21 januari - 3de zondag door het jaar - sluiting oecumenisch weekend.

Rene nov   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Tiemen Brouwer  O.P.
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Ds. Hubrecht Klink uit Hoornaar - Zuid Holland
Tweede lezing: Kirsten Kristiansen
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.
Zangers: Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter, Carine Woltring en
Gerda Klink uit Hoornaar - Zuid Holland 

Intredezang: Here Jezus, om Uw woord.....  

img001

img002

Welkom en Inleiding  
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
img003De God van hoop, die ons vervult met alle vreugde en vrede in het geloof
door de kracht van de Heilige Geest, zij altijd met u.
Allen: En met uw geest.

Van harte heet ik u allen welkom in deze Eucharistieviering.
In het bijzonder wil ik Ds. Huib Klink verwelkomen, die onder ons is en zo’n belangrijke bijdrage heeft gegeven aan dit ‘oecumenisch weekend’.

Eveneens een hartelijk welkom voor de pelgrims, die naar Rome zijn gekomen met De Jong-Intratours Reizen.

Deze Viering is de derde samenkomst van het z.g. ‘oecumenisch weekend’.
Dit weekend is de gestaltegeving hier in de Friezenkerk van de week van Gebed voor de Eenheid van de christenen, die in alle kerken over heel de wereld wordt gehouden en loopt van 18 tot 25 januari:
- vrijdagavond, eergisteren, was een avond van gesprek. Ds. Klink verzorgde een inleiding over de figuur van Luther.
- Gisteravond was hij voorganger in een Dienst van Woord en Gebed.
- Deze derde samenkomst is de Eucharistieviering, zoals deze iedere zondag hier wordt gevierd,
vandaag de Derde Zondag in het Jaar B, het jaar met als leidende Evangelist, de Evangelist Marcus.
De Viering staat in het teken van de eenheid.
In het Woord van God in deze Viering komen belangrijke thema’s aan de orde, met name in het Evangelie.
We horen de eerste prediking van Jezus met de woorden:
Verkondig de Blijde Boodschap, het Rijk Gods is nabij, bekeert u (doet boete, wendt u om!) en gelooft in het Evangelie.
Openen we ons hart om Gods Woord in ons op te nemen en zo versterkt te worden in ons geloof in de God van liefde en eveneens versterkt te worden in onze liefde tot God en tot elkaar.

We belijden aan het begin van deze Viering, dat we tekortschietende mensen zijn. Vooral bedenken we hierbij hoe in het contact tussen de verschillende kerken er veel mis is gegaan, het aan liefde ontbroken heeft en er verdeeldheid onder ons was. Vragen we God om vergeving met het zingen van de Kyriezang.

Kyrie: Heer, ontferm U......
Gloria: Eer aan God in den Hoge.....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Jona 3,1-5.10
img005Het woord des HEREN werd gericht tot Jona:
“Begeef u op weg naar Nineve, de grote stad,
en verkondig haar de boodschap die Ik u zal ingeven.”
En Jona begaf zich op weg naar Nineve
zoals de HEER hem bevolen had.
Nineve nu was een geweldig grote stad,
wel drie dagreizen groot.
En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver
en hij preekte als volgt:
“Nog veertig dagen en Nineve zal vergaan!”
De mensen van Nineve geloofden het woord van God;
ze riepen een vasten af
en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan.
En God zag wat ze deden
en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden.
En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had
en Hij voerde zijn dreiging niet uit.

Psalm 25: Naar U gaat mijn verlangen, Heer.....

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 7,29-31
img007
Broeders en zusters,

De tijd is kort geworden.
Laten daarom zij die een vrouw hebben
zijn als hadden zij ze niet;
zij die wenen als weenden zij niet;
zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd;
zij die kopen als werden zij geen eigenaar.
Kortom zij die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan;
want de wereld die wij zien gaat voorbij.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,14-20
img008Nadat Johannes was gevangen genomen
ging Jezus naar Galilea
en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.
Hij zei:
“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”
Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep
zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,
terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer;
zij waren namelijk vissers.
Jezus sprak tot hen:
“Komt, volgt Mij;
Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs,
en diens broer Johannes;
ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.
Onmiddellijk riep Hij hen.
Zij lieten hun vader Zebedeüs
met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

Acclamatie ná het Evangelie: Laudate omnes gentes, laudate Dominum.....

Preek:
img011Broeders en zusters, Jezus predikt dat het Rijk van God nabij is en zegt dan: bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Als het om een aards rijk gaat, dan weten we wel wat ermee bedoeld wordt met het woord ‘rijk’. We denken dan aan een territorium, aan een bestuursmacht, aan onderdanen, zoals: het Koninkrijk der Nederlanden, Frankrijk, Oostenrijk en zo zijn er zovele andere landen/staten met een territorium, met een bestuurlijk centrum, met onderdanen, waar dan wel niet het woord ‘rijk’ in de naam van het land voor komt: Duitsland b.v. of Zweden, het enorme Rusland, of ministaatjes, Andorra, Cyprus, noem maar op, maar het zijn weldegelijk ook ‘rijken’. Velen van deze rijken en rijkjes, staten en staatjes, vormen samen dikwijls weer grotere eenheden met gezamenlijke regels en wetten, neem b.v. onze eigen Europese Unie. Steeds gaat het om entiteiten met welomschreven grenzen, een afgebakend territorium, een bestuurlijk centrum en bewoners, die hun rechten en plichten hebben en leiding nodig hebben.
Klik hier voor de volledige tekst van de preek....

img009
img010
Voorbeden:

img013Priester: Bidden we tot God, die al zijn mensen bijeen wil brengen in zijn rijk:

Lector: Voor de kerk, dat zij in alle delen van de wereld de plaats mag zijn, waar verschillend inzicht en aanvoelen door de liefde wordt overbrugd, waar onenigheden in dialoog worden bijgelegd, waar ieder de vreugde van het Evangelie mag ervaren.
Laat ons bidden en zingen: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U

Lector: Voor de opvolgers van de apostelen in onze tijd, voor allen, die een leidende positie hebben in de kerkgemeenschap, dat zij door woord en
voorbeeld trouwe getuigen zijn van Christus.
Laat ons bidden en zingen: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U

Lector: Voor de gedoopte in de diverse christelijke denominaties, dat zij, verenigd door hetzelfde Evangelie, zich inspannen steeds meer de eenheid van het Lichaam van Christus aan de wereld te laten zien.
Laat ons bidden en zingen: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U

Lector: Voor hen die leven te midden van wapengekletter, voor hen aan wie het dagelijks brood ontbreekt, voor hen die door ziekte geveld zijn, (denken we in het bijzonder aan John van Deventer, die ernstig ziek is), dat zij allen de troost van het geloof en van broederlijke solidariteit mogen ervaren.
Laat ons bidden en zingen: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U

Lector: Voor onze families, dat zij de plaats mogen zijn, waar kinderen leren lief te hebben, met anderen te delen, om respect te hebben voor personen en zaken en verantwoordelijkheid op zich te nemen in kerk en maatschappij.
Laat ons bidden en zingen: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U

Lector: Danken we de Heer, dat de verschillende kerken en kerkelijke gemeenschappen eenheid gevonden hebben in het belijden en praktiseren van het ene doopsel en vragen we, dat de dag naderbij mag komen, dat eveneens de ene Tafel ten volle gedeeld zal kunnen worden.
Laat ons bidden en zingen: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U

Lector: Bevelen we bij de Heer de zieke en overleden familieleden en vrienden aan van de families Lenders en Voetman, m.n. noemen we Hein Lenders en Bep Voetman. Dat de zieken kracht naar kruis krijgen, de overledenen in Gods leven en licht mogen zijn opgenomen.
Laat ons bidden en zingen: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U

Priester: Vader van oneindige goedheid, richt uw blik op onze mensheid, op zovele plaatsen gewond, geef, dat zij, die in het ene geloof verenigd zijn steeds en overal getuigen zijn van uw liefde als instrument van eenheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Jezus die langs het water liep.....

Eucharistisch gebed
img014
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img015
Lam Gods
Communie

Communiezang: Mogen allen één zijn, Vader......

img016Dominee Klink, we zijn u zeer erkentelijk en dankbaar dat u naar Rome hebt willen komen om dit ‘oecumenisch weekend’ mee gestalte te geven. Gaarne wil ik u een herinnering meegeven als aandenken van dit gebeuren. Enkele maanden geleden was ik in het Heilig Land en we bezochten de Dode Zee. Rond deze zee is woestijn en droog bergland. Daar zijn in grotten vlak na de Tweede Wereldoorlog kruiken gevonden met teksten er in, nog uit de tijd van voor Christus. Ze behoorden tot de Qumran-gemeenschap. Deze teksten zijn heel belangrijk voor de kennis van de Bijbel. U zult er vast in geïnteresseerd zijn, want u bent een groot liefhebber van de Heilige Schrift. Ik kwam in een religieuze shop in Jerusalem en vond daar zo’n kruik(je) met tekst er in. Gaarne wil ik u dit overhandigen.

img017Pater Brouwer overhandigt de Dominee het geschenkje en nodigt hem uit om mee de laatste zegen te geven.

Wegzending en Zegen
img018
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img019

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

Na het zingen van het gebeds couplet van het Wilhelmus, trekken celebrant en assistenten naar de sacristie.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter en Henrica van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img020
Antonio 2016
img021
img022
img023
img024
img025
img026
img027
Aandacht voor de teksten uit het kruik(je)


Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon