Juli 2014

13 juli - 15de Zondag door het jaar

15de ZONDAG DOOR HET JAAR
Rome 13 juli 2014

Of het weertype van zondag: flinke regenbuien, geënsceneerd was om het vruchtbare levenswater van het Evangelie te illustreren, weet ik niet.
Het 'hielp' wel om veel kerkgangers ervan te weerhouden regenachtig Rome te trotseren, ook al weten we dat velen op vakantie zijn. Er werden geen groepen gemeld, wel 3 fietsers, ieder onafhankelijk van de ander, twee van hen vormden een echtpaar. Dus Lidy Peters van de KRO/RKK had haar handen vol aan de video opnamen van de pelgrimerende fietsers voor een binnenkort te plaatsen documentaire over pelgrims. Het weer klaarde op en veel van onze gasten vulden het S.Pietersplein verder aan, waar Paus Franciscus de zegen uitsprak.
bluebar

Vooraf: 10:00 uur

09.Peter-Historie Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  Peter Hemmes

Klik hier voor meer informatie. . . . .

Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P., rector Friezenkerk
Diaken/predikant E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Liesbeth Tavanti
Tweede lezing: René van Hees
Voorbeden: Diaken kees van Duin 
Organist. Brian-Daniel Lafrenière 
Zangers: Zr. Elly van Dijk, Jacob Winter en
E.H. Rudolf Scheltinga uit Egmond aan Zee - N. Holland 

Intrede:
img001
Intredezang: Here Jezus, om uw woord.....
img07
Welkom en Opening
img02In de naam van de Vader.....

Inleiding
img03Boeren hebben altijd in onzekerheid geleefd en dat is nòg zo: ondanks al hun inspanningen, investeringen, voorbereidingen en geduld blijft de oogst onzeker. Denk alleen maar aan de extreme weertypes. Dat geldt ook voor stranduitbaters. Wat denk je van het werk van profeten en vooral wat hebben deze letterlijk ‘roepende in de woestijn’ bereikt? Het valt niet mee God’s woorden aannemelijk te maken, maar nog minder de mensen te leiden. Jezus treedt in het voetspoor van talloze profeten en zijn talloze gelijkenissen spreken boekdelen. In de tweede lezing uit de profeet Jesaja horen we dat God’s woord niet vruchteloos naar Hem mag terugkeren, alleen dàn wanneer het gedaan heeft wat Hem behaagt. Zijn woorden kunnen héél verschillend worden ontvangen: met open armen, onzeker, twijfelachtig, zonder engagement, instabiel, of met een vrije invulling. Niet alleen de Israëlieten, maar wij hier hebben obstakels te overwinnen, zoals de Psalmist die vandaag bezingt. Liever zoeken we naar uitvluchten om God’s plannen mèt ons niet te hoeven helpen uitvoeren. Paulus heeft duidelijk nog hoop in God’s zaak, die dank zij de H. Geest enige vorm begint te krijgen in deze wereld.

Kyrië
Gloria
img04

Gebed – Dienst van het Woord

img05
Eerste lezing:
Uit de Profeet Jesaja 55,10-11
img06“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar vruchtbaar hebben gemaakt en haar met groen hebben bedekt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan wie moet eten;
zo zal het ook gaan met het woord
dat komt uit mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug;
het keert pas weer wanneer het mijn wil heeft volbracht
en zijn zending heeft vervuld.”

Psalm tussen de lezingen: Psalm 65

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,18-23
img08Broeders en zusters,

Ik ben ervan overtuigd,
dat het lijden van deze tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid
waarvan ons de openbaring te wachten staat.
Ook de schepping verlangt vurig
naar de openbaring van Gods kinderen.
Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan,
niet omdat zij het zelf wil,
maar door de wil van Hem
die haar daaraan onderworpen heeft.
Maar zij is niet zonder hoop,
want ook de schepping zal verlost worden
uit de slavernij der vergankelijkheid
en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.
Wij weten immers
dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt,
altijd door.
En niet alleen zij,
ook wij zelf,
die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen,
ook wij zuchten over ons eigen lot,
zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam.

img09De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen.
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.


img11Alleluia, alleluia, alleluia.
V. Weest te allen tijde waakzaam, en bidt dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia

img10
Evangelie:
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 13,1-23
img12Op zekere dag verliet Jezus zijn huis
en ging aan de oever van het meer zitten.
Toen verzamelde zich bij Hem een menigte zo talrijk,
dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen,
terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan.
Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen.
“Eens - zo begon Hij - ging een zaaier uit om te zaaien.
Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg
en de vogels kwamen het opeten.
Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken,
waar het niet veel aarde had;
het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag.
Toen de zon was opgekomen,
kreeg het te lijden van de hitte,
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel.
Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op,
zodat het verstikte.
Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op:
deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.
Wie oren heeft, hij luistere.”
(Zijn leerlingen kwamen Hem vragen:
“Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen,
maar aan hen is het niet gegeven.
Aan wie heeft, zal gegeven worden, en wel in overvloed;
maar wie niet heeft,
hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.
Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen,
dan is het omdat zij,
ofschoon zij ogen hebben, niet zien
en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen.
Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt:
Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan,
met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien.
Want verhard is het hart van dit volk,
met hun oren luisteren ze slecht
en hun ogen doen zij dicht,
uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen,
met hun oren zouden horen,
met hun hart zouden verstaan,
zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.
Maar gelukkig uw ogen, omdat zij zien,
en uw oren, omdat zij horen !
Want voorwaar, Ik zeg u:
Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd
te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien;
en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.
Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier:
Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort
maar niet begrijpt,
komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart;
dat is hij die op de weg gezaaid is.
Die op rotsachtige plekken werd gezaaid,
is hij die het woord hoort
en het terstond met blijdschap opneemt:
maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik,
en als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt,
komt hij onmiddellijk ten val.
Die gezaaid werd tussen distels is hij die het woord wel hoort,
maar dit wordt door de zorgen van de wereld
en de begoocheling van de rijkdom verstikt
en zo blijft het zonder vrucht.
Maar die in goede aarde werd gezaaid,
is hij die het woord hoort en begrijpt
en daarom vrucht draagt;
bij de een is de opbrengst honderdvoudig,
bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.")

Acclamatie ná het Evangelie: Waardig zijt Gij, onze heer en onze God,
te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.

Preek: (Klik hier voor de volledige tekst van de preek)

img013bEén van de meest geciteerde passages in het O.T. begint met deze woorden: ‘Shemà Israel’, die in Deuteronomium (6,4-9) in de mond van Mozes worden gelegd: “Luister Israël! De HEER is onze God, de HEER is de Enige. U zult de HEER uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden, die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart prenten. Spreek er met uw kinderen telkens opnieuw over, wanneer u thuis bent en onderweg, als u slapen gaat en opstaat.” Je kunt Deuteronomium beschouwen als een aanpassing en aanvulling van Mozes’ wet aan de vernieuwde sociale omstandigheden. Voor ons – bij wijze van spreken - was dat weliswaar nog in de oertijd! Maar je kunt het met me eens zijn, dat deze woorden, die tot Israël waren gericht, niets aan waarde hebben ingeboet. Of die aanmaningen toen resultaten hebben opgeleverd, hoef ik je niet uit te leggen: zij zijn immers nog stééds actueel.

Voorbeden: Gelezen door de Diaken

Samen gebracht door de H. Geest, vragen wij Hem onze gebeden te inspireren opdat zij door God mogen worden verhoord. Voor de hele Kerk, dat haar grond rijkelijk bezaaid mag zijn met God’s woord,
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

Voor Paus, bisschoppen, priesters, diakens en pastorale werkers, dat zij onvermoeibare zaaiers van God’s woord moge zijn,
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

Voor onze lokale, nationale en internationale bestuurders, dat zij niet alleen oog hebben voor de natuur, maar natuurlijke condities scheppen die het welzijn van alle mensen beogen,
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

Voor Stefano en Daniela Ginestroni en hun adoptiekind Artiom. Dat zij deze week van de rechter te horen zullen mogen krijgen een familie te kunnen vormen; dat zij als gezin gelukkig mogen worden, omringd door God’s liefde,
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

Voor onze kinderen dat zij God’s woorden mogen leren kennen, zodat het bron van hun spirituele leven kan worden,
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

Dat ook de zomertijd gelegenheid èn ruimte biedt om God’s woord in ons te laten rijpen,
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

We bidden voor Luuk Krijger, die vorig jaar na nauwelijks één maand geleefd te hebben, bij de Heer werd opgenomen. Vragen we voor hem leven bij God voor altijd en voor zijn ouders en familie, hier aanwezig, kracht en troost,
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

Voor onze eigen intenties … een moment van stilte…,
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

Trouwe God, kom uw belofte na en verhoor de gebeden van uw kinderen en geef hen de vreugde gehoord te mogen worden.
Amen

Dienst van de Eucharistie

img14
Offerandezang: Al wat er nodig is om te bestaan, vraag dat in Jezus' naam!

img15
img16
Vredewens
img17
Lam Gods
Communie
Communiezang: De aarde is vervuld.....

Slotgebed
img18
Mededelingen: Er werden nog enkele Oorkondes uitgereikt.
Door een technische storing zijn we de namen kwijt, kunt u ons helpen, mail dan de webmaster s.v.p.  webmaster@friezenkerk.nl
img19
Wegzending Zegen en felicitaties
img20
img21
img22
"Mijn schild ende betrouwen"

img23
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie: Renée Rijks en Liesbeth Tavanti
In 't winkeltje Antonio Schras

img030
anthonio-schras-zomer
img24
img25
img26
img27
img28
Foto's: Peter Hemmes

vriendworden2

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)