14 januari - 2de Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Concelebrant: E.H. Theo Blokland uit Rotterdam - Zuid Holland
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Bernadet Albers uit Rotterdam - Zuid Holland)
Tweede lezing: Hans Hoogeveen
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter, Sander Evers en Carine Woltring 

Intredezang:   Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, ...
img004

img002

Welkom en Inleiding  
img003
Hartelijk welkom op deze zondagmorgen in de Friezenkerk hier in Rome.

Wij komen hier om ons samen met de Heer Jezus te verenigen. We doen dit als een christelijke gemeenschap die Eucharistie viert, als een gemeenschap die luistert, en die bidt.

Als het van de Schriftlezingen afhangt, lijkt het wel roepingenzondag. Straks horen we namelijk over de jonge Samuël die door de stem van God gewekt wordt. En twee leerlingen van Johannes de Doper zetten hun eerste stappen in het voetspoor van Jezus. Hun roeping heeft iets van “zomaar, zonder praten, alles opgeven” (intredelied).

Jezus stelt ook ons de vraag: “zoeken jullie iets?” Eigenlijk wel! We willen onze roeping verdiepen, en horen en zien waar het in ons christelijk geloofsleven feitelijk op aan komt.
In zover we de consequenties van onze roeping te weinig ter harte nemen, vragen wij God en elkaar om vergeving en bidden: Ik belijd ...

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het eerste boek Samuël 3,3b-10.19
img006
De lamp van God was nog niet gedoofd
en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de HEER
waar de ark van God stond.
Toen riep de HEER:
“Samuël!”
Samuël antwoordde:
“Hier ben ik.”
Hij liep haastig naar Eli en zei:
“Hier ben ik,
u hebt mij toch geroepen?”
Maar Eli antwoordde:
“Ik heb niet geroepen;
ga maar weer slapen.”
Toen riep de HEER opnieuw:
“Samuël!”
Samuël stond op, ging naar Eli en zei:
“Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?”
Eli antwoordde:
“Ik heb niet geroepen, mijn jongen;
ga maar weer slapen.”
Samuël kende de HEER nog niet:
een woord van de HEER was hem nog nooit geopenbaard.
En weer riep de HEER Samuël; nu voor de derde maal.
Samuël stond op, ging naar Eli en zei:
“Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?”
Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep.
En hij zei tot Samuël:
“Ga slapen
en mocht Hij je roepen dan moet je zeggen:
Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”
Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.
Toen kwam de HEER bij hem staan en riep
evenals de vorige malen:
“Samuël, Samuël!”
En Samuël antwoordde:
“Spreek, uw dienaar luistert!”
Samuël groeide op;
de HEER was met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld. 

Tussenpsalm: Psalm 40
Refrein: Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 6,13c-15a.17-20
P1330224Broeders en zusters,
het lichaam is er niet voor de ontucht maar voor de Heer,
en de Heer voor het lichaam.
God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood,
Hij zal ook ons doen opstaan door zijn kracht.
a Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van Christus?
Maar wie zich met de Heer verenigt
is met Hem één geest.
Elke andere zonde die een mens bedrijft gaat buiten het lichaam om,
maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Gij weet het:
uw lichaam is een tempel van de heilige Geest
die in u woont, die gij van God hebt ontvangen.
Gij zijt niet van uzelf.
Gij zijt gekocht en de prijs is betaald.
Eert dan God met uw lichaam.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img007
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie: Alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzanger: Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Allen: Alleluia.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1,35-42
img008
In die tijd stond Johannes daar,
met twee van zijn leerlingen.
Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak:
“Zie het Lam Gods.”
De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen
en gingen Jezus achterna.
Jezus keerde zich om
en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun:
“Wat verlangt gij?”
Ze zeiden tot Hem:
“Rabbi
– vertaald betekent dit: Meester –
waar houdt Gij U op?”
Hij zei hun:
“Gaat mee om het te zien.”
Daarop gingen zij mee
en zagen waar Hij zich ophield.
Die dag bleven zij bij Hem.
Het was ongeveer het tiende uur.
Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee
die het gezegde van Johannes hadden gehoord
en Jezus achterna waren gegaan.
De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon
tot wie hij zei:
“Wij hebben de Messias
– dat vertaald betekent: de Gezalfde –
gevonden,”
en hij bracht hem bij Jezus.
Jezus zag hem aan en zeide:
“Gij zijt Simon, de zoon van Johannes;
gij zult Kefas genoemd worden,
dat betekent: Rots.” 

Acclamatie ná het Evangelie: Uw woord is waargheid, Heer.
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

Broeders en zusters, we hebben twee roepingenverhalen beluisterd. Het oudtestamentische verhaal over de roeping van de jonge Samuël klinkt ons wellicht vertrouwd in de oren. Samuël was de zoon van Hannah en Elkana. Hannah was een vrouw die kinderloos was. Dit stemde haar droef. Daarom bad zij: “God van de machten, als Gij omziet naar de ellende van uw dienares en mij indachtig wilt zijn, als Gij uw dienares niet vergeet en haar een zoon schenkt, dan zal ik hem voor zijn gehele leven aan U afstaan.” God verhoorde haar gebed. Hij schonk haar een zoon. Zij noemde hem Samuël. Want, zei ze, ik heb hem van God afgesmeekt. Enige tijd later bracht Hannah haar zoon Samuël, zo klein als hij was, naar het heiligdom van God. Zij stond haar zoon af, zoals ze had beloofd. Zij deed dit vol dankbaarheid. ...

img009

Voorbeden:
img012
PRIESTER: Ons hart is op zoek naar God. Daarom durven wij in geloof, hoop en liefde tot Hem te bidden.

Lector: Bidden wij voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk. Dat ontmoediging hun bespaard mag blijven en dat ze blij en overtuigd het evangelie verkondigen.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden wij voor mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven. Dat zij Jezus vinden die woorden heeft van eeuwig leven.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden wij om vaders en moeders, die als levende voorbeelden, hun kinderen stimuleren om te luisteren naar Gods roepstem.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden wij op deze Werelddag voor de Migrant en de Vluchteling voor allen die zich inzetten om migranten en vluchtelingen te verwelkomen, te beschermen, te bevorderen, en te integreren in het leven van de gemeenschap.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden wij voor elkaar. Dat wij mogen bouwen aan een Kerk die dienstbaar is, waar men eensgezind samenleeft als broeders en zusters van elkaar.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden we voor hen die niet meer onder ons aanwezig zijn, maar die ons hun geloof, hun liefde, en hun vertrouwen hebben doorgegeven.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Bidden wij voor huidige en overleden bestuursleden, directieleden en medewerkers van de R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius Te Rotterdam.
Laten wij bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

PRIESTER: Heer, onze God, als Gij tot ons spreekt, zijn wij een en al oor. Als wij tot U spreken verhoort Gij ons bidden. In geloof vertrouwen wij ons aan U toe. Help ons volgelingen te zijn van Jezus, uw Zoon, en onze Heer.
Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. ...

Eucharistisch gebed
img013

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img014

Lam Gods
Communie

Communiezang: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img015
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img016

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img020

Antonio 2016

img019

img018

img017

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon