Lezingen 2016

18 december - 4de Zondag van de Advent (A)

advent4

A - JAAR

Alle lezingen van de

4de Zondag van de Advent


Eerste lezing:
Uit de Profeet Jesaja 7,10-14

In die dagen sprak Jesaja tot Achaz:
"Vraag de HEER uw God om een teken,
hetzij hoog in de hemel of diep in de hel.”
Maar Achaz antwoordde:
"Ik vraag niet om een teken.
Ik wil de HEER niet op de proef stellen.”
En Jesaja sprak:
"Luister dan, huis van David,
is het u niet genoeg mensen te ergeren,
dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn?
Daarom geeft de HEER u ook ongevraagd een teken:
Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren,
en zij zal hem noemen: "Immanuël": "God met ons".

Tweede lezing:
Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 1,1-7

Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus,
door Gods roeping apostel,
bestemd voor de dienst van het evangelie,
dat God eertijds door zijn profeten
in de heilige schriften heeft aangekondigd.
Het is de boodschap over zijn Zoon,
die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,
die naar de heilige Geest
is aangewezen als Zoon van God
door Gods machtige daad,
door zijn opstanding uit de doden,
Jezus Christus onze Heer.

Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen,
om ter ere van zijn naam
onder alle volken
mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof.
Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God
tot de gemeenschap van Jezus Christus.
Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome:
God heeft u lief
en riep u tot zijn heilige gemeente.
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Evangelie:
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 1,18-24

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze.
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef,
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak:
"Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
"Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen
en men zal Hem de naam Immanuël geven."
Dat is in vertaling:
God met ons.

Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had
en nam zijn vrouw tot zich.

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon