liefde die God is
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

 
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 15,9-17

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad
zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde.
Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden
in zijn liefde blijf.
Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
Bijbel 12Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.

Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)