28 januari - 4de zondag door het jaar

 Rene nov   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Monique Crooijmans - Peters, Stevensbeek - Noord Brabant
Tweede lezing: Teresa Murkens
Voorbeden: René van Hees
Organist. Joost Groenewegen
Zangers: E.P. Piet Cuijpers S.D.S., E.P. Pierre-Paul Walraet  O.S.C en .Sander Evers

Intrede 
img003

img005

Intredezang:
Hier wordt een huis voor God gebouwd..... 
img004

Welkom en Inleiding  

img006
Broeders en zusters, allen heet ik u van harte welkom in de Friezenkerk in Rome. Het is altijd een gebeuren wanneer mensen op pelgrimstocht of op reis gaan naar Rome. Soms omdat ze iets te vieren hebben zoals vandaag de groep rond Alfons en Monique Crooijmans. Andere mensen komen individueel naar Rome om zich voor te bereiden op een belangrijke stap in het leven. En als we hier in Rome zijn dan ontmoeten we altijd wel mensen  die op de één of andere manier indruk op ons maken. Vandaag in de liturgie gaat het om profeten. Profeten zijn niet altijd gemakkelijke mensen. Het zijn mensen die je de waarheid zeggen. En wij als eenvoudige brave mensen, wij stellen het niet zo erg op prijs als ons de waarheid wordt gezegd. Maar profeten doen dit nooit om er zelf beter van  te worden of om zichzelf op te laten hemelen, maar zij staan in dienst van ons en onze gemeenschap. Want we hebben het allemaal nodig om op zijn tijd gezamenlijk het goede te doen, voor ogen te hebben. Beginnen we deze eucharistieviering met onze zonden te belijden, ons te bekeren tot God om de eucharistie waardig te kunnen vieren.  Ik belijd ...

Kyrie:
Heer, ontferm U over ons.....
Gloria: Eer aan God in den hoge.....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium 18,15-20
img009
Mozes sprak tot het volk en zei:
“Uit uw eigen broeders zal de HEER uw God
een profeet doen opstaan zoals ik dat ben,
naar wie gij moet luisteren.
Gij hebt dat immers bij de Horeb
op de dag van de samenkomst aan de HEER uw God gevraagd.
Toen hebt gij gezegd:
Laat mij de stem van de HEER mijn God niet meer horen
en dat grote vuur niet meer zien,
anders sterf ik.
De HEER heeft mij toen gezegd:
Zij hebben gelijk.
Ik zal uit hun broeders een profeet doen opstaan
zoals gij dat zijt.
Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen
en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag.
En van hem die geen gehoor geeft
aan de woorden die hij in mijn naam spreekt,
zal Ik zelf rekenschap vragen.
Is er een profeet die zich vermeet
in mijn naam te spreken zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,
of die spreekt in de naam van andere goden,
dan moet hij sterven, die profeet.”

Psalm 95: Heden, als gij Zijn stem hoort, verhardt u dan niet.....
 
Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 7,32-35
img012
Broeders en zusters,

Ik zou willen dat gij zonder zorgen waart.
Wie niet getrouwd is heeft zorg voor de zaak des Heren,
hoe hij de Heer kan behagen.
Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken
en wil zijn vrouw behagen,
en zijn aandacht is verdeeld.
De vrouw die geen man meer heeft
en het ongehuwde meisje
hebben zorg voor de dingen van de Heer,
om heilig te zijn naar lichaam en geest.
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen
en zij wil haar man behagen.
Dit alles zeg ik tot uw bestwil,
niet om uw vrijheid aan banden te leggen;
het gaat mij alleen om de eerbaarheid
en om een onverdeelde toewijding aan de Heer.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie

img014
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,21-28

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm,
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge
waar Hij als leraar optrad.
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de Schriftgeleerden
maar als iemand die gezag bezit.
Er bevond zich in hun synagoge juist een man
die in de macht was van een onreine geest
en luid begon te schreeuwen:
“Jezus van Nazareth, wat hebt Gij met ons te maken?
Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten.
Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe:
“Zwijg stil en ga uit hem weg.”
De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.
Allen stonden zó verbaasd dat ze onder elkaar vroegen:
“Wat betekent dat toch?
Een nieuwe leer met gezag!
Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.”
Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten
over heel de streek van Galilea.

Acclamatie ná het Evangelie: Alleluia, Alleluia, Alleluia
img017

Preek: Helaas is de tekst van de preek niet beschikbaar.

img020

Voorbeden: 

Celebrant: Laat ons bidden tot God onze Vader, die welwillend luistert naar elk nederig gebed:

img025
Lector: Voor de paus, de bisschoppen en allen die hen bijstaan in de dienst van de leiding in de Kerk,
dat zij zich spiegelen aan Jezus Christus, om moedig en trouw het evangelie te verkondigen, ook al vinden zij niet altijd gehoor.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Voor allen die in de dienst staan van de opvoeding, dat zij in openheid en begrip voor de tijd waarin wij leven
de jongeren begeleiden en hen voorbereiden op hun taak.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Voor de verantwoordelijken van de wereldpolitiek, dat niet het geld of de macht alles bepalen,
maar dat zij ervoor zorgen dat iedereen een kans krijgt om als mens gelukkig te zijn.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Voor allen die verbonden zijn met de Friezenkerk, dat zij dienstbaar zijn aan de Kerk van Nederland en aan de Kerk van Rome,
opdat het getuigenis van de Apostelen Petrus en Paulus ook vandaag kan blijven inspireren.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Voor onze stervenden en overledenen dat zij met Christus zijn. Deze Heilige Mis dragen we aan God op voor Paul en Maud de Jong.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden wij voor Adriano Baracco, die vannacht in het ziekenhuis is opgenomen. Dat hij spoedig mag herstellen.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden wij uit dankbaarheid voor 25 jaar huwelijk en voor de families Crooijmans en Peters.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: Goede Vader, altijd weer keren wij ons tot U, vooral als wij iets willen vragen. Want bij U voelen wij ons veilig. Wees ons nabij en verhoor ons gebed op voorspraak van Maria door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

img027

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Dit lied gaat over Jezus.....

Eucharistisch gebed
img028

img032

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie: Heer Jezus wij verkondigen Uw dood.....

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img036

img037

Lam Gods

Communie

Communiezang: U kennen uit en tot U leven.....

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img039

img040
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.


Een groep van 8 personen vanwege het 25 jarig huwelijk van Alfons en Monique Crooijmans - Peters en hun twee kinderen met zijn en haar ouders.
img047
bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Loes van Velzen
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img043

Antonio 2016

img044

img045

img048

img049

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon