Zaterdag 20 januari - Liturgie voor de dienst van woord en gebed

Week van gebed voor de eenheid

Liturgie voor de
dienst van woord en gebed
in de Kerk der Friezen
op zaterdag 20 januari 2018
om 19.00 uur

Voorganger: Ds. Hubrecht Klink te Hoornaar
Organist: Pierre-Paul Walraet

img003Kort openingswoord van pater Tiemen Brouwer O.P.

img001
OPENINGSLIED Liedboek van de Kerken 463: 1 t/m 4
img004
img005
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

3. O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

BEGROETING: Door Ds. Hubrecht Klink
img006
V. Onze hulp is in de Naam van de HEER
A. die hemel en aarde geschapen heeft
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A. die niet laat varen het werk dat Zijn hand begon.
V Genade zij ons en vrede, van God de Vader en van de Here Jezus Christus
    Zjjn zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest.
A. Amen.

WOORD VAN WELKOM:  door Ds. Hubrecht Klink

Laten wij samen stil worden voor God en ons hart openen voor Hem, in gemeenschap met alle broeders en zusters in de hele christenheid, terwijl we in het bijzonder denken aan hen die lijden onder vervolging en onderdrukking vanwege het geloof.

STILTE

GEBED

V. Wij danken U, God en Vader van onze Here Jezus Christus voor al het goede dat u ons schenkt. U hebt ons uw Zoon geschonken, die onze Verlosser is, Jezus Christus. Hij zei: ‘Ik ben de deur van de schapen, indien iemand door Mij ingaat die zal behouden worden, hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.’ Vergeef ons als wij andere wegen zoeken dan die Hij ons wijst en leidt ons op de eeuwige weg.

A. Hoor ons gebed en wees ons in dit uur nabij, tot eer van Christus uw Zoon en tot opbouw van uw gemeente. Amen

ZINGEN: Liedboek van de Kerken 328

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen

GEBED OM DE HEILIGE GEEST

ZINGEN: Liedboek van de Kerken 241

1. Nu bidden wij de Heilige Geest
om een recht geloof het allermeest,
dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
en aan 't einde ons naar huis geleide.
Kyrieleis

2. Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,
dat wij Christus kennen voor altijd.
Leer Gij ons te bouwen op die Getrouwe,
die ons 't vaderland heeft doen aanschouwen.
Kyrieleis

3. Geef, heil'ge liefde, uw overvloed,
doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis

4. Geef, hoogste Trooster in alle nood,
dat wij nimmer vrezen schande of dood,
dat wij niet versagen ten laatsten dage,
als de vijand ons zelf komt aanklagen.
Kyrieleis.

LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT: Exodus 15: 11-14, 17-18
img007H.J. Della Manna - Schep

ZINGEN: Psalm 93 Liedboek van de Kerken

1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d'aarde, hoedt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3. Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Heere die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

LEZING VAN HET EVANGELIE: Johannes 10: 2-4, 7-9, 11-18
img008
img012
img011
ZINGEN:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

VERKONDIGING Thema: Recht door zee

img009
ZINGEN: Liedboek voor de kerken 14: 1, 2, 5

1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m', als ik wankel,
Hij draagt m', als ik viel.

5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m' altijd.

GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van de hemel en de aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle eeuwen,
God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God;
geboren, niet gemaakt, van hetzelfde Wezen met de Vader;
door Wie alle dingen gemaakt zijn.
Die, om ons mensen en om onze zaligheid, is neergekomen uit de hemel
en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is;
ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en begraven is,
en op de derde dag opgestaan is overeenkomstig de Schriften,
opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader
en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden;
wiens rijk geen einde zal hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En een heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd een doop tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.
Amen.

DIENST VAN DE GEBEDEN: Gelezen door Marijse
img010Heer, wij danken U voor het Evangelie van Christus. Geef dat wij door Hem, die de deur is van de schapen mogen ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Dat wij Hem volgen en mogen ontdekken dat Hij de weg is die naar het eeuwige leven leidt.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie, Eleison

Wij bidden u voor heel de christenheid, uw kudde. Neem haar verdeeldheid weg. Dat wij een zijn in Christus Jezus, onze Heer, zodat het zal zijn één kudde en één herder.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie, Eleison

Wees met de afzonderlijke kerken. Wees met de protestantse kerken, waarin veel verdeeldheid is. Wees met de kerk van Rome, met de paus en alle geestelijken. Zegen de Russisch Orthodoxe kerk. Behoud uw Kerk wereldwijd bij het juiste geloof, tot heil van deze wereld.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie, Eleison

Zegen de Kerk die vervolgd wordt. Houd haar staande, geeft haar moed, kracht en uitzicht, door Uw nabijheid in de Here Jezus Christus door de Heilige Geest.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie, Eleison

Zegen de enkele gelovige. Wees met de zieken en de stervenden en met hen die zwak zijn in het geloof.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie, Eleison

Wees met hen die te kampen hebben met aanvechting, angst, vermoeidheid en zorg. Geef dat zij iets ondervinden van de genadige ruil, die Jezus Christus heeft willen doen: Hij kwam in onze angsten, zodat wij zijn vreugde zouden ontvangen. Hij droeg onze zonden, zodat wij door Uw vergeving genade zouden ontvangen. Hij smaakte onze dood om ons het leven te schenken. Hij ondervond onze eenzaamheid, terwijl wij ons aan U onttrokken – om ons te vervullen met zijn volheid en heerlijkheid.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie, Eleison

Wees met hen die afgedwaald zijn van het geloof en die wellicht, zoals het schaap in de gelijkenis vast zijn komen te zitten in dit leven en geen uitweg zien.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie, Eleison

Zegen de overheden, vooral in die landen die in de wereld de toon aangeven. Geef hen wijsheid en oprechte zorg voor hen aan wie ze leiding geven en vooral ook een zintuig voor billijkheid en recht.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie, Eleison

Wees met elk van ons. Sterk en zegen ons in alles wat ons bezighoudt en zorgen geeft. Maak ons sterk in het geloof zodat uw gemeente is als een stad op een berg en een licht op een kandelaar.
Laat ons zingend bidden: Kyrie, Kyrie, Eleison

STIL GEBED

ONZE VADER

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid. Amen.

WEGZENDING EN ZEGEN

V. De genade van onze Here Jezus Christus,
    de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.
A. Amen

ZINGEN: Liedboek van de Kerken 401: 1 en 4

1. Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst ven het kwaad, de aartsvijand staat
geharnast in het veld in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

4. Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tyran ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

img013Een slotwoord van H.J. Della Manna - Schep waarin zij ook een ieder uitnodigt voor het gezellig samenzijn in de Titus Brandsma-zaal.

Hier een kleine impressie van dit samenzijn in de Titus Brandsma-zaal.
img014
img016
img017
img018
img019
img015En ook de winkel was nog open.
Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon