Juli 2018

15 juli - 15de Zondag door het jaar

Rene   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img002
img003bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Ds. Marie Louise Dutilh uit Den Haag - Zuid-Holland
Tweede lezing: Ruud Verspeek uit Rotterdam - Zuid-Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc, Jacob Winter 

Intrede:  
img004
Intredezang: Wilt heden nu treden voor God, den Here, ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...

img005
Kyrie
Gloriazang: Zingt van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen: ...

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de profeet Amos 7,12-15
img006In die tijd zei Amásja (de priester van Betel) tot Amos:
“Ziener, u moet maken dat u wegkomt!
Verdwijn naar Juda
en verdien daar uw brood maar met profeteren!
Hier in Betel moogt ge niet meer profeteren
want dit heiligdom is van de koning
en dit gebouw van het rijk.”
Amos gaf Amásja ten antwoord:
“Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde,
ik ben veehouder en vijgenkweker.
Maar de HEER heeft mij achter mijn beesten weggehaald
en het is de HEER die mij gezegd heeft:
Trek als profeet naar mijn volk Israël.”

Psalm na de Eerste Lezing:       Psalm 85
img007Refrein: Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.

img001
Tweede lezing:  Uit de brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Efeze 1,3-14
img008Broeders en zusters,

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.
Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed,
de vergiffenis der zonden
dank zij de rijkdom van zijn genade.
Die heeft Hij ons meegedeeld
als een overvloed van wijsheid en inzicht.
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen
ter verwezenlijking van de volheid der tijden:
het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen,
alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem.
Bijbel 15In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen,
daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem
die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid,
wij, die reeds tevoren onze hoop
op de Christus hadden gebouwd.
In Christus zijt ook gij,
nadat gij het woord der waarheid,
het evangelie van uw heil hebt aanhoord,
in Hem zijt ook gij
tot het geloof gekomen,
verzegeld met de heilige Geest der belofte
die het onderpand is van onze erfenis,
tot verlossing van Gods eigen volk
en tot lof van zijn heerlijkheid.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img009De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie.  Alleluia
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja!
Voorzang: Ik ben de weg, de waarheid en het leven;
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.  Refrein:
img010
Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 6,7-13

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich
en begon hen twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun de macht over de onreine geesten
en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok:
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
“Wel moogt ge sandalen dragen,
maar trekt geen dubbele kleding aan.”
Hij zei verder:
“Als ge ergens een huis binnengaat,
blijft daar tot ge weer afreist.
En is er een plaats waar men u niet ontvangt
en niet naar u luistert,
gaat daar dan weg
en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.”
Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit,
zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....

img012
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden: 

Celebrant: omdat Jezus in staat is mee te voelen met onze zwakheid kunnen wij ons, in Hem, vol vertrouwen wenden tot de Vader en bidden:

img012
Lector -voor de priesters in de Kerk, dat zij steeds bereid blijven gebroken brood te zijn tot vreugde van velen;
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor mensen met een splinter in hun hart, de mentaal gehandicapten en zwakzinnigen, dat hun bestaan voor ons een oproep mag zijn tot offervaardigheid en groot geduld;
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor ons, gelovigen rond de Friezenkerk en bezoekers overal vandaan, dat ieder van ons moedig en met vertrouwen onze taak in kerk en samenleving volbrengt tot welzijn van allen en tot lof van Gods heerlijkheid;
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor onze zieken. speciaal voor Hans Zwinkels, die een hartoperatie moet ondergaan, voor een goed verloop en sterkte, voor de rouwenden, voor onze overledenen, in het bijzonder voor Thea de Wit - Gielen waarvoor wij deze H. Mis opdragen, dat er voor allen leven mag zijn.
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: Hemelse Vader, in Jezus hebt Gij ons gezegend met een overvloed van gaven. Wij zijn Uw kinderen, Uw mensenvolk op aarde. Geef ons op voorspraak van Maria nu dan ook wat wij U vragen en weest Gij onze vreugde vandaag en tot in eeuwigheid.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: ...

Eucharistisch gebed
img013
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img014
Lam Gods
Communie

img015
Communiezang: 
Refrein: Gij zelf zijt, Heer, het levend brood gebroken voor ons heil.
De band die ons tezamen houdt, Gij die verrezen zijt. ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...

img016
img017Truus en Jan ten Bergen uit Obdam - Noord-Holland ontvangen de Oorkonde en Pelgrimzegen.
Zij zijn in ongeveer 3 maanden lopend naar Rome gekomen.

Wegzending en Zegen
img018
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img019

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img020img021

Dan nog even de felicitaties en een foto met de Rector en Diaken als speciale herinnering.

bluebar


Na de viering

Vandaag bij de koffie:   Henrica van Velzen

img025
img022
img024
img027
img028
img029
img030
img031
En na de koffie een plekje zoeken onder aan de trap van de Friezenkerk om de Zegen van paus franciscus te kunnen ontvangen.
img032
img033
img034
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)