8 juli - 14de Zondag door het jaar

09.Peter Historie   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Peter Hemmes
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Dhr. Sven Muller uit Hellevoetsluis - Zuid-Holland
Tweede lezing: Mevrouw Dagmar Bol uit Kwintsheul - Zuid-Holland
Evangelie en voorbeden: Diaken Kees van Duin 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet OSC
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Jacob Winter, E.P. Piet Cuijpers SDS en Carine Woltring. 

Intrede:  
img001
Intredezang: Dit huis gereinigd en versierd, waar Gods gemeente bruiloft viert, ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 

img002

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de profeet Ezechiël 2,2-5
img003
In die dagen kwam de Geest over mij en sprak tot mij.
Hij deed mij recht overeind staan
en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak.
Hij zei: “Mensenzoon, Ik zend u tot de kinderen van Israël,
tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet;
zij en hun voorvaderen
hebben opstand tegen Mij gepleegd
tot op deze dag toe.
Het is een nukkig en weerbarstig volk.
Tot hen zend Ik u en u zult tot hen zeggen:
Zo spreekt God de HEER.
En of zij nu luisteren of niet - het is een opstandig volk -
zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.”

Psalm na de Eerste Lezing: Ps. 18
Refrein: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. ...

Tweede lezing: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 12,7b-10
img005
Broeders en zusters,

Er is - want anders zouden die buitengewone openbaringen
mij verwaand kunnen maken -
er is een doren in mijn vlees gestoken,
als een bode van satan die mij moet afranselen.
Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen
dat hij van mij zou weggaan.
Maar Hij antwoordde mij:
“Je hebt genoeg aan mijn genade.
Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.”
Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden.
Dan zal de kracht van Christus in mij wonen.
Daarom lijd ik om Christus’ wil gaarne
zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid.
Want als ik zwak ben,
dan ben ik sterk. 

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Alleluia
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. Refrein:

img006
Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 6,1-6

In die tijd ging Jezus vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven
en zijn leerlingen gingen met Hem mee.
Toen het sabbat was begon Hij te onderrichten in de synagoge.
De talrijke toehoorders vroegen verbaasd:
“Waar heeft Hij dat vandaan?
En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is?
En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten?
Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria
en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon?
En wonen zijn zusters niet hier bij ons?”
En zij namen er aanstoot aan.
Maar Jezus sprak tot hen:
“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad,
bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.”
Hij kon geen enkel wonder doen,
behalve dat Hij een klein aantal zieken genas
die Hij de handen oplegde.
Hij stond verwonderd over hun ongeloof.
Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek,
waar Hij onderricht gaf. 

Acclamatie na het Evangelie
God heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend
die boven alle namen is:   Jezus Christus is de Heer !

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....

img007
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
img008
Celebrant: Laat ons bidden, broeders en zusters, tot God onze Vader, die ons sterk maakt, ook al zijn wij zwak:

Lector -voor de paus, de bisschoppen en de priesters, dat hun profetisch woord gehoor vindt bij alle mensen van goede wil;
laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor ouders en opvoeders, dat zij eerbiedig en zonder eigen belang de jeugd begeleiden bij het volwassen worden;
laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor ons hier bij elkaar in de Friezenkerk, dat wij ons ervan bewust zijn dat ons leven een pelgrimstocht is naar het huis van de Vader,
dat wij onderweg oog hebben voor de ontmoetingen die ons toevallen,
dat we de profetische tekenen begrijpen en dat we de profetische woorden die voor ons bedoeld zijn verstaan;
laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor de zieken, voor de mensen aan de rand van de samenleving, dat we voor hen zorgen en van hen leren;
laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector -voor onze overledenen, dat hun levensgetuigenis tot ons blijft spreken,
dat wij het vruchtbaar doen zijn in ons leven, met name voor Dolly van Mierlo die 8 jaar geleden is overleden
en in het bijzonder bidden wij voor Thea de Wit-Gielen, voor wij deze H. Mis opdragen;
laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: Goede Vader, aanhoor, op voorspraak van Maria, onze gebeden en kom onze kleinheid te hulp.
Doe ons meer leven vanuit kracht van Jezus Christus uw Zoon en onze Heer

Dienst van de Eucharistie
img010

Offerandezang: God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne ...

Eucharistisch gebed
img012

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

img013
Lam Gods
Communie

Communiezang:
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...


img009
De Pelgrims ontvangen hun Oorkonde en de Pelgrimzegen.
img014
img017
img015
Wegzending en Zegen
img016
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img019

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

img018
bluebar

Na de viering

Bij de koffie:                 Linda Langeslag en Loes van Velzen

img020
img021
img022
img023
img024
Foto's:  Peter Hemmes


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)