11 februari - 6de Zondag door het jaar

Peter Hemmes200   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: Peter Hemnes

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Concelebrant: E.H. Jos Geelen c.r.l., Nijmegen - Gelderland
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Arnold Smeets, Utrecht - Utrecht
Tweede lezing: Leo Baten, Sittard - Limburg
Voorbeden: Kirsten Kristiansen
Organist. Joost Groenewegen
Zangers: Zr. Elly fdnsc. en E.P. Pierre-Paul Walraet

Intrede
img001

img002

Intredezang:
Zingt een nieuw lied, alle landen..... 

Welkom en Inleiding  
img003
Broeders en zusters, u merkt dat wij een pelgrimskerk zijn. De ene keer stroomt het over en de andere keer is het een klein groepje wat in Rome is en naar de kerk gaat. U bent allen hartelijk welkom op deze bijzondere plaats zo dichtbij Petrus. Vandaag in het Evangelie en in de lezingen is de tegenstelling nogal groot. Het gaat eigenlijk om leven en dood en hoe wij daar als mensen mee omgaan. Het is een opgave om op een goede manier te leven. Het is helemaal een opgave om op een goede manier oud te worden en het is dan een opgave maar ook een geschenk als je goed door het leven bent gegaan. dat je ook op een goede manier mag sterven. Dood en leven gaan helemaal met elkaar samen, daar gaat het vandaag over in de lezingen, daar zullen we bij stil staan. Want we hebben God nodig om goed door het leven te komen, om goed te mogen sterven.Beginnen we met onze zonden te belijden en ons te bekeren tot God om de eucharistie goed te kunnen vieren.
Ik belijd.....

Kyrie: Kyrie eleison.....
Gloria: Eer aan God in den hoge.....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Leviticus 13,1-2.45-46
img004
De HEER sprak tot Mozes:
“Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek
op zijn huid
en gaat het lijken op huidziekte,
dan moet men hem bij de priester Aäron
of bij een priester van diens geslacht brengen.
Degene die aan huidziekte lijdt
moet in gescheurde kleren lopen
en zijn haren los laten hangen;
hij moet zijn baard bedekken en roepen:
Onrein, onrein!
Zolang de ziekte duurt is hij onrein;
hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.

Tussenpsalm 103 II: Barmhartige Heer, genadige God.....

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 10,31-11,1
img005
Broeders en zusters,

of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet
doet alles ter ere Gods.
Geeft geen aanstoot,
noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk;
ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn
en ik zoek niet mijn eigen voordeel
maar dat van de gemeenschap,
opdat allen gered worden.
Weest mijn navolgers
zoals ik het ben van Christus.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,40-45
img007
In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus
die op zijn knieën viel en Hem smeekte:
“Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.”
Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit,
raakte hem aan en sprak tot hem:
“Ik wil, word rein.”
Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.
Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem:
“Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt,
maar ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven,
om ze het bewijs te leveren.”
Eenmaal vertrokken
begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen
en ruchtbaarheid aan de zaak te geven,
met het gevolg
dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen,
maar buiten op eenzame plaatsen verbleef.
Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Acclamatie ná het Evangelie: Halleluja, halleluja, halleluja.....

Preek:
img010
Klik hier voor de volledige tekst van de preek...

Voorbeden: 
img012

Celebrant:Omdat wij weten dat er voor ieder een kans op geluk bestaat, durven wij te bidden tot God onze Vader:
 
Lector: Voor de paus, de bisschoppen en priesters, dat zij ons een voorbeeld geven
in de zorg voor eenzamen, zieken en uitgestotenen van onze maatschappij.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U over ons.

Lector: Voor de langdurig zieken, dat zij zichzelf niet afsluiten van de buitenwereld,
maar telkens opnieuw contact zoeken met hun omgeving.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U over ons.

Lector: Voor de gemeenschap rond de Friezenkerk, dat zij oog heeft voor de eenzamen in hun midden,
voor de rijken die arm zijn, voor de gelovigen die moeilijk kunnen geloven, voor hen die gelukkig lijken te zijn, maar het niet zijn.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U over ons.

Lector: Voor ons hier bij elkaar in deze Eucharistie, dat wij niet enkel in deze kerk bidden
en zingen over Gods goedheid, maar die ook uitdragen naar onze medemensen in nood.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U over ons.

Lector: Voor de gebedsintenties die ieder van ons met zich meedraagt.
Voor Adriano Baracco, die overmorgen een zware operatie moet ondergaan.
Voor Trees Kamps Lamers die op 9 februari in Sint-Michielsgestel is overleden.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U over ons.

Celebrant: Goede Vader, aanhoor de gebeden van hen die U ook willen danken voor al het goede dat zij dagelijks ondervinden.
Maak hen sterk en doe hen meer geloven in de kracht van de liefde. Wij vragen het op voorspraak van Maria door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Neemt Gods woord met hart en mond.....
img014

img015

Eucharistisch gebed

img016

Heilig, heilig, heilig

Consecratie

Acclamatie ná de consecratie: Heer Jezus wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader


Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img017

img018

Lam Gods


Communiezang: Dankt, dankt nu allen God.....

Slotgebed

Slotwoord
Na de mis is er boven in de Titus Brandsma zaal koffiedrinken op zijn Nederlands en ik denk dat er vandaag ruimte is voor een tweede kopje.
Verder is er om twaalf uur het Angelus gebed op het St. Pietersplein. U kunt bij de uitgang van de kerk onderaan de trap een beetje rechts staan, dan heeft u een mooie zichtlocatie op de Paus en kunt u vandaar meedoen. U heeft dan geen poortjesbeveiliging, u hoeft niet lang te wachten. U kunt drie minuten van te voren gaan en u bent verzekerd van een mooie plaats. Dat is het voordeel van de Friezenkerk. Verder is het deze week Aswoensdag, woensdagmorgen om 10 uur vieren we de H. Mis. We wijden de as en leggen het askruisje op. Op donderdagmorgen is er een grote groep van Pro Sede Petri uit Nederland en België hier en hebben we de H. Mis om 8.30 uur. Verder kunt u alles vinden in het weekprogramma dat op onze website staat en kunt u met ons meeleven op allerlei wijze. Ook door ons financieel te steunen of de Vrienden van de Friezenkerk. Ik wens u allen een hele mooie zondag toe en een heel goed verblijf in Rome. Dat het mooie dagen mogen zijn en dat u gesterkt wordt in uw geloof. Want met geloof kunnen we bergen verzetten.

Wegzending en Zegen
img020

img021
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Annelies Montepilli
In 't winkeltje:  Antonio Schras

Antonio 2016

img023
img024

img025

img022


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon