Juni 2018

3 juni - Sacramentsdag

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk
img001 img004
img002 img003

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Hans Hoogeveen
Tweede lezing: Sijtze Kuurstra uit Leeuwarden - Friesland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C., E.P.Tiemen Brouwer O.P. en Carine Woltring 

Intrede:  
img005
Intredezang: Refrein: Neemt Gods woord met hart en mond, ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img008
Kyrie

img009
Glorialofzang:  (Lourdes)  Gloria in exelsis Deo.
Refrein:
Gloria, gloria in exelsis Deo.
gloria, gloria in exelsis Deo.

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit het boek Exodus 24,3-8
img010
In die dagen stelde Mozes het volk in kennis
van alle woorden en bepalingen van de HEER.
Eenstemmig betuigde het volk:
“Alle woorden die de HEER tot ons gesproken heeft
zullen wij onderhouden.”
Daarop stelde Mozes alle woorden van de HEER op schrift.
De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar
en stelde twaalf wijstenen op,
naar de twaalf stammen van Israël.
Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht
stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de HEER.
Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen
terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar.
Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk.
En zij verzekerden:
“Alles wat de HEER zegt zullen wij doen en ter harte nemen.”
Vervolgens nam Mozes het bloed,
sprenkelde dat over het volk en sprak:
“Dit is het bloed van het verbond dat de HEER,
op grond van al deze woorden, met u sluit.”

Psalm na de eerste Lezing Ps.145 Vers 10-11. 15-18
Refrein: Aller ogen wachten:
op U die het voedsel geeft, altijd weder.

Tweede lezing:  Uit de brief aan de Hebreeën 9,11-15
img012
Broeders en zusters,

Nu is Christus gekomen,
de hogepriester van het waarachtige heil.
De tent van zijn priesterschap
is groter en volmaakter dan de vorige;
ze is niet gemaakt door mensenhand,
dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,
niet dat van bokken en kalveren.
Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd
en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.
Want als het bloed van bokken en stieren
en de gesprenkelde as van een vaars
de verontreinigden kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden,
hoeveel groter is dan de kracht van Christus” bloed!
Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd,
een smetteloos offer
dat onze ziel zuivert van dode werken
om de levende God te eren.

En daarom is Hij middelaar van een nieuw verbond:
er heeft een sterven plaatsgehad
dat bevrijding brengt van de zonden
die onder het eerste verbond zijn bedreven;
nu kunnen zij die door God geroepen zijn
het erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd.
Geeft niet de beker der zegeningen, die wij zegenen,
gemeenschap met het bloed van Christus?
Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het lichaam van Christus?
Omdat het brood één is,
vormen wij allen één lichaam,
want allen hebben wij deel aan het ene brood.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img013De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

img014Alleluia vóór het H. Evangelie
Refrein: Halleluja, halleluja!
Voorzang: Ik ben het levend Brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Wie van dit Brood eet, zal leven in eeuwigheid. Refrein:

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 14,12-16; 22-26

Op de eerste dag van het ongedesemde brood,
de dag waarop men het paaslam slacht,
zeiden zijn leerlingen tot Jezus:
“Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen
zodat Gij het paasmaal kunt houden?”
Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:
“Gaat naar de stad
en daar zult ge een man tegenkomen
die een kruik draagt;
volgt hem
en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat:
De Meester laat vragen:
Waar is de zaal voor Mij,
waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden?
Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien
met rustbedden en van al het nodige voorzien;
maakt daar alles voor ons klaar.”
De leerlingen vertrokken,
gingen de stad binnen,
vonden alles zoals Hij het hun gezegd had
en maakten het paasmaal gereed.
Onder de maaltijd nam Jezus brood,
sprak de zegen uit,
brak het en gaf het hun, met de woorden:
“Neemt,
dit is mijn Lichaam.”
Daarna nam Hij de beker
en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe
en zij dronken allen daaruit.
En Hij sprak tot hen:
“Dit is mijn Bloed van het Verbond,
dat vergoten wordt voor velen.
Voorwaar, Ik zeg u:
Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt
tot op de dag waarop Ik het, nieuw,
zal drinken in het Koninkrijk van God.”
Nadat zij de lofzang gezongen hadden
gingen zij naar de Olijfberg.

Acclamatie ná het Evangelie:
Uw woord is waarheid, Heer.
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....

img015
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:

Celebrant: Op deze feestdag bidden wij vanuit onze ziel met verrouwen tot de Vader door Christus.

img016
Lector: Vader in de Hemel, geef dat wij ons verwonderen over de aanwezigheid van Jezus Christus in het sacrament van de Eucharistie, opdat wij met U verbonden blijven en niet ten prooi vallen aan heb- en genotzucht, aan roem en macht.
Allen: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Lector: Vader in de hemel, geef dat onze samenleving ruimte blijft geven om onze Godsdienst te beoefenen, opdat het leven van mensen rijk mag zijn door vrij te leven voor God en niet ten prooi valt aan materialisme en verdeeldheid.
Allen: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Lector: Vader in de hemel, geef ons een heilige eerbied voor het sacrament van de Eucharistie,
opdat wij kunnen leven in ontvankelijkheid en van U de genezing van de zonden mogen ontvangen en de kracht krijgen om dienstbaar in het leven te staan.
Allen: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Lector: Vader in de hemel, wij bidden voor de pelgrims, voor de bezoekers aan Rome, voor de zieken, de armen… wees hen nabij in de Eucharistie en in ons die door U naar hen gezonden zijn.
Allen: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Lector: Vader in de hemel, deze Heilige Mis dragen wij aan u op voor het geestelijk welzijn van onze parochie.
Allen: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

Celebrant: Vader in de hemel, Jezus Christus brengt ons samen in deze Eucharistie, Hij is onze gastheer, wij loven, prijzen en danken U, wij vragen U onze gebeden te verhoren, wij vragen het in de kracht van de heilige Geest door Christus onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Refrein: Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood gebroken voor ons heil. 

en de altaartafel wordt in gereedheid gebracht.
img017
img018
Eucharistisch gebed
img019
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img020
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img021
Lam Gods

Communie
img022
img023
Communiezang:  Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. ...
img011

Wegzending met Zegen en slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...

img024 img025

Oorkondes: Wilhelmina en Rien van de Graaf uit Nistelrode - Noord-Brabant, zijn in ongeveer 3 maanden vanuit Nederland te voet naar Rome gekomen

img026 img027
img028 img029

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag en Loreta Leko
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img034

Antonio 2016
img030

img032
img033
img031
img035
img037
img038
img039
img040

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon