Juli 2018

29 juli - 17de Zondag door het jaar

 René Zomer   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001img002bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Anna Tjalsma uit Leeuwarden - Friesland
Tweede lezing: René van Hees
Voorbeden: Teresa Murkens 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc, Carine Woltring en E.P. Tiemen Brouwer O.P. 

Intrede:  

Intredezang:  De vreugde voert ons naar dit huis waar 't woord aan ons geschiedt. ...
img004

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img003

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het tweede boek der Koningen 4, 42-44
img005
In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salísa.
In zijn tas bracht hij voor de man Gods
als eerstelingen
twintig gerstebroden en wat vers koren mee.
Elisa zei:
“Geef dit te eten aan de mannen.”
Zijn dienaar antwoordde:
“Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?”
Maar hij herhaalde:
“Geef het de mannen te eten.
Want zo spreekt de HEER:
zij zullen eten en overhouden.”
Nu zette hij het de mannen voor.
Zij aten en hielden nog over
zoals de HEER gezegd had.

img006
Psalm na de Eerste Lezing Ps.145
img007Refrein: Aller ogen wachten: op U die het voedsel geeft, altijd weder.

Tweede lezing: Uit de brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Efeze 4,1-6
img008
Broeders en zusters,

Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang:
leidt een leven dat beantwoordt
aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,
liefdevol elkaar verdragend.
Beijvert u
de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede:
één lichaam en één Geest,
zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop,
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God, en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img009De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Refrein: Halleluja, halleluja!
Voorzang: Ik ben het levend Brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Wie van dit Brood eet, zal leven in eeuwigheid. Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,1-15

In die tijd begaf Jezus zich
naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias.
Een grote menigte volgde Hem
omdat zij de tekenen zagen die Hij aan de zieken deed.
Jezus ging de berg op
en zette zich daar met zijn leerlingen neer.
Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.
Toen Jezus zijn ogen opsloeg
en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam
vroeg Hij aan Filippus:
“Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?”
- Dit zeide Hij om hen op de proef te stellen,
want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. -
Filippus antwoordde Hem:
“Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen
dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig.”
Een van de leerlingen,
Andreas, de broer van Simon Petrus,
merkte op:
“Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen,
maar wat betekent dat voor zo'n aantal?”
Jezus echter zei:
“Laat de mensen gaan zitten.”
Er was daar namelijk veel gras.
Zij gingen dan zitten;
het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend.
Toen nam Jezus de broden
en na het dankgebed gesproken te hebben
liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten,
alsmede de vissen, zoveel men maar wilde.
Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen:
“Haalt nu de overgebleven brokken op
om niets verloren te laten gaan.”
Zij haalden ze op
en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken,
welke door de mensen na het eten overgelaten waren.
Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan zeiden ze:
“Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen.”
Daar Jezus begreep
dat zij zich van Hem meester wilden maken
om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen,
trok Hij zich weer in het gebergte terug,
geheel alleen.

img010
Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe , U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img012
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
img013
Celebrant: God heeft aandacht voor de honger van ieder mensenhart. Hij is ook bereid onze honger te stillen als wij met aandrang bidden…

Lector: -voor de paus en de bisschoppen in de Kerk, dat hun eerste zorg blijft de eenheid tussen christelijke geloofsgemeenschappen te bevorderen door de band van de vrede;
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: -voor de ouders die machteloos staan tegenover de honger, de vervreemding van hun kinderen, dat hun verbijstering geen wanhoop wordt en dat wij met Gods hulp met hen wegen vinden om hun honger te helpen stillen en vervreemding om te zetten in gemeenschapszin;
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: -voor hen die als zoekende mensen hier in onze Friezenkerk zijn gekomen, dat zij zich welkom weten, dat zij hier ervaren dat er ruimte is om antwoorden te vinden op hun diepste vragen;
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: -voor de zieken, voor de armen, voor de vreemdelingen, voor de weduwen en voor de wezen, voor de overledenen, we denken in het bijzonder aan Thea de Wit-Gielen, voor wie we deze H. Mis opdragen, dat allen met U mogen leven en mogen delen in Uw overvloed.
Allen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: Hemelse Vader, Gij geeft ons meer dan wij verlangen als wij echt honger hebben naar U. Wil dan ons deemoedig bidden aanhoren en ons de overvloed schenken van uw barmhartigheid op voorspraak van Maria, door Christus Jezus, onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
Zeven was voldoende  vijf en twee,
zeven was voldoende voor vijf duizend
op de heuvels langs de zee.

Eucharistisch gebed
img014
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img015
Lam Gods
Communie

Communiezang: 
Refrein: Gij zelf zijt, Heer, het levend brood gebroken voor ons heil.
De band die ons tezamen bindt, Gij die verrezen zijt.

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
img012
Wegzending en Zegen
img016

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img017

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:   Yvonne Winter

img022img026
img018
img019
img020
img027img028
img030
img024img021
img025
img029


Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)