Juli 2014

6 juli - 14de Zondag door het jaar

14de ZONDAG DOOR HET JAAR
Rome 6 juli 2014

God heb je nodig. Als je Hem om hulp vraagt, op Hem vertrouwt, hoef je niet bang te zijn dat de lasten die je met je meedraagt hoe langer hoe zwaarder gaan lijken. Alles wordt juist lichter!  Mooi in theorie, maar lukt het ons ook om het in de praktijk te brengen? Kinderen, zegt Jezus, doen het wellicht vanzelf goed…  Toch kunnen volwassenen het ook. Vandaag waren er wegens een samenloop van omstandigheden geen zangbladen in de kerk. Door oog te hebben voor wat echt telt leek dit euvel gauw niet meer belangrijk… en konden we ons richten op hoe de last lichter werd gemaakt doordat er opeens maar liefst vier voorzangers waren. Door ons niet te laten verblinden door bijzaken, wordt alles voor ons (echt!) lichter en lukt het ons om God te zien… in al wat mooi is.
bluebar

Vooraf: 10:00 uur

teresa200 Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .

Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.P. Mark Rotsaert S.J. 
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Annemiek Spoelstra
Tweede lezing: Kirsten Kristiansen
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Brian-Daniel Lafrenière 
Zangers: Zr. Marie-Liesse, Zr. Elly van Dijk, Zr. Maria ter Nood en
E.H. Rudolf Scheltinga uit Egmond aan Zee - N.Holland

Intrede: 
img001
Intredezang: Zingt een nieuw lied alle landen...
img002
Welkom en Inleiding

img003Goede Vrienden,

Welkom op deze zondagsviering, de eerste in de maand juli, voor velen het begin van de vakantie. Paus Franciscus heeft de voorbije dagen opnieuw vergaderd met zijn kroonraad van 9 kardinalen. Ze hebben de modernisering van de werking van de Romeinse Curie onder de loupe genomen, maar de kardinalen hebben aan paus Franciscus ook gezegd dat ook híj wat vakantie moet nemen. Hij is toch ook maar een mens, en hij moet zijn krachten sparen. De Kerk heeft hem nog zo nodig. We zullen in deze viering dan ook speciaal voor hem bidden.

Kyrië
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:
Uit de Profeet Zacharias 9,9-10
img004
Zo spreekt de HEER:

“Jubel luid, gij dochter Sion,
juich, gij dochter Jeruzalem!
Zie, uw koning komt tot u,
rechtvaardig en zegevierend;
hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.
lk vaag de strijdwagens weg uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem;
de strijdboog wordt gebroken.
Dan kondigt hij vrede af onder de volken,
dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee,
van de Rivier tot de grenzen der aarde.”

Psalm tussen de lezingen: Psalm 145 II
Refrein: De Heer is voor wie Hem aanroept nabij.
img005

Tweede lezing:
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,9.11-13
img006Broeders en zusters,

Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid,
maar door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben,
dan behoort hij Hem niet toe.
Als de Geest van God die Jezus van de doden heeft opgewekt,
in u woont,
zal Hij
die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest,
die in u verblijft.
Broeders en zusters,
wij hebben dus verplichtingen
maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven.
Als gij zelfzuchtig leeft,
zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest
de praktijken van de zelfzucht versterft,
zult gij leven.

img007De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen.
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.


img008Refrein 1: Alleluia, alleluia, alleluia.
Refrein 2: Looft de heer, alle gij volken!
Voorzang: Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde,
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk aan kind'ren openbaart. Refrein:

Evangelie:
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,25-30

In die tijd sprak Jezus:
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.
Komt allen tot Mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Acclamatie ná het Evangelie: 
Laudate omnesgentes, laudamus Dominum
Wij bidden heer ontferm U, ontferm U over ons.
Laudate omnesgentes, laudamus Dominum
Wij bidden heer ontferm U, ontferm U over ons.

Preek:   (Klik hier voor de volledige tekst van de preek)

img09Het laatste deeltje van het evangelie, dat we net hoorden, heeft in de loop der tijden veel christenen geholpen in moeilijke momenten, momenten van ziekte, van verlies, van allerhande tegenspoed of mensen die het moe werden steeds maar opnieuw tegen de bierkaai te moeten vechten... Komt allen naar Mij toe die afgemat en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hoeveel mensen, hoeveel onder u, hebben niet – op een of ander moment – rust en vrede gevonden bij de Heer?

Voorbeden:
Priester: Laten we onze voorbeden aan de Heer toevertrouwen.

img11img10L.
Laten we bidden voor paus Franciscus: dat Jezus‘ geest van deemoed en eenvoud hem moge sterken in zijn taak Jezus’ Kerk meer en meer geloofwaardig te maken.
Laat ons bidden en zingen; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Voor alle vakantiegangers, hier in Rome en overal ter wereld: dat hun vakantie een tijd van rust, ontspanning en vriendschap moge zijn.
Laat ons bidden en zingen; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Voor allen die geen vakantie kunnen nemen – wegens ziekte of omdat de middelen ontbreken: dat deze maanden ook voor hen vrede en vriendschap mogen brengen:
Laat ons bidden en zingen; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Bidden we voor onze overledenen:
voor Luuk Krijger, die vorig jaar na nauwelijks één maand geleefd te hebben, bij de Heer werd opgenomen. Vragen we voor hem leven bij God voor altijd, en voor zijn ouders en familie, hier aanwezig, kracht en troost;
voor Dolly Benedetti-van Mierlo, die op 7 juli vier jaar geleden uit het leven werd geroepen. Dankbaar voor wat zij vele jaren als hartelijke en inspirerende vrijwilligster voor de Friezenkerk betekend heeft, vragen we voor haar, vrede en eeuwig geluk bij de Heer;
voor Geertruida Verbeeck-Knaapen, moeder van kleine zuster Clara Maria, die afgelopen maandag overleed. Woensdag vond de crematie plaats. Moge zij in de vrede van God zijn opgenomen;
Laat ons bidden en zingen; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. En bidden we even in stilte voor onze persoonlijke intenties.
Laat ons bidden en zingen; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Priester: Goede God, altijd opnieuw komt Gij ons tegemoet met uw genade, met uw sterkte, met uw vertroosting. Geef ons de kracht getuigen te zijn van de Geest van de verrezen Heer die in ons leeft, vandaag en alle dagen. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Hoort hoe God met mensen omgaat...

img012
Eucharistisch gebed
img014
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Onze Vader

Vredewens
img016
img017
Lam Gods
Communie
Communiezang: Gezang 570 - Zo vriendelijk en veilig als het licht...

img018
De oorkonde is uitgereikt aan Frans Wensing, hij is in 14 weken vanuit Oud - Beijerland - Z. Holland, naar Rome gelopen
img019
img020Hij heeft ook de pelgrimszegen ontvangen.

Mededelingen en dankwoord

Wegzending en Zegen
img021
img022"Mijn schild ende betrouwen"

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie: Annemiek Spoelstra en Kirsten Kristiansen
In 't winkeltje Antonio Schras
img023
anthonio schras zomer
img024
img025
img026
img027
img028
img029
Foto's: Teresa Murkens

vriendworden2

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)