7 januari - Openbaring des Heer

Rene   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001img002
img004img003bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.P. Piet Cuijpers SDS 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Marjo Griffioen uit Reewijk - Zuid Holland
Tweede lezing: Kirsten Kristiansen
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Sander Evers
Zangers: Zr. Elly van Dijk FDNSC, E.P. Pierre-Paul Walraet, Jacob Winter,
Gerda Klink uit Hoornaar en Coby Korevaar uit Meerkerk - Zuid Holland

Intrede:  
img006Intredezang: Nu daagt het in het Oosten, ...

Welkom en Inleiding  
img007

img008
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:   Uit de profeet Jesaja 60,1-6
img010Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem,
want de Zon gaat over u op
en de glorie van de HEER begint over u te schijnen.
Want zie:
duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren
maar over u gaat de HEER op
en zijn glorie is boven u verschenen.
Volkeren komen af op uw licht,
koningen op de luister van uw dageraad.
Sla uw ogen op en zie om u heen:
van overal stromen ze naar u toe,
uw zonen komen van verre,
uw dochters draagt men op de arm.
Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld
en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde.
Want de schatten der zee gaan over in uw bezit,
de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen.
Een zee van kamelen bedekt u,
jonge kamelen van Midjan en Efa.
Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe;
ze voeren goud en wierook aan
en verkondigen luid de roem van de HEER.

img012
Psalm na de Eerste Lezing: Psalm 72 1,2,4,6
Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon,
om uwe knechten te richten met beleid. ...

Tweede lezing:  Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen van Efeze 3,2-3A.5-6
img012Broeders en zusters,

Gij hebt vernomen
hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt
die mij met het oog op u gegeven is;
a door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik het reeds in het kort heb beschreven.
Nooit is het onder vroegere geslachten
aan de kinderen der mensen bekend gemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn,
medeleden en mededeelgenoten van de belofte
door middel van het Evangelie.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img013De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en komen de Heer onze hulde brengen.
Alleluia, alleluia.
img014
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matheüs 2,1-12

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes,
kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen:
‘Waar is de pasgeboren koning der Joden?
Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien
en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.’
Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor
waar de Christus moest geboren worden.
Zij antwoordden hem: ‘Te Betlehem in Juda.
Zo immers staat er geschreven bij de profeet:
En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.’
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: ‘Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind,
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht mij het dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.’
Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij.
En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan.
Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.
Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.
Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.
En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Acclamatie ná het Evangelie: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek:
img015Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....


Voorbeden:
img017
Celebrant: op het feest van de Openbaring van de Heer gaan wij opnieuw naar het kind in de kribbe en bidden tot de Vader.

Lector: wij vragen om de verlichting van ons verstand… opdat wij, met de Wijzen uit het Oosten, begrijpen dat Jezus is gekomen voor alle volkeren, voor alle mensen. Hij is de Redder voor allen. Dat onze inzichten ons aanzetten tot het verantwoordelijkheid nemen voor en tot daden van goedheid voor alle mensen… dichtbij en ver weg.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: wij vragen om geloof… opdat de doop van de Heer voor ons nu opnieuw het begin mag zijn van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Opdat wij daarin leven naar Gods bedoelingen.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: wij bidden voor de paus, voor de bisschoppen, dat ze niet opgesloten zitten in hun zorgen, maar door het Kind in de kribbe vrij gemaakt worden, het nieuwe leven wereldwijd verkondigen en leven te midden van het Godsvolk.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: wij bidden voor allen die in onze samenleving verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van iedereen… dat zij zich niet laten verleiden tot eigenbelang, tot particularisme, maar dat zij steeds de hele wereld en alle mensen voor ogen hebben.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: wij vragen dat de gelovigen die de Friezenkerk dragen door hun gebed en door hun inzet als onderdeel van de Eerste Kerk te Rome, dicht bij Petrus, universeel gericht blijven, zich een missionaire instelling eigen maken.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: In het bijzonder bidden wij voor Mijnheer Jan de Wit, dat hij spoedig mag herstellen.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

img018
Celebrant: oproep tot stil gebed... Vader in de hemel wil de gebeden die wij met de hulp van de heilige Geest tot u gericht hebben op voorspraak van Jozef en Maria verhoren door Christus onze Heer.
Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Er is een kindeke geboren op d'aard; ...

Eucharistisch gebed
img019
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img020

Lam Gods
Communie

Communiezang: Drie koningen zagen een Sterre, ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img021
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img022
img023
img024
img025
img026
img027
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon