22 juli - 16de Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001img002

img003img004bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur
Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Clara Broeders uit Boxtel - Noord-Brabant
Tweede lezing: Lavrien Broeders uit Boxtel - Noord-Brabant
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc, Carine Woltring, E.P. Tiemen Brouwer O.P.
en Jacob Winter

Intrede:  
img005
Intredezang: Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img006
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de profeet Jeremia 23,1-6
img007
Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde
omkomen en verloren lopen - godsspraak van de HEER -.
Daarom zegt de HEER, Israëls God, tot de herders
die mijn volk weiden:
Door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen
en uiteengedreven; ge hebt er niet op gelet.
Maar Ik let wel op u om al uw misdaden
- godsspraak van de HEER -.
Zelf breng Ik de overgebleven schapen bijeen
uit alle landen waarheen Ik ze heb verdreven.
Ik breng ze terug naar hun weiden,
ze worden weer vruchtbaar en talrijk.
Dan stel Ik herders over hen aan,
die hen werkelijk weiden.
Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn,
geen van hen wordt nog vermist,
- godsspraak van de HEER -.
Geloof Mij, de tijd komt
- godsspraak van de HEER -
dat Ik een wettige afstammeling van David doe opstaan.
hij zal hen met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
In zijn tijd wordt Juda bevrijd,
leeft Israël veilig.
En dit is de naam die men Hem geeft:
de HEER, onze gerechtigheid.

img008
Psalm na de Eerste Lezing: Psalm 23
Refrein: Want mijn Herder is de Heer;
nooit zal er mij iets ontbreken.

Tweede lezing:  Uit de brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Efeze 2,13-18
img009
Broeders en zusters,

Door het bloed van Christus zijt gij echter,
die eertijds veraf waart,
thans in Christus Jezus dichtbij gekomen.
Want Hij is onze Vrede,
Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,
en de scheidingsmuur heeft neergehaald
door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen,
namelijk de wet der geboden met haar verordeningen.
Hij heeft vrede gesticht
door in zijn persoon uit de twee, één nieuwe Mens te scheppen,
en die beiden in één lichaam met God te verzoenen
door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
En Hij is gekomen
en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart
en vrede aan hen die dichtbij waren.
Want in Hem hebben wij beiden in één Geest
toegang tot de Vader.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img010De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie.  Alluluia
img012
Refrein: halleluja, halleluja, halleluja,  halleluja.
Voorzang: Ik ben de goede Herder.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.  Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 6, 30-34

In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus
en brachten Hem verslag uit
over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.
Daarop sprak Hij tot hen:
“Komt nu eens zelf mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en rust daar wat uit.”
Want wegens de talrijke gaande en komende mensen
hadden zij zelfs geen tijd om te eten.
Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging;
uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen
en ze waren er nog eerder dan zij.
Toen Jezus aan land ging
zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij voelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang. U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img012
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:

Celebrant: De Heer is als een Herder. Bij Hem komen we nooit iets tekort. Daarom kunnen wij tot Hem bidden:

img034Lector: -voor de eenheid onder de christenen, dat het geloof in dezelfde Heer Jezus sterker mag zijn dan de verschillende in opvatting en gewoonte;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

-voor de verlaten en eenzame kinderen, dat zij een echt thuis vinden en er liefde en warmte ervaren;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

-voor ons hier in de Friezenkerk bijeen, uit alle delen van Nederland en daarbuiten, uit allerlei christelijke tradities, dat we niet alleen op onszelf en op onze opvattingen gericht zijn, maar dat we aandacht voor elkaar krijgen en groeien naar de eenheid die Christus heeft gewild;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

-voor de noden in de wereld; voor dat wat ons persoonlijk bezig houdt; voor de pelgrims; voor de gezagdragers in Kerk en wereld; voor onze overleden broeders en zusters, vandaag in het bijzonder voor Thea de Wit-Gielen, waarvoor wij deze H. Mis opdragen. Dat God met ons is in leven en sterven en tot over de dood heen;
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Celebrant: Heer onze God, het is uw wil dat wij in eenheid en vrede leven. Daarom hebt Gij uw Zoon gezonden.
Geef, dat op voorspraak van Maria, Zijn rijk van vrede en liefde groeit, hier en nu en tot in de eeuwen der eeuwen.

Dienst van de Eucharistie
img014

img015
Offerandezang: Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, ...

Eucharistisch gebed
img016
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

img017img018Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img019
Lam Gods
Communie

Communiezang:  U kennen, uit en tot U leven, ...
img020
Slotgebed

img021img022Een Oorkonde en de Pelgrimzegen is er voor;
Het echtpaar Marcel van Bommel en Margriet Tomlow uit Pijnacker - Zuid-Holland,
zij zijn in 50 dagen van Zwitserland naar Rome gelopen.
Wim Westinga uit Wenum Wiesel - Gelderland,
hij is in ruim 3 maanden van Nederland naar Rome gelopen.
:
Wegzending en Zegen
img023
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img025

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
img024

Vandaag   Bij de koffie:  Yvonne Winter 

img028
img027
img029
img030
img031
img032
img033
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)