4 februari - 5de Zondag door het jaar

09.Peter Historie   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: Peter Hemmes
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Simon Willis uit Schotland (Stirling)
E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Regina Konst. Nijmegen
Tweede lezing: Hans Hoogeveen
Voorbeden: Kirsten Kristiansen. 
Organist. Sander Evers 
Voorzangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc, E.P. Pierre-Paul Walraet, E.P. Tiemen Brouwer O.P. en Carine Woltring 

Intrede:  
img003
Intredezang: Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere. ...
img002
img005img006
Welkom en Inleiding  
img004Klik op de balk voor de volledige welkom tekst.....

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Job 7,1-4.6-7
img007Job sprak:
“Moet de mens niet zwoegen op aarde,
dagen maken van een dagloner?
Hij snakt naar schaduw,
ziet verlangend uit naar betaling.
Zo ken ik vruchteloze maanden
en nachten lang van getob.
‘s Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen?
en ‘s morgens: wanneer wordt het avond?
En zolang het licht is ben ik ziek van onrust.
Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel,
ze lopen af, de draad is ten einde.
Bedenk dat mijn leven een ademtocht is,
dat mijn ogen het geluk niet meer zullen zien.”

Psalm tussen de Lezingen: psalm 146
Refrein: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 9,16-19.22-23

Broeders en zusters,
img008Dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen:
ik kan niet anders.
Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!
Deed ik het uit eigen beweging dan had ik recht op loon;
maar zo is het niet:
het is een taak die mij is toevertrouwd.
Wat is dan mijn verdienste?
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig
en geen gebruik maak van het recht aan de prediking verbonden.
Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt,
om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen.
Met de zwakken ben ik zwak geworden
om de zwakken te winnen.
Alles ben ik voor allen
om er tot elke prijs enkelen te redden.
En ik doe alles voor het evangelie
om er ook zelf deel aan te krijgen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Halleluja, halleluja!
Uw woorden Heer, zijn geest en leven.
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Halleluja, halleluja!

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,29-39
img010
In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam
ging Hij met Jakobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas.
De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed;
zij spraken Hem aanstonds over haar.
Hij ging naar haar toe,
pakte ze bij de hand en deed haar opstaan;
zij werd vrij van koorts en bediende hen.
In de avond, na zonsondergang,
bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem.
Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij
en Hij dreef tal van geesten uit,
maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken,
omdat zij Hem kenden. Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op,
ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats
waar Hij bleef bidden.
Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop
en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze:
“Iedereen zoekt U.”
Hij antwoordde hun:
“Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de omtrek,
opdat Ik ook daar kan prediken.
Daartoe immers ben Ik uitgegaan.”
Hij trok door heel Galilea,
predikte in hun synagogen
en dreef de boze geesten uit. 

Acclamatie ná het Evangelie:
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God,
te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.

Preek:
img011
Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

Voorbeden:
img012
Celebrant: Als wij het Evangelie willen doorgeven in de wereld, dan moeten wij ook onze nood erkennen, en in deemoed bidden tot de Vader:

Lector: -voor de paus, de bisschoppen, de missionarissen en andere bedienaars in de Kerk, waar ook ter wereld, dat zij bereid blijven afstand te doen van alles, om zoveel mogelijk mensen voor de Heer te winnen.
Laat ons zingend bidden; Te rogámus, audi nos.

Lector: -voor de zieken die niet meer kunnen genezen, dat hun nachten niet duister zijn en hun dagen nooit te zwaar.
Laat ons zingend bidden; Te rogámus, audi nos.

Lector: -voor ons allen hier aanwezig, dat wij bij tegenslag en verdriet niet verbitterd worden maar moedig stand houden en blijven vertrouwen op God.
Laat ons zingend bidden; Te rogámus, audi nos.

Lector: -voor de jonge mensen in ons midden, dat zij een goede vorming mogen ontvangen, opdat zij veel kunnen doorgeven aan de generatie na hen; voor de vrijwilligers in onze parochie dat hun diensten in deze pelgrimskerk vol vreugde gericht zijn op onze bezoekers, voor hen die een bijzondere dag in hun leven vieren of voorbereiden; dat zij hun dankbaarheid delen met anderen.
Laat ons zingend bidden; Te rogámus, audi nos.

Lector: -voor Pieter Kohnen, die op 46 jarige leeftijd in het ziekenhuis in 's-Hertogenbosch is overleden, voor zijn vrouw en zijn vier kinderen, voor zijn ouders en familie, om Leven door de dood heen, om Leven door het verdriet heen.
Laat ons zingend bidden; Te rogámus, audi nos.

Celebrant: Hemelse Vader, Gij draagt de wereld in Uw hand, en geen mens of Gij kent zijn naam, zijn zorgen en zijn vragen. Kom ons dan te hulp als wij vol vertrouwen bidden op voorspraak van Maria en de heiligen door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie
img014

Offerandezang: Refrein: Ubi caritas et amor, Deus ibi est !

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img015
Lam Gods
Communie

Communiezang: Refrein:
Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood, gebroken voor ons heil.
De band die ons tezamen houdt, Gij die verrezen zijt.

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img016Klik op de balk voor de volledige tekst van het slotgebed.....Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img018

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag en Loes van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img022
Antonio 2016
img019
img020
img023
img024
img025

Foto's:  Peter HemmesOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon