Juni 2018

10 juni - 10de Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img002
img003
img004
img005bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. George Dölle uit Herten - Limburg
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Marcella Walraven uit Amersfoort - Utrecht
Tweede lezing: Paulien Flinkerbusch uit Leusden - Utrecht
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C., Jacob Winter, Carine Woltring en Zr Elly van Dijk fdnsc. 

Intrede:  
img006
Intredezang:  De vreugde voert ons naar dit huis waar 't Woord aan ons geschiedt. ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img007
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit het boek Genesis 3,9-15 .
img009
Nadat Adam van de boom gegeten had, riep de Heer God de mens en vroeg hem:
"Waar zijt gij?" Hij antwoordde "Ik hoorde uw donder in de tuin en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen."
Maar Hij zei: "Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt? Hebt ge soms gegeten van de boom die Ik u verboden heb?"
De mens antwoordde: "De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt zij heeft mij van die boom gegeven en toen heb ik gegeten."
Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: "Hoe hebt gij dat kunnen doen?" De vrouw zei: "De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten."
De Heer God zei toen tot de slang: "Omdat ge dit gedaan hebt zijt gij vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten!
Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten, alle dagen van uw leven! Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare.
Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel!"

Psalm na de 1ste lezing:  Ps. 34

Refrein: Ervaart het, ziet: mild is de Heer.

Tweede lezing:  Uit de 2de brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen van Korinte 4,13 – 5,1 .
img010
Broeders en zusters,

BijbelboekzevenWij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt: "Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken."
Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken om ons tot zich te voeren, samen met u.
Want alles gebeurt voor u: de genade moet zich in velen vermenigvuldigen zodat steeds meer mensen dank brengen aan God, tot eer van zijn naam.
Neen, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag.
De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijddurende volheid van glorie.
Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig.
Wij weten het immers: als de tent die onze aardse woning is wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img012De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie.  Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Spreek Heer, uw dienaar luistert,
want uw woorden, zijn woorden van eeuwig leven.

img012
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 3,20-35 .

In die tijd ging Jezus naar huis en weer stroomde zoveel volk samen dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten.
Toen zijn verwanten dit hoorden trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.
De schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren zeiden dat Beëlzebub in Hem huisde en dat Hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef.
Hij riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen: "Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven?
Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is zal dat huis geen stand kunnen houden.
En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen.
Bovendien, niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven als hij niet eerst die sterke heeft gebonden.
Dan pas kan hij zijn huis leeghalen. Voorwaar, Ik zeg u: alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben,
maar als iemand lastert tegen de heilige Geest krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde."
Dit omdat zij gezegd hadden: er huist een onreine geest in Hem.
Eens kwamen zijn moeder en zijn broeders, en terwijl zij buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: "Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U." Hij gaf hun ten antwoord:
"Wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders?" En terwijl Hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten zei Hij: "Ziehier mijn moeder en mijn broeders.
Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen."

Acclamatie ná het Evangelie:
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God,
te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.


Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....


img013
Geloofsbelijdenis:
img014
Voorbeden:
Celebrant: vertrouwend op de beloften van God, durven wij tot Hem te bidden, op voorspraak van Maria en van Jezus.
img015
Lector: - voor de paus, de bisschoppen, priesters en diakens, dat zij in Woord en daad verkondigers zijn van de verlossing en redding door Christus;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

-voor de jeugd, dat zij in hun kritiek op de fouten van de oudere generaties ook de goedbedoelde pogingen waardeert;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

-voor Joost, Tiziana, voor hun kinderen Nicole en Isabel, die zo lang onze kerk mede gedragen hebben. Dat wij met hen dankbaar terugkijken op deze periode. Bidden wij om moed en vertrouwen in hun nieuwe levensfase in Milaan. Blijf hen nabij Vader, Zoon en heilige Geest en geef hen steeds de openheid hun weg met U te gaan;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

- voor ons hier samen in Rome. Dat we ons laten aanspreken door de geloofsgetuigenissen van de eeuwen door en dat wij op onze beurt sprekende getuigen zijn van waarachtig Christelijk leven;
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

- voor mijn zus Maud, die vandaag jarig is en voor kracht en herstel van haar ziekte.
Bidden wij ook voor Marlies Grol
en voor Bart die vandaag zijn 50 jarig priesterfeest viert
en voor Hans en Hille die 40 jaar huwelijk vieren, wij vragen om Gods zegen.
En wij bidden speciaal voor Anny Groenewegen - Elias
Allen: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Celebrant: Goede Vader, alles wat wij zijn en hebben komt uiteindelijk van U. Sterk ons vertrouwen en geef ons de kracht te blijven arbeiden aan een betere wereld die eens bij U haar voltooiing zal vinden. Dat vragen wij U door Christus Uw Zoon. Amen

Dienst van de Eucharistie
De altaartafel wordt in gereedheid gebracht
img016

Offerandezang: Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan; ...

Eucharistisch gebed
img017
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img020img019Lam Gods
Communie

Communiezang:  Zolang er mensen zijn op aarde, ...
img008

Slotwoord: klik op de balk voor de gesproken tekst....

img021 img022
img023 img024
img025 img028
img027 img026

Joost zat voorlopig voor het laatst achter het orgel er waren toespraken en geschenkjes als afscheid en dank.
img001
Wegzending en Zegen
img029
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img030

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen en Loreta Leko 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

Bij de koffie was er lekkernij uit Nederland, speculaasjes en stroopwafels, daarna was er ook spumante !

img031
img032
img033
img034
img036

img037
img038
img039
img040

img041

img042

img047

img048

img044

img045

img049

img050

img043
img046
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon